Vård vi sällan behöver

Sjukhusvård präglad av kvalitet, kunskap och erfarenhet.

Moderaterna vill

  • Koncentrera den högspecialiserade vården för ökad kvalitet, minskade antal komplikationer, dödsfall och kortare vårdtider till gagn för alla invånare i Västra Götaland.
  • Intensifiera arbetet med att sprida best practice mellan sjukhusen i regionen.
  • Stärka patientsäkerhetsarbetet och ta krafttag mot t ex vårdrelaterade infektioner, fallskador och läkemedelsskador.
  • Vidta åtgärder för att minska överbeläggningar.
  • Sprida verksamheten med patienthotell.
  • Utveckla de mindre sjukhusen och ge dem ökat självbestämmande.
  • Tidigt efter inläggning starta vårdplanering för de mest sjuka äldre.

Alla invånare oavsett var man bor i Västra Götaland ska kunna erbjudas en tillgänglig sjukhusvård med hög kvalitet om och när det behövs. Dagens avancerade sjukhusvård kräver hög kompetens och erfarenhet, som bygger på att träning ger färdighet. Verksamhet måste således bedrivas i en tillräcklig hög omfattning för att säkra kvalitet och patientsäkerhet. För att möta framtidens utmaningar som ligger i att fortsatt kunna erbjuda en högklassig och jämlik vård krävs ett nytänkande inom sjukhusvården i Västra Götaland.

Lika viktigt som närheten är till den vård som behövs ofta, lika viktigt är det att den vård man sällan behöver, präglas av hög kvalitet, säkerhet och utförs för bästa möjliga livskvalitet efter ett ingrepp. Därför behöver det ske en koncentration av den högspecialiserade vården som vi som invånare sällan är i behov av. Ett exempel på detta är spridd gynekologisk cancer. Genom att koncentrera denna vård till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har sannolikheten för överlevnad ökat med 20 procent jämfört med om vården utförts, spritt, på flera sjukhus. Genom koncentration av den högspecialiserade vården ges förutsättningar för att skapa stabila personalgrupper, utvecklande arbetsuppgifter, korta ledtider och ett processorienterat arbetssätt byggt på vetenskapliga underlag.

Var den specialiserade, och i synnerhet den högspecialiserade vården finns och ska finnas, ska utgå från hur stora mängder ingrepp som är minimum för att garantera kvaliteten och var tillräcklig kompetens och erfarenhet kan garanteras. Vi Moderater är övertygade om att det är bättre för den enskilda patienten att veta att han eller hon får ett högkvalitativt ingrepp gjort för en åkomma som sällan förekommer, och att patienten då också är villig att åka lite längre, än att ingreppet sker nästgårds. Med fyra stora sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen där Sahlgrenska Universitetssjukhuset även utför region- och rikssjukvård samt några mindre, fristående sjukhus finns en mycket god grund för att ha en spridd akut- och länssjukvård för god tillgänglighet och en koncentrerad högspecialiserad vård till gagn för alla invånare i Västra Götaland.

Vårdplatssituationen med överbeläggningar eller patienter som inte får en plats på rätt vårdavdelning är en stor utmaning som kräver insatser inom flera områden. Inte minst måste samverkan med kommunerna för hemtagning av färdigbehandlade patienter fungera bättre, men ett sätt att frigöra vårdplatser och samtidigt skapa en modern, flexibel och bekvämare vårdmiljö kan vara att införa patienthotell. Patienthotell kan fungera för patienter som genomgår längre behandlingar, eller som inte har ett oavbrutet behov av sjukhusets resurser såsom läkare och sjuksköterskor.

Utvecklingen mot ny teknik och nya metoder ger ofta kortare vårdtider och mer dagkirurgi. Framförallt av kvalitets- och patientsäkerhetsskäl är det därför viktigt att det finns rätt antal vårdplatser på våra sjukhus, varken för få eller för många. Större fokus måste också läggas på att undvika kvalitetsbrister inom sjukvården. Exempelvis läkemedelsrelaterade skador, fallskador och vårdrelaterade infektioner medför stort lidande för individen och betydande  kostnader för sjukhusen liksom för samhället i stort. För att kunna sprida best practice måste regionen intensifiera arbetet med att öppet redovisa vårdens kvalitet och medicinska resultat. 

Läs mer

Vår politik för Västra Götalandsregionen

Ta ställning och dela artikeln