Alternativen är på plats – nuvarande eller en ny plats?

Idag genomfördes en presskonferens där regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson berättade om resultaten av den utredning som gjorts där de olika alternativa platserna för ett nytt sjukhus har undersökts.

Diskussionen handlar inte längre om huruvida det ska byggas ett nytt sjukhus eller ej, utan om platsen för ett nytt sjukhus.

Mikael, vad är din första reflektion efter att du har läst utredningen?
– Jag måste säga att våra tjänstepersoner och våra konsulter har gjort en mycket gott arbete. Bägge alternativen är väl utredda så vi politiker kan fatta ett välgrundat beslut.

Det har sagts tidigare att vi inte har tittat på alternativet att stanna på befintlig plats med samma engagemang som en ny plats, stämmer detta?
– Nej inte alls. Vi har haft två arbetsgrupper som arbetat med varsitt alternativ, de har ibland varit tvungna att ta in konsulter, men de är ytterst opartiska i sitt arbete.

Vad tänker du om utredningens slutsatser när det gäller att bygga på befintlig plats?
– Utredningen visar att det faktiskt går att lösa, men det tar lång tid och kommer innebära många och stora risker för verksamheten.

Hur tänker du kring att bygga nytt i Räppe?
– Här kan vi bygga utan att påverka verksamheten under tiden, allt blir klart snabbare och vi behöver inte kompromissa.

När det gäller den ekonomiska delen, finns det skillnader mellan de två alternativen?
– När det gäller storleken på investeringen blir den ungefär lika stor, 7,9 miljarder för Räppe och 8,1 miljarder för CLV*. Den stora skillnaden är ju att om vi beslutar oss för Räppe kommer det stora kostnader på en gång istället för utspridda över lång tid. Det är detta vi nu tittar på hur vi kan lösa.

Ligger beräknade kostnader inom det som diskuterats tidigare?
– Vi har ju diskuterat under lång tid, priset per kvadratmeter har stigit under åren, och samtidigt har vi tvingats inse att vi behöver öka den totala ytan rejält. Det innebär naturligtvis att priset stiger, men det har vi vetat hela tiden att det skulle göra. Nu har vi ju dessutom tagit med alla kostnader, inte bara själva byggnaden.

Hur ser det ut med finansiering?
– Vi kommer att finansiera knappt halva Räppealternativet med egna medel och låna drygt hälften. CLV kommer vi att kunna finansiera ca 90% eftersom det kommer pågå under nästan 30 år. 

Mycket diskussion handlar om huset i sig, men vad är den största vinsten sett utifrån verksamhetens perspektiv?
– När hela huset är klart 2029 i Räppe kommer vi har en mer patientsäker vård, högre operationskapacitet, bättre flöden och vi kan införa den nya nära vården till fullo. Detta kommer vi att kunna göra även på CLV, men då kommer allt inte vara klart förrän 2045-2050, vilket innebär att effekterna kommer etappvis.

Vilken roll spelar det nya sjukhuset för hela vården i Region Kronoberg?
– Det kommer vara en förutsättning för att klara omställningen till den nya nära vården, det kommer hjälpa oss att locka till oss den kompetens vi behöver och det kommer ge våra medarbetare en härlig arbetsmiljö.

Nu när utredningen presenterats, när blir allt offentligt för de invånare som är intresserade av att ta del av underlaget?
– Redan nu är allt, och då menar jag allt material offentligt, VI kommer lägga det på vår hemsida och man kan begära ut de delar man vill ha via diariet om man hellre vill det.

 

* CLV används ofta inom vården och Region Kronoberg som en förkortning för Centrallasarettet i Växjö.

Antaget politiskt program och handlingsplan för vårdens viktiga omställningsresa till nära vård

Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden antagit ett politiskt program för vårdens viktigaste omställningsresa för framtiden som handlar om att vården ska finns där invånarna behöver den – när invånarna behöver. Arbetet för kommande år konkretiseras i en övergripande handlingsplan.

