Miljöpolitik som gör skillnad på riktigt

Vår politik för miljön är en politik för hoppfulla. Vi är övertygade om att tillväxt, forskning, effektivare teknik, mer förnybara drivmedel och smartare lösningar behövs för ett mer hållbart samhälle.

Moderaterna vill
• Minska mängden skräp och plast i natur och hav
• Säkra dricksvattentillgången i Västra Götaland
• Att Västra Götalandsregionen tar ett helhetsgrepp över hanteringen av läkemedel från producent till patient och till naturen i samarbete med VA-huvudmän och läkemedelsindustrin
• Samla och förstärka kompetensen kring biologisk mångfald på Botaniska trädgården
• Stärka Västkuststiftelsens roll som samordnare av naturreservaten för att förbättra skötsel och tillgänglighet
• Att sjukvården i Västra Götalandsregionen även ur ett miljöperspektiv ska ligga i framkant nationellt
• Att Västra Götalandsregionen är en föregångsregion i klimatsmart utveckling genom stöd till forskning och innovationer

Vår politik för miljön är en politik för hoppfulla. Vi är övertygade om att tillväxt, med satsningar på forskning och innovationer, effektivare teknik, mer förnybara drivmedel och smartare lösningar är en förutsättning för ett mer hållbart samhälle.

Moderaterna tar ett helhetsgrepp om miljö-, klimat- och energipolitiken. Vi är övertygade om att tillväxt, forskning och innovationer, effektivare teknik, mer förnybara drivmedel och smartare lösningar behövs för att utveckla ett mer hållbart samhälle. Sverige och Västra Götaland behöver göra miljö- och klimatinsatser som gör skillnad på riktigt. Moderaterna prioriterar verkningsfulla och hållbara åtgärder. Vi avfärdar ineffektiv plakatpolitik som bland annat skatt på plastpåsar.

Många miljöproblem är inte bundna till nationsgränser. Utsläpp av bland annat läkemedelsrester och kemikalier vid läkemedelsframställning på andra platser i världen. Likaså nedskräpningen av våra kuster är lokala problem med globalt ursprung. Vi är oroade över utsläppen av skadliga ämnen, en ökande mängd mikroplaster i sjöar och hav, och över utsläpp av läkemedelsrester i vår natur. Vi moderater vill att Västra Götalandsregionen aktivt arbetar för att minska utsläppen så att vi kan behålla våra rena skogar, sjöar och hav. Det kräver förstärkt forskning och ett brett samarbete med flera aktörer.

De gröna och blå näringarna skapar arbetstillfällen och är viktiga för vår regions hållbara utveckling och framtid. De ger goda förutsättningar för att bevara och öka den biologiska mångfalden samt att öka självförsörjningsgraden avseende såväl livsmedel som byggmaterial.

Regionens närhet och gräns till Västerhavet och två av Europas största sjöar sätter ett stort fokus på frågor som rör havs- och vattenbruk och den maritima miljön. Nedskräpningen av våra kuster är ett lokalt problem med globalt ursprung. Regionen, tillsammans med den nationella nivån, måste agera gentemot EU för att få verkningsfulla regler och verktyg för att stoppa nedskräpning och återfå ett rent hav. Vänerns och Vätterns vatten måste säkras

som nödvändiga dricksvattensreserver för framtiden. Västra Götalandsregionen kan genom Västkuststiftelsen främja friluftslivet och lyfta fram och tillgängliggöra prioriterade naturreservat samtidigt som Botaniska trädgården bidrar med och sprider viktig kunskap kring den biologiska mångfalden.

Tillbaka

Ta ställning och dela artikeln