Ett rikt och fritt kulturliv

Kulturen är för oss moderater mycket mer än de traditionella kulturformerna. Den inbegriper Göteborgsoperan och Göteborgs symfoniker men också vardagskulturen, såsom idrott och dataspelsutveckling

Moderaterna vill

• Bredda kulturen och uppmuntra till en mångfald av kulturutövare för att nå fler i alla åldrar, med särskilt fokus på barn och äldre
• Vårda vårt kultur- och naturarv och göra det tillgängligt för fler bl a genom att utveckla kultur- och naturturismen
• Underlätta för föreningar och det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet och bidra till social sammanhållning
• Använda kultur som ett medel inom vård, såsom barn- och demenssjukvård, terapi och rehabilitering samt i arbetet med att minska den psykiska ohälsan

Kulturen är för oss moderater mycket mer än de traditionella kulturformerna. Den inbegriper Göteborgsoperan och Göteborgs symfoniker men också vardagskulturen, såsom idrott och dataspelsutveckling. Kulturen en viktig samhällsbärare och kan sammanfattas med allt som sammantaget gör oss till människor.

En kultur för alla
Vi vill verka för att utveckla kulturens spets och bredd för alla åldrar. För samtidigt som vi vill verka för att stärka verksamheter med utmärkt kvalitet och stor lyskraft, vill vi att kulturen ska vara tillgänglig och nå alla regionens invånare, gammal som ung, i hela regionen. Det vill vi uppnå i samverkan med civilsamhällets aktörer såsom föreningslivet och idrotten. Vi ser ett behov av att öka likvärdigheten i hur och i vilken omfattning regionen ger bidrag, utifrån nytta, räckvidd, besökare och omfattning av verksamheten. Men vil vill också verka för en ökad egenfinansiering.

Barn och unga ska kunna ta del av kulturen inom regionen. Stödet till skolor i form av rese- och arrangörsstöd är viktigt. Vi vill arbeta för att öka läsförmågan och läsförståelsen hos barn, unga och vuxna. Forskning visar också på kulturens positiva effekter för människans hälsa, och Moderaterna vill använda kultur som ett medel i vården av bl a äldre och inom psykiatrin.

De kreativa näringarna är en tillväxtfaktor
De kulturella och kreativa näringarna bidrar till ett levande samhälle som attraherar invånare, turister och företag med kreativitet och skaparkraft. En region som präglas av ett rikt kulturliv är berikande för både invånare och besökare och lockar dessutom till investeringar i regionen. Vi vill stärka regionen som ett turistmål genom att utveckla och öka tillgängligheten till regionala kulturverksamheter och våra kultur- och naturarvsmiljöer.

Precis som inom andra områden vill vi se ett större utbyte och samverkan mellan olika aktörer så att kultur, kunskap och teknik kan utvecklas och spridas till fler. Det tror vi är en viktig förutsättning för att t ex dataspelsutvecklingen, techföretagandet och Film i Väst ska fortsätta utvecklas.

Tillbaka

Ta ställning och dela artikeln