”Dags att (S) diskuterar primärvården internt?”

I ett debattinlägg den 26 mars hävdar John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun, att oppositionen i Region Örebro län tycker att Örebro kan ta smällen för att det fortsatt ska finnas vårdcentraler i länets andra kommuner. Så länge Regionen och tidigare Örebro läns landsting har funnits har det styrts av Socialdemokraterna. Vilka vårdcentraler som finns och var de finns är således någonting som John Johansson i första hand borde diskutera med sina egna partikollegor.

Vi moderater har under lång tid förespråkat behovet av ett annat regelverk för primärvården. Som det ser ut nu är primärvårdsuppdraget, alltså vad som ska finnas på varje vårdcentral, oerhört omfattande. Det är långt ifrån optimalt. Moderaterna vill se en annan typ av regelverk, som möjliggör för mindre vårdenheter.

Vår bestämda övertygelse är att primärvården ska vara basen för hälso- och sjukvården och på ett tillgängligt sätt kunna utgöra medborgarnas första kontakt med hälso- och sjukvården, om tillståndet inte är akut. Det ska gälla oavsett var i länet man bor. Att bo på landsbygden eller på en mindre ort ska inte innebära sämre tillgång till en sådan kontakt.

Det behövs en variation i utbudet av vårdcentraler med både större och mindre enheter som drivs av både Regionen och av privata aktörer. Vi är övertygade om att en mångfald av aktörer inom primärvården skulle öka tillgängligheten för patienterna samtidigt som vårdmedarbetarnas möjlighet att välja arbetsgivare också ökar. Primärvårdens uppdrag skulle kunna delas av fler om regelverket tillät drift av mindre enheter.

En mångfald av aktörer inom primärvården skulle öka tillgängligheten för patienterna och höja vårdens kvalitet i Örebro såväl som i andra kommuner i länet. Det skulle också öka möjligheten för vårdpersonalen att själva få välja sin arbetsgivare vilket i sin tur leder till att kraven på arbetsgivarnas arbetsmiljö och villkor ökar.

I slutänden är det här en ideologisk fråga om frihet. Friheten för patienten att kunna välja en mindre vårdenhet men också om friheten och möjligheten att kunna få driva sådana mindre enheter.

Tyvärr har vi inte fått något gehör för detta hos den politiska S-ledningen i Region Örebro län som även fortsatt bara vill se stora och omfattande vårdcentraler. Vi ser gärna att John Johansson lyfter detta internt i sitt eget parti då ett enklare regelverk det inte bara skulle gynna länet som helhet utan också primärvårdsutbudet i Örebro kommun.

Sebastian Cehlin oppositionsråd (M) Region Örebro län

Anna Nordqvist, oppositionsråd (M) Region Örebro län

Hög tid att prioritera hälso- och sjukvården

Moderaterna i Region Örebro län vill

  • Att kärnuppdraget, hälso- och sjukvård, prioriteras
  • Att vårdutbildade medarbetare får ägna sig åt patienter
  • Förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren i hälso- och sjukvården
  • Införa anställningsstopp för administrativa tjänster
  • Minska ner befintlig administration (som inte är kopplad till hälso- och sjukvården) med minst 100 tjänster
  • Generellt effektivisera befintlig administration

Region Örebro län befinner sig i ett mycket tufft ekonomiskt läge. I ett sådant läge tycker Moderaterna att fokus ska ligga Regionens kärnverksamhet, att bedriva trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Det innebär att vårdutbildade medarbetare måste få ägna sig åt att vårda patienter och inte åt att vårda den ständigt växande byråkratin och administrationen. Administrativa uppgifter kopplade till det patientnära arbetet ska skötas av vårdadministratörer.

Varje år anställs dessutom uppemot 40 nya handläggare och administratörer vars arbetsuppgifter inte är kopplade till det patientnära arbetet. Det är ohållbart och kan inte fortsätta. Vi vill införa ett anställningsstopp för administrativa tjänster som inte är kopplade till det vårdnära arbetet. Utöver det vill vi också se över hur den befintliga administrationen kan minskas. En rejäl effektivisering av administrationen är nödvändig.

Därför hade moderaterna i sitt budgetförslag för Region Örebro län 2024 en rejäl effektivisering av befintlig administration. Satsningar på hälso- och sjukvården är viktiga och för att det ska vara möjligt måste hälso- och sjukvården prioriteras. Det handlar också mycket om att göra rätt prioriteringar och att generellt jobba med effektiviseringar. Det betyder inte att medarbetarna ska jobba mer utan om att arbeta annorlunda och effektivare. Vi fortsätter också att satsa på bättre arbetsvillkor och göra Region Örebro län mer attraktiv som arbetsgivare.

Fortsatta satsningar på hälso- och sjukvården behövs, inte minst för att öka tillgängligheten till vården genom stärkt primärvård.  Vi är övertygade om att en stor del av de besparingar som Regionen nu också tvingas till hade kunnat undvikas om det politiska S-styret tidigare hade fokuserat på att göra rätt prioriteringar. Det handlar om at ha rätt medarbetare på rätt plats och med rätt arbetsuppgifter.

Kallelse arbetsstämma 2024

Härmed kallas till arbetsstämma för Moderaterna i Örebro län.

Datum: 4 maj

Tid: kl. 10.00 – senast 16.00

Registrering från kl. 9.15 då även kaffe/te och macka serveras.

Plats: City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro

Program                           

10.00                                   Inledning

10.15                                   Stämmoförhandling

11.15                                   Stämmotal Tomas Tobé

12.00                                   Lunch

13.00                                  Fortsatta stämmoförhandling

Senast 16.00                      Avslutning

Motioner ska vara insända till [email protected] senast 23 mars.

Medlem som önskar närvara men som inte är ombud anmäler sitt deltagande senast 29 april till [email protected]

Varmt välkomna! Önskar förbundsstyrelsen

Kallelse till årsmöte MUF Örebro stad 2024

Härmed kallas samtliga föreningens medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet Örebro Stad till 2024 års årsmöte.

Årsmötet är MUF Örebro Stads högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MUF Örebro Stad ska tycka i viktiga politiska frågor samt vilka personer som ska leda föreningen under det kommande verksamhetsåret. Ordinarie årsmöte hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att påverka politiken i praktiken, delta i debatter och träffa andra medlemmar.

MUF ÖREBRO STAD X MST ÖREBRO X MUF ÖREBRO LÄN
Årets årsmöte anordnas gemensamt tillsammans med MST Örebros årsmöte och MUF Örebro läns distriktsstämma. Arrangemanget sköts praktiskt av en stämmoledning bestående av alla tre organ men genomförs genom MUF Örebro län som paraplyorganisation. Anmälningsförfarande till årsmötet sker genom anmälan till MUF Örebro läns distriktsstämma. Mer information längre ned om anmälan.

NÄR?
Lördagen den 17 februari till söndagen den 18 februari. Incheckning kl 09:00 på lördagen, årsmötet startar 10:00, årsmötet avslutas senast 16:00 på söndagen.

VAR?
Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1B, 703 46 Örebro

INCHECKNING
Sker från kl 09:00 på lördagen, årsmötet startar därpå kl 10:00.

BOENDE
Under årsmötet tillhandahåller föreningen hotellövernattning till ett förmånligt  subventionerat pris. Hotellövernattningen sker på Scandic Örebro Väst, samma plats som årsmötet går av stapeln samt stämmobanketten anordnas.

MOTIONER
Rätt att väcka förslag (motioner) till årsmötet tillkommer föreningsstyrelsen och varje enskild medlem i föreningen. Förslag från medlemmar på vilken politik föreningen ska driva eller andra verksamhetsmässiga saker, ska skickas till Gørill Snekkerbakken på ”[email protected]” senast onsdagen den 31 januari kl. 23:59.

KANDIDATUR
Kandidaturer och nomineringar skickas till valberedningens ordförande Magnus Stålberg på ”[email protected]” senast onsdagen den 31 januari kl. 23:59.

Valberedningen genomför valberedningsintervjuer under lördagen den 3 februari och söndagen den 4 februari .

POSITIONER ATT KANDIDERA TILL

Föreningsordförande            

Vice föreningsordförande                        

Ledamot

Valberedningen är också ansvarig för att lägga förslag på revisorer/verksamhetsrevisorer.

HANDLINGAR
”Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, föreningsstyrelsens förslag samt övriga förslag försedda med styrelsens yttranden ska finnas tillgängliga för föreningens medlemmar före årsmötets början”. Handlingar till årsmötet kommer därmed skickas ut till anmälda medlemmar och läggas upp i interna grupper innan årsmötet.

ANMÄLAN
Anmälningsförfarande till årsmötet sker genom anmälan till MUF Örebro läns distriktsstämma. Anmälan sker via ”https://forms.gle/Lgii3ZNKCuW6DNTU8”. För att du som medlem ska ha rösträtt under årsmötet krävs inte anmälan men du behöver förnya ditt medlemskap, mer information längre ned.

För att ta del av distriktsstämmans bekvämligheter krävs anmälan senast torsdagen den 8 februari kl. 23:59. Efter det ber vi dig kontakta stämmoledningen direkt för att stämma av tillgängligheten. För att du som medlem ska ha rösträtt under distriktsstämman krävs anmälan, mer information finns i kallelsen till distriktsstämman.

RÖSTRÄTT OCH MEDLEMSKAP
”För att erhålla rösträtt på föreningsårsmöte ska medlem ha varit medlem i föreningen två veckor före årsmötet. […] Erläggande av medlemsavgift för året då årsmötet äger rum ska ske före årsmötets öppnande.” 

För medlem som blev medlem före den 1 september året innan årsmötet behöver medlemskapet förnyas. För medlem som blev medlem efter efter den 1 september året innan årsmötet gäller medlemskapet under året årsmötet sker.

”Medlem som flyttar sitt medlemskap mellan föreningar i förbundet under årsmötesperioden äger endast rösträtt på ett föreningsårsmöte per verksamhetsår. Medlem som flyttar sitt medlemskap äger själv att avgöra på vilket föreningsårsmöte han eller hon vill utnyttja sin rösträtt, förutsatt att det i första stycket sagda är uppfyllt”.

MUF:S ALKOHOLPOLICY
Under hela årsmötet samt under stämmomiddagen gäller MUF´s alkoholpolicy. Bryter du mot detta kommer du skickas hem och fulla deltagarkostnaden att debiteras (inte samma som deltagaravgiften).

GDPR
Så här hanterar vi dina personuppgifter https://muf.se/gdpr/.

KONTAKTUPPGIFTER
Har du några funderingar gällande distriktsstämman eller vill du engagera dig i MUF? Kontakta då någon ur sämmoledningen.

Gørill Snekkerbakken, 073-352 16 23 eller [email protected] (tf. föreningsordförande)

Elsa Lappalainen, 070-991 72 42 eller [email protected] (stämmogeneral)

Frihetliga hälsningar,
MUF Örebro Stad

Kallelse till årsmöte MST Örebro 2024

Härmed kallas samtliga föreningens medlemmar i Moderata Studenter Örebro till 2024 års årsmöte.

Årsmötet är MST Örebros högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MST Örebro ska tycka i viktiga politiska frågor samt vilka personer som ska leda föreningen under det kommande verksamhetsåret. Ordinarie årsmöte hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att påverka politiken i praktiken, delta i debatter och träffa andra medlemmar.

MST ÖREBRO X MUF ÖREBRO STAD X MUF ÖREBRO LÄN
Årets årsmöte anordnas gemensamt tillsammans med MUF Örebro Stads årsmöte och MUF Örebro läns distriktsstämma. Arrangemanget sköts praktiskt av en stämmoledning bestående av alla tre organ men genomförs genom MUF Örebro län som paraplyorganisation. Anmälningsförfarande till årsmötet sker genom anmälan till MUF Örebro läns distriktsstämma. Mer information längre ned om anmälan.

NÄR?
Lördagen den 17 februari till söndagen den 18 februari. Incheckning kl 09:00 på lördagen, årsmötet startar 10:00, årsmötet avslutas senast 16:00 på söndagen.

VAR?
Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1B, 703 46 Örebro

INCHECKNING
Sker från kl 09:00 på lördagen, årsmötet startar därpå kl 10:00.

BOENDE
Under årsmötet tillhandahåller föreningen hotellövernattning till ett förmånligt  subventionerat pris. Hotellövernattningen sker på Scandic Örebro Väst, samma plats som årsmötet går av stapeln samt stämmobanketten anordnas.

MOTIONER
Rätt att väcka förslag (motioner) till årsmötet tillkommer föreningsstyrelsen och varje enskild medlem i föreningen. Förslag från medlemmar på vilken politik föreningen ska driva eller andra verksamhetsmässiga saker, ska skickas till George Afram på ”[email protected]” senast onsdagen den 31 januari kl. 23:59.

KANDIDATUR
Kandidaturer och nomineringar skickas till valberedningens ordförande Amanda Lindgren på ”[email protected]” senast onsdagen den 31 januari kl. 23:59.

Valberedningen genomför valberedningsintervjuer under lördagen den 3 februari och söndagen den 4 februari .

POSITIONER ATT KANDIDERA TILL

Föreningsordförande            

Vice föreningsordförande                        

Ledamot

Valberedningen är också ansvarig för att lägga förslag på revisorer/verksamhetsrevisorer.

HANDLINGAR
”Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, föreningsstyrelsens förslag samt övriga förslag försedda med styrelsens yttranden ska finnas tillgängliga för föreningens medlemmar före årsmötets början”. Handlingar till årsmötet kommer därmed skickas ut till anmälda medlemmar och läggas upp i interna grupper innan årsmötet.

ANMÄLAN
Anmälningsförfarande till årsmötet sker genom anmälan till MUF Örebro läns distriktsstämma. Anmälan sker via ”https://forms.gle/Lgii3ZNKCuW6DNTU8”. För att du som medlem ska ha rösträtt under årsmötet krävs inte anmälan men du behöver förnya ditt medlemskap, mer information längre ned.

För att ta del av distriktsstämmans bekvämligheter krävs anmälan senast torsdagen den 8 februari kl. 23:59. Efter det ber vi dig kontakta stämmoledningen direkt för att stämma av tillgängligheten. För att du som medlem ska ha rösträtt under distriktsstämman krävs anmälan, mer information finns i kallelsen till distriktsstämman.

RÖSTRÄTT OCH MEDLEMSKAP
”För att erhålla rösträtt på föreningsårsmöte ska medlem ha varit medlem i föreningen två veckor före årsmötet. […] Erläggande av medlemsavgift för året då årsmötet äger rum ska ske före årsmötets öppnande.” 

För medlem som blev medlem före den 1 september året innan årsmötet behöver medlemskapet förnyas. För medlem som blev medlem efter efter den 1 september året innan årsmötet gäller medlemskapet under året årsmötet sker.

”Medlem som flyttar sitt medlemskap mellan föreningar i förbundet under årsmötesperioden äger endast rösträtt på ett föreningsårsmöte per verksamhetsår. Medlem som flyttar sitt medlemskap äger själv att avgöra på vilket föreningsårsmöte han eller hon vill utnyttja sin rösträtt, förutsatt att det i första stycket sagda är uppfyllt”.

MUF:S ALKOHOLPOLICY
Under hela årsmötet samt under stämmomiddagen gäller MUF´s alkoholpolicy. Bryter du mot detta kommer du skickas hem och fulla deltagarkostnaden att debiteras (inte samma som deltagaravgiften).

GDPR
Så här hanterar vi dina personuppgifter https://muf.se/gdpr/.

KONTAKTUPPGIFTER
Har du några funderingar gällande distriktsstämman eller vill du engagera dig i MUF? Kontakta då någon ur sämmoledningen.

George Afram, 076-056 46 20 eller [email protected] (föreningsordförande)

Elsa Lappalainen, 070-991 72 42 eller [email protected] (stämmogenreral)

Frihetliga hälsningar,
MST Örebro

Kallelse distriktsstämma Moderata ungdomsförbundet i Örebro län 2024

Härmed kallas samtliga distriktets medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet Örebro län till 2024 års distriktsstämma.

Distriktsstämman är MUF Örebro läns högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MUF Örebro län ska tycka i viktiga politiska frågor samt vilka personer som ska leda distriktet under det kommande verksamhetsåret. Ordinarie distriktsstämma hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att påverka politiken i praktiken, delta i debatter och träffa andra medlemmar.

NÄR?
Lördagen den 17 februari till söndagen den 18 februari. Incheckning kl 09:00 på lördagen, distriktsstämman startar 10:00, distriktsstämman avslutas senast 16:00 på söndagen.

VAR?
Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1B, 703 46 Örebro

TRANSPORT
Enklaste transport till och från distriktsstämman är genom stadsbuss från och till Örebro resecentrum. Stadsbussar som trafikerar busshållplatser i närheten av Scandic Örebro Väst från Örebro resecentrum är 7:an, 8:an och 9:an mot Björkhaga. Stadsbussar som trafikerar busshållplatser i närheten av Scandic Örebro Väst till Örebro resecentrum är 7:an mot Lillån, 8:an mot Bettorp och 9:an mot Universitet.

Rekommenderade bussresor skickas ut till anmälda deltagare i samband med att handlingar och annan praktisk information skickas ut..

INCHECKNING
Sker från kl 09:00 på lördagen, stämman startar därpå kl 10:00.

BOENDE
Under distriktsstämman tillhandahåller distriktet hotellövernattning till ett förmånligt  subventionerat pris. Hotellövernattningen sker på Scandic Örebro Väst, samma plats som distriktsstämman går av stapeln samt stämmobanketten anordnas.

MOTIONER
Rätt att väcka förslag (motioner) till distriktsstämma tillkommer distriktsstyrelsen, föreningar och varje enskild medlem i distriktet. Förslag från medlemmar på vilken politik distriktet ska driva eller andra verksamhetsmässiga saker, ska skickas till Magnus Stålberg på ”[email protected]” senast onsdagen den 17 januari kl. 23:59.

KANDIDATUR
Kandidaturer och nomineringar skickas till valberedningens ordförande Amanda Lindgren på ”[email protected]” senast onsdagen den 17 januari kl. 23:59.

Valberedningen genomför valberedningsintervjuer under lördagen den 20 januari och söndagen den 21 januari.

POSITIONER ATT KANDIDERA TILL

Distriktsordförande

1:e vice distriktsordförande

2:e vice distriktsordförande

Ledamot

MSU kommittéordförande

Vice MSU kommittéordförande

MSU kommittéledamot

Valberedningen är också ansvariga för att lägga förslag på ombud samt ersättare till förbunds- och/eller arbetsstämma, Moderat skolungdoms rikskonferens och Medborgarskolans nästkommande regionstämma, samt förslag på revisorer/verksamhetsrevisorer.

HANDLINGAR
”Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, distriktsstyrelsens förslag samt övriga förslag försedda med distriktsstyrelsens yttranden ska finnas tillgängliga för distriktets medlemmar senast 7 dagar före distriktsstämman”. Handlingar till distriktsstämman kommer därmed skickas ut till anmälda medlemmar och läggas upp i interna grupper senast 7 dagar innan distriktsstämman.

ANMÄLAN

Anmälan sker via ”https://forms.gle/Lgii3ZNKCuW6DNTU8”. För att du som medlem ska ha rösträtt under stämman måste du anmäla dig senast 7 dagar innan stämmans öppnande, alltså senast lördagen den 10 februari kl. 10:00 samt förnya ditt medlemskap, mer information längre ned.

Observera. För att garanteras luncher, fika, stämmomiddag och boende krävs anmälan senast torsdagen den 8 februari kl. 23:59. Efter det ber vi dig kontakta stämmoledningen direkt för att stämma av tillgänligheten.

RÖSTRÄTT OCH MEDLEMSKAP
”För att erhålla rösträtt på distriktsstämma ska icke ny medlem ha varit medlem i distriktet sex veckor före stämman. Ny medlem ska ha varit medlem i distriktet två veckor före stämman. Erläggande av medlemsavgift för året då stämman äger rum ska ske före stämmans öppnande.” 

För medlem som blev medlem före den 1 september året innan distriktsstämman behöver medlemskapet förnyas. För medlem som blev medlem efter efter den 1 september året innan distriktsstämman gäller medlemskapet under året distriktsstämman sker.

