12 augusti, 2022

Förslag: Snabbtest för ADHD i utsatta områden

Moderaterna i Region Stockholm föreslår att barn i länets utsatta områden ska erbjudas frivilliga snabbtest för ADHD. Det är en förebyggande åtgärd. Utifrån snabbtestet kan sedan barnen erbjudas en vanlig neuropsykiatrisk utredning om detta behövs. Syftet med förslaget är att tidigt fånga upp barn med ADHD och därefter erbjuda rätt stöd i skolan liksom frivillig behandling.

Därmed ges barnen bättre möjligheter att klara skolgången och minska risken att hamna i utanförskap senare i livet. Givet att personer med ADHD-diagnoser är kraftigt överrepresenterade på landets anstalter är förhoppningen att förslaget kan fungera som en förebyggande insats mot gängkriminaliteten.

Det råder betydande skillnad i diagnostisering och behandling för ADHD inom Stockholms län, där svenskfödda i högre utsträckning både fått diagnos och behandling. I Stockholmsregionens utsatta områden är ADHD med största sannolikhet underdiagnostiserat och därför riktar sig förslaget just till dessa områden. Förslaget skiljer sig således inte från exempelvis Region Stockholms vaccinationskampanj där särskilda insatser har riktats till utsatta områden med låg vaccinationstäckning. Den så kallande Rinkebymodellen för hembesök till förstagångsföräldrar har funnits i 10 år och har varit så framgångsrik att den spritt sig över Sverige.

Med förslaget vill Moderaterna i Region Stockholm se till att regionen kan erbjuda en jämlik vård i hela länet och tidigt fånga upp barn som riskerar att misslyckas i skolan på grund av obehandlad ADHD.

Förslagen i korthet:

  • Genomför en riktad satsning i länets utsatta områden i syfte att fånga upp underdiagnostiseringen av barn med ADHD. Det innebär inte att alla barn ska genomgå en hel ADHD-utredning. I stället är syftet att genomföra enklare frivilliga tester som därefter kan leda till en ordinarie utredning vid misstänkt ADHD. Detta bör genomföras såväl inom BVC som i skolan där staden och regionen samarbetar tätt.
  • Se över rutinerna för ADHD-utredningar i syfte att korta utredningstiden. Exempelvis kan processen digitaliseras i stället för att ha det som idag, där fysiska papper skickas mellan vården, vårdnadshavare och skolan. Därtill ska mer resurser tillföras utredningsmottagningarna för att dessa ska kunna göra fler utredningar.
  • Inför en lagstadgad vårdgaranti – ta bort köerna hos BUP. Vi föreslår att det införs en lagstadgad vårdgaranti gällande BUP med innebörden att barn som mår psykiskt dåligt och behöver hjälp och stöd ska få det inom maximalt 30 dagar. Och inom ytterligare maximalt 30 dagar få påbörja den behandling som behövs. För att sätta tryck på att denna garanti efterlevs ska möjligheter till kännbara sanktioner och viten kopplas till den lagstadgade vårdgarantin.
  • Säkerställ mer resurser till BUP. Vi föreslår att delar av kömiljarderna kopplas till en lagstadgad vårdgaranti riktad till barn- och ungdomspsykiatrin. Detta i syfte att korta köerna. I ett första steg handlar det om 500 miljoner kronor per år.
  • Öka kapaciteten till BUP i Region Stockholm. Etablera BUP-sjukhus vid St Görans sjukhus samt låta fler vårdgivare vara med och avlasta.

Ta ställning och dela artikeln