Temabild personal

Medarbetarna är sjukvårdens viktigaste resurs

Medarbetarna är sjukvårdens viktigaste resurs. Västra Götalandsregionen har stora ambitioner om att vara en god arbetsgivare. För att leva upp till det finns det flera faktorer som vi menar måste tillgodoses.


Moderaterna vill

• Utöka möjligheterna för medarbetarna att vidareutbilda sig också på arbetstid

• att medarbetare ska ha en överskådlig karriärplanering med en tydlig koppling mellan ersättning och kompetens som utgår från verksamhetens behov

• Utveckla anställningsformer som innebär breddad kompetens och möjlighet till avlastning mellan olika verksamheter

• Ge chefer det mandat och de verktyg som krävs för att utveckla verksamheten

Politikens uppgift är att ange hur mycket medel som står till förfogande och vilket övergripande uppdrag som ska lösas. Därefter måste det vara upp till professionen att bäst dimensionera sig för uppdraget. Under pandemin visade medarbetarna i hälso- och sjukvården att de kunde kunna lösa uppgiften utan att politiken gav styrning i detaljerna. Detta måste bli vändpunkten på det offentliga Sveriges ängslighet om att långt ner i verksamheterna diktera vilka villkor som ska gälla.

Västra Götalandsregionen har stora ambitioner om att vara en god arbetsgivare. För att leva upp till det finns det många faktorer som måste tillgodoses. Lön är en viktig. Lika angeläget är det att skapa förutsättningar för kompetenshöjning och fortbildning och visa på tydliga karriärvägar. Vidare att alla medarbetare förstår sin roll, uppdrag och mandat inom en god arbetsmiljö samt att arbetet upplevs som meningsfullt.

För många är arbetstider och ansvarsförhållanden inom vården tuffa. Men inom en och samma personalkategori kan belastningen se olika ut, beroende på var i organisationen som huvuddelen av arbetet görs. Vi vill skapa en större dynamik, öppna fler karriärvägar och ge nya möjligheter till fortbildning. Vi har under mandatperioden lanserat möjligheten att vid sidan av sin huvudtjänstgöring ingå i en personalreserv för att kunna förstärka intensivvårdsresurserna under mindre delar av året.

Chefen och ledarskapet spelar en avgörande roll för utveckling av verksamheten, för trivseln på arbetsplatsen och för att medarbetarens kompetens används på bästa sätt. Vi vill se ett intensifierat arbete kring ledarskapsutveckling och chefsutvecklingsprogram för att cheferna ska ges de bästa förutsättningarna att vara goda chefer.

Den administrativa bördan för våra medarbetare och chefer måste minska. Ett steg i rätt riktning är att i ett gemensamt vårdinformationssystem knyta samman de många olika gränssnitt som våra medarbetare idag måste arbeta i.

Medarbetarnas kompetens inom sjukvården behöver tillvaratas och användas på ännu bättre sätt. Sjuk- och undersköterskor genomför idag flera ickemedicinska arbetsuppgifter som kan övertas av olika kategorier av servicepersonal. Genom denna uppgiftsväxling vill vi avlasta vårdpersonalen och renodla deras arbetsuppgifter.

Vi vill ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som äldre medarbetare bär på. De kan bidra till trygghet för nya, oerfarna medarbetare. De skulle också kunna hjälpa till och arbeta under semestrar och arbetstoppar efter sin pensionering. Därför vill vi belöna de medarbetare som väljer att arbeta efter pensioneringen.

Tillbaka

Ta ställning och dela artikeln