Huvudbild cancervård

Tidigare upptäckt och vård av cancer

Vår målsättning är tydlig: Alla cancersjukdomar ska förebyggas, upptäckas tidigt och deras skadeverkningar ska minimeras.

Moderaterna vill

• Höja ambitionen till att 90 % av alla som insjuknar i cancer ska vara utredda enligt ett standardiserat vårdförlopp snarast

Vår målsättning är tydlig:  Alla cancersjukdomar ska förebyggas och deras skadeverkningar minimeras. Vi vill att Sverige ska ta fram och genomföra en ny samlad nationell cancerstrategi. Den nya strategin ska utgå från den utveckling som sker inom diagnostik med hjälp av artificiell intelligens, biomarkörer och möjligheter till individuell behandling med bland annat immunterapier samt cell- och genterapier. För att ta vara på banbrytande forskning och utveckling är det helt centralt att cancerstrategin ständigt och brett förnyas, uppdateras och kompletteras.

Vi vill uppdatera de standardiserade vårdförlopp som genomförs. Under perioden vill vi uppnå att 90 procent av de människor som insjuknar i cancer ska bli utredda enligt ett standardiserat vårdförlopp. Det är en markant ambitionsökning jämfört med dagens målsättning om 70 procent. 90 procent av de cancerpatienter som ingår i detta vårdförlopp ska få sin vård inom utsatta, maximala tidsgränser. Dessa mål berör naturligtvis inte cancerpatienter som behöver akutopereras eller där cancermisstanken uppstår först i en mycket sen fas av förloppet.

Tidig upptäckt av cancer innebär ökade möjligheter för patienten att överleva. Det förbättrar också vårdens möjligheter att ge patienten snabbare, kortare, skonsammare och mer effektiv behandling. Som långsiktigt mål vill vi att minst 70 procent av alla cancerdiagnoser ska ställas när patienten fortfarande befinner sig i ett tidigt stadie av cancersjukdom.

Det finns forskning som visar att generella symptombilder och besöksmönster kan användas för att identifiera patienter som senare sannolikt kommer att drabbas av en cancerdiagnos. Ett nationellt arbete med att ta fram digitala beslutsstöd i primärvården behöver påbörjas för att systematiskt kunna arbeta med riskprofilering av patienter.

Det finns behov av att fortsätta arbeta med eftervården och uppföljning efter cancerbehandlingar för att skapa förutsättningar för återgång till en normal tillvaro efter sjukdom. Rehabiliteringen är idag dessvärre ojämn i vår region. Det vill vi ändra på.

Tillbaka

Ta ställning och dela artikeln