Sjukvårdens medarbetare

Medarbetarna är sjukvårdens viktigaste resurs

Moderaterna vill
► Stärka medarbetarnas inflytande över den egna arbetssituationen.
► Utöka möjