God ekonomi i Västra Götalandsregionen

En god och stabil ekonomi är en grundförutsättning för att långsiktigt kunna upprätthålla en trygg och modern hälso- och sjukvård. Vi moderater hushållar med skattemedlen och arbetar för långsiktig hållbarhet.

Moderaterna vill:

• Låta regionskatten vara oförändrad

• Bibehålla och utveckla systemet med egenavgifter

• Säkerställa en fortsatt långsiktig och hållbar ekonomi för Västra Götalandsregionen

En god och stabil ekonomi är en grundförutsättning för att långsiktigt kunna upprätthålla en trygg och modern hälso- och sjukvård samt för att stödja den fortsatta utvecklingen av regionen. Vi moderater har värnat stabila finanser under de år som vi har anförtrotts att leda Västra Götalandsregionen. Vi kommer fortsätta att arbeta för långsiktig hållbarhet.

Den regionala inkomstskatten fördelas platt över hela inkomstskalan och läggs ovanpå kommunskatten. I förlängningen innebär det att en skattehöjning i regionen drabbar invånare olika hårt, beroende på var de bor och vilken kommunalskatt de har. Om regionen höjer skatten drabbar det därmed främst dem i redan högt beskattade kommuner, ofta belägna på landsbygden, som har lägst inkomster och marginaler. När andra frestas att höja skatten ser vi till helheten och invånarnas samlade intressen.

En god välfärd kan inte definieras av hur mycket som är gratis. Vården ska i första hand uppnå hög kvalitet och vara tillgänglig vid behov. Därför ser vi ett behov av att ha egenavgifter som komplement, om än litet, till den huvudsakliga finansiering som sker via skattsedeln. De av våra invånare som har nödvändig och tät kontakt med vården omfattas i regel av högkostnadsskyddet. Denna grupps hälsa främjas alltså inte av att slopa eller minska egenavgifterna.

För oss är prioriteringen av sjukvården tydlig samtidigt som vi ser oförändrad skatt som en grundförutsättning. Regionen behöver fortsätta att arbeta med ständig förbättring, stödsystem och införande av ny teknik. Regionen kan bli effektivare. Genom nya lösningar kan kostnader hållas nere samtidigt som löneutvecklingen är god och verksamheterna fortsätter att höja sin kvalitet. För att lyckas med detta behöver cheferna långt ute i

organisationen ha befogenheter och verktyg att utveckla sin verksamhet utifrån övergripande, prioriterade uppdrag.

Uteblivna besök står för en stor kostnad och ett onödigt produktionsbortfall. För att minska antalet uteblivna besök vill vi göra det enklare att om- och avboka dem. Vi vill höja kostnaden för den patient som uteblir utan giltigt skäl.

Tillbaka

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?