Sjukhusvård präglad av kvalitet, kunskap och erfarenhet

Sjukhusvård präglad av kvalitet, kunskap och erfarenhet.

Moderaterna vill

• Koncentrera den högspecialiserade vården för ökad kvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet till gagn för alla invånare i Västra Götaland, oavsett hemort

• Fortsätta arbetet med att sprida best practice mellan sjukhusen i regionen

• Stärka patientsäkerhetsarbetet och ta krafttag mot till exempel vårdrelaterade infektioner, fallskador och läkemedelsskador

I Västra Götaland ska alla invånare kunna erbjudas en tillgänglig sjukhusvård med hög kvalitet när det behövs. Avancerad sjukhusvård och forskning kräver hög kompetens och erfarenhet och bygger på stor praktisk vana där träning ger färdighet. Därför behöver det ske en koncentration av den högspecialiserade sjukvård som vi som invånare sällan är i behov av. På så vis ges förutsättningar för att skapa stabila personalgrupper, utvecklande arbetsuppgifter, korta ledtider och ett processorienterat arbetssätt byggt på vetenskap och den senaste forskningen.

Utvecklingen mot ny teknik och nya metoder ger ofta kortare vårdtider och mer dagkirurgi. Av kvalitets- och patientsäkerhetsskäl är det därför viktigt att det finns rätt antal vårdplatser på våra sjukhus. Kommunerna har ett stort och viktigt ansvar i att se till att medicinskt färdigbehandlade patienter inte blir kvar på sjukhuset och tar upp en vårdplats som skulle kunna användas bättre.

Större fokus måste läggas på att undvika kvalitetsbrister inom sjukvården. Läkemedelsrelaterade skador, fallskador och vårdrelaterade infektioner medför stort lidande för individen och betydande kostnader för sjukhusen liksom för samhället i stort.

Regionen måste bli bättre på att utveckla och sprida s k best practice inom organisationen. Vårdens kvalitet och medicinska resultat ska redovisas öppet och tillgängligt.  

Tillbaka

Ta ställning och dela artikeln