”Medlem som flyttar sitt medlemskap mellan distrikt under stämmoperioden äger endast rösträtt på en distriktsstämma per verksamhetsår.  Medlem som flyttar sitt medlemskap äger själv att avgöra på vilken distriktsstämma han eller hon vill utnyttja sin rösträtt, förutsatt att det i första stycket sagda är uppfyllt.”

STÄMMOBANKETT
Efter stämman är det dags för den traditionsenliga stämmobanketten. Det kommer bjudas på bland annat trerättersmiddag, talare, underhållning och sång. Mer information om stämmobanketten kommer till anmälda deltagare.

DELTAGARPAKET
Nedan följer deltagarepaketen för distriktsstämman.

BRONS
Distriktsstämma, fika och lunch ingår i detta paket.

Pris: 0 sek medlem i Örebro län, 350 sek utomstående.

SILVER
Bronspaket och bankett ingår i detta paket.

Pris: 50 sek medlem i Örebro län, 800 sek utomstående.

GULD
Silverpaket och boende ingår i detta paket.

200 sek medlem i Örebro län utanför Örebro tätort, 400 sek medlem i Örebro län innanför Örebro tätort, 1 150 sek utomstående.

BETALNING
Ska du betala din deltagaravgift själv görs detta via bankinsättning till MUF Örebro län.

Bankgiro: 5572-1880

Märk betalningen med ”STÄMMA och FÖR- & EFTERNAMN”. Sista dag deltagaravgiften skall vara tillhanda är fredagen den 9 februari 23:59. Ska ditt distrikt, förening eller partiförening betala deltagaravgiften kommer dessa att faktureras i efterhand.

MUF-MANIFESTET
I enlighet med 2019 års stämmobeslut ska MUF Örebro län sammanställa, uppdatera och presentera beslut från distriktsstämmor från och med 2019 och framåt. Denna sammanställning som vi valt att kalla MUF-manifestet kan du hitta i MUF Örebro läns egna interna grupp via följande länk: ”https://www.facebook.com/groups/5371851950/?ref=share

AVANMÄLAN:
Eventuell avanmälan måste göras senast torsdagen den 1 februari kl. 23:59. Vid avanmälan efter torsdagen den 1 februari kl. 23:59. kommer hela deltagarkostnaden att debiteras (inte samma som deltagaravgiften). Avanmälan sker till ”[email protected]”. Vid utebliven närvaro debiteras hela deltagarkostnaden, 585 sek för bronspaketet, 1 045 sek för silverpaketet och 1 535 sek för guldpaketet.

MUF:S ALKOHOLPOLICY
Under hela stämman samt under stämmomiddagen gäller MUF´s alkoholpolicy. Bryter du mot detta kommer du skickas hem och fulla deltagarkostnaden att debiteras (inte samma som deltagaravgiften).

GDPR
Så här hanterar vi dina personuppgifter https://muf.se/gdpr/.

FÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN
Under distriktsstämma kommer föreningarnas d.v.s. MUF Örebro Stad och MST Örebros årsmöten anordnas gemensamt med MUF Örebro läns distriktsstämma. Anmälan till distriktsstämman innefattar även anmälan till din respektive förenings årsmöte. Särskild kallelse kommer gå ut för föreningarnas årsmöten där viktig information kommer framgå.

KONTAKTUPPGIFTER
Har du några funderingar gällande distriktsstämman eller vill du engagera dig i MUF? Kontakta då någon ur sämmoledningen.

Elsa Lappalainen, 070-991 72 42 eller [email protected] (stämmogenreral)

Magnus Stålberg, 070-170 73 63 eller [email protected] (distriktsordförande)

Frihetliga hälsningar,
MUF Örebro län

Privata vårdgivare är en tillgång – inte ett hot

I Vänsterpartiets insändare om Pålsboda Vårdcentral (publicerad i Sydnärkenytt 16 augusti 2023) undanhåller Vänsterpartiet viktig fakta för att på så sätt vinna ideologiska poänger i sin kritik av privata aktörer.

För det första tycker jag att Vänsterpartiet ska ställa sig frågan om Pålsboda överhuvudtaget hade haft en vårdcentral utan en privat aktör. I det här fallet är den aktören en engagerad läkare som tog över verksamheten han själv jobbade på, under tidigt 90-tal. Om man kan Örebro läns landstings historia kan man konstatera att vårdcentralen då, år 1992, stod inför ett vägskäl. Landstinget ville inte längre driva den vidare och helst av allt lägga ner den. Då valde denne läkare att ta över verksamheten för bygdens och patienternas bästa.  

För det andra haltar Vänsterns resonemang kring att Regionen och patienterna får ”ta smällen” efter konkursen när det faktiskt är en privat aktör, Capio närsjukvård, som nu tar ett stort ansvar och tar emot merparten av dessa 2500 patienter på Capio vårdcentral Hallsberg.

Minnet hos Vänsterpartiets företrädare verkar vara tämligen kort, men bara för något år sedan när Hallsbergs vårdcentral fortfarande drevs av Regionen kantades verksamheten av dålig tillgänglighet för patienterna och ett hyrläkarberoende. Sedan Capio tog över verksamheten i höstas har man lyckats anställa flera fasta läkare och tillgängligheten och kontinuiteten ökar för patienterna. Capio Hallsberg drivs på samma premisser som de regiondrivna vårdcentralerna och verksamheten drivs på samma ersättningsvillkor men lyckas i det här fallet göra det bättre än när vårdcentralen var regiondriven.

Jag tycker det är synd att Vänsterpartiet väljer att prioritera vänsterideologiska tankar före patienternas bästa och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Men om vänsterns företrädare håller sig till fakta kan de också se att en mix av både privata och offentliga aktörer i en Region leder till ökad tillgänglighet och valfrihet för länets patienter och bättre arbetsmiljö för Regionens medarbetare.  

Sebastian Cehlin, oppositionsråd Region Örebro län

Ansvarsfull budget med fokus på kärnverksamheten

Idag presenterade moderaterna sitt förslag till budget och verksamhetsplan för Region Örebro län 2024. Moderaternas oppositionsråd Sebastian Cehlin och Anna Nordqvist kommenterar budgetförslaget:

-Vi befinner oss i ett mycket tufft ekonomiskt läge just nu. I ett sådant läge väljer vi att lägga fokus på Regionens kärnverksamhet, att bedriva trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Det innebär att vårdutbildade medarbetare måste få ägna sig åt att vårda patienter och inte åt att vårda den ständigt växande byråkratin och administrationen. Administrativa uppgifter kopplade till det patientnära arbetet ska skötas av vårdadministratörer, säger Sebastian Cehlin.

-Varje år anställs dessutom uppemot 40 nya handläggare och administratörer vars arbetsuppgifter inte är kopplade till det patientnära arbetet. Det är ohållbart och kan inte fortsätta. Vi vill införa ett anställningsstopp för administrativa tjänster som inte är kopplade till det vårdnära arbetet. Utöver det behöver vi också se över hur vi kan minska ner på den befintliga administrationen.

-Det ekonomiska läget är inte bara tufft för offentlig verksamhet, det är just nu tufft för hela samhället med ökad inflation, höjda räntor och en svag krona. Vi vill därför undvika att ytterligare belasta länets invånare ekonomiskt genom att genomföra en skattehöjning. Vi är övertygade om att det på ett ansvarsfullt sätt går att hantera Regionens budget ändå, genom att fokusera på kärnverksamheten och göra rätt prioriteringar, fortsätter Sebastian Cehlin.

-Det går inte att komma ifrån ett stort underskott nästa år, men istället för att höja regionskatten har vi i vårt budgetförslag valt en ansvarsfull resultatåterhämtning under några år framåt.

-I vårt förslag har vi också, utöver en rejäl effektivisering av administrationen, föreslagit att Region Örebro läns kulturnämnd läggs ner. Det här ett förslag i linje med vår prioritering av kärnuppdraget. Det är också rimligt att lägga besparingar på den politiska organisationen när vi lägger så pass stora besparingar på övrig verksamhet, avslutar Sebastian Cehlin.

-I vår budget för år 2024 fortsätter vi satsa på hälso- och sjukvården. För oss är det viktigt att Regionen även kommande år kan fokusera på och prioritera hälso- och sjukvården samtidigt som länets invånare inte ytterligare ska belastas genom höjd skatt. Det handlar också mycket om att göra rätt prioriteringar och att generellt jobba med effektiviseringar. Det betyder inte att medarbetarna ska jobba mer utan om att arbeta annorlunda och smartare, t.ex. genom bättre och mer användarvänliga system, kommenterar Anna Nordqvist.

-Vi förstärker hälso och sjukvården med 240 miljoner kronor nästa år. En stor del av satsningen ska gå till att öka tillgängligheten till vården genom att stärka primärvården. Vi fortsätter också att satsa på bättre arbetsvillkor och göra Region Örebro län mer attraktiv som arbetsgivare.

-Den skattehöjning som den styrande (S)-minoriteten föreslår är enorm, från 11,55 kr till 12,30 kr. De senaste 20 åren har regionskatten i Örebro län, tidigare kallad landstingsskatt, höjts med totalt 87 öre. Att från ett år till ett annat göra en höjning med hela 75 öre kan vi omöjligt ställa oss bakom, avslutar Anna Nordqvist.

Kvinnohälsovården ska fungera

Den 28:e maj är det Mors dag. Sverige ses ofta som ett jämställt land men i hälso- och sjukvården finns mycket kvar att göra. Inom ramen för Tidöavtalet har den moderatledda regeringen tagit de första stegen mot en mer jämställd hälso- och sjukvård. För alla kvinnor.

Rapporter från organisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) visar att flickor och kvinnor har svårt att hitta rätt i hälso- och sjukvården. Men det omvända gäller också, vården har svårt att vägleda kvinnor till rätt instans när det gäller tillstånd och sjukdomar som drabbar flickor och kvinnor.

Moderaterna vägrar att acceptera en hälso- och sjukvård som inte är jämställd. Vi har därför drivit på för att skapa en mer jämställd hälso- och sjukvård. Tidöavtalet innehåller viktiga förslag för att säkerställa detta. Konkret handlar det bland annat om forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa, om att modernisera abortlagstiftningen för att öka kvinnors självbestämmande och göra det möjligt för kvinnor som vill, att göra en hemabort.

Tyvärr så finns det idag väsentliga skillnader inom vården för olika grupper av kvinnor. Främst mellan låg- och högutbildade kvinnor och mellan kvinnor födda i Sverige och födda utanför Europa. Vi vill stärka förlossningsvården och göra den mer tillgänglig, personcentrerad och jämlik.

Den moderatledda regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell förlossningsplan. Syftet är att stärka förlossningsvården, öka tillgängligheten och kvaliteten. Under 2023 gör regeringen en satsning på förlossningsvården på hela 1,6 miljarder kronor. Pengarna ska bland annat användas för särskilda insatser för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygden.

Moderaterna såväl som (Sd), (L) och (V) har kämpat för ett återöppnande av förlossningen i Karlskoga. Den styrande (S)-minoriteten fick till slut ge efter för oppositionen och en enig beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård i Region Örebro län har nu ställt sig bakom Moderaternas motion om ett återöppnande. Även moderaternas förslag om utökad kunskap om- och riktlinjer vid misstänkt endometrios inom primärvård, elevhälsa och ungdomsmottagningar har fått bifall av Regionfullmäktige. Detta är steg i rätt riktning men det finns mycket kvar att göra.

Under mandatperioden kommer regeringen att genomföra en omfattande reformagenda för att stärka kvinnors hälsa och skapa en mer jämställd vård. Varje kvinna ska känna sig sedd inom hälso- och sjukvården. Oavsett om hon står inför något så livsomvälvande som att föda barn eller lider av klimakteriebesvär. Ingen kvinna ska behöva lida i tystnad.

Johan Hultberg, Riksdagsledamot och gruppledare för (M) i socialutskottet

Sebastian Cehlin, oppositionsråd (M) i Region Örebro län

Anna Nordqvist, oppositionsråd (M) i Region Örebro län

Per-Olof Thulin tilldelad Gösta Bohman-medaljen

Per-Olof Thulin har varit aktiv i partiet under närmare 60 år varav över 40 år som anställd. Han har alltid varit en stor tillgång såväl i MUF under sina tidiga år som senare i sin roll som partiombudsman, projektledare, oppositionråd och mycket, mycket mer.

Stort tack för dina insatser under alla år Thulle.