Det politiska programmet beskriver hur omställningen till nära vård ska genomföras utifrån intentionen i hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi, Närmare kronobergaren, och programmet kommer följas upp var tredje år.

– Utvecklingsstrategin beskriver fyra inriktningar och ger 13 löften om framtiden till kronobergarna. Det politiska programmet tydliggör intentionen att nå dit genom insatser inom fyra viktiga områden: Personcentrerad vård, Hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande åtgärder, Digifysisk vård samt Kompetens, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Aktiviteter konkretiseras i handlingsplanen
Med utgångspunkt i det politiska programmet har konkreta aktiviteter tagits fram och tidsatts i en handlingsplan för kommande år. Exempel på aktiviteter är att införa digitala kontaktvägar som ökar tillgängligheten till vården och införandet av Patientkontrakt som gör det möjligt för patienten att påverka samordningen och öka delaktigheten i sin egen vård.

 

En förbättrad palliativ vård för patienter

För att erbjuda en förbättrad palliativ vård för patienter i livets slutskede får den specialiserade palliativa vården tillgång till sex slutenvårdsplatser på onkologen.

Genom vårdplatserna får patienter anslutna eller i behov av anslutning till palliativa teamet möjlighet till inneliggande palliativ vård med ökad kontinuitet.

Patienterna vårdas av läkare från palliativa teamet tillsammans med omvårdnadspersonal på avdelning 40 med förstärkt palliativ kompetens.

– Tanken är också att konceptet ska bidra till en kompetenshöjning inom den allmänna palliativa vården genom strukturerad konsultfunktion inom slutenvården, säger verksamhetschef Katarina Planhammar Hörberg.

Löpande utvärdering av projektet kommer att genomföras för att se att det får önskad effekt och inte ger undanträngningseffekter för patienter med onkologiska och hematologiska sjukdomar.

– Palliativ vård bedrivs i nuläget på olika avdelningar inom slutenvården. Med särskilda palliativa slutenvårdsplatser samlade på en plats kan vi börja bygga upp kunskaper för att stärka den palliativa vården. Det finns också fördelar för patienterna att vara samlade istället för att vara blandade med patienter som väntar på ett snart tillfrisknande, säger Roland Gustbée (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.
 

Alliansen satsar på läsfrämjande verksamhet

”När barnet får ta del av olika berättelser, kan det hjälpa till att lättare förstå livet och sin omvärld. Det kulturella sammanhanget hjälper barnet att förhålla sig till sin egen existens. Därför menar vi att en ekonomisk förstärkning av läsfrämjande verksamhet för barn är en väl avvägd satsning. När vi uppmuntrar till bokläsning för barnen, vet vi att de ges en betydelsefull gåva”

Alliansen i Region Kronoberg med ordförande Claudia Crowley Sörensson i spetsen skriver i Smålandsposten: https://www.smp.se/debatt/alliansen-satsar-pa-lasframjande-verksamhet-384e4c93/

Använd vaccinpass – Så vi slipper stänga ner samhället

Mikael Johansson, regionstyrelsens ordförande:

– När vaccinationerna startade och under hela processen har vi fått höra att vi ska vaccinera oss, så att vi kan öppna upp samhället igen. Nu har stora delar av befolkningen vaccinerat sig, vaccinpassen finns på plats men ändå pratar man om att stänga ner samhället igen. Tänk om och tänk rätt, använd vaccinpassen istället.

Fler aktörer kan hjälpa oss att minska köerna till vården

”Det viktiga i sammanhanget är inte vilken huvudman som bedriver vården, utan att det är patientens bästa som ska stå i fokus. Vi moderater är övertygade om att fler aktörer kan hjälpas åt för att minska de köer som av olika anledningar har uppstått, så att patienter slipper vänta så länge på röntgen”

Rene Jaramillo skriver i Smålandsposten.: https://www.smp.se/debatt/fler-aktorer-kan-hjalpa-oss-att-minska-koerna-till-varden-ef407f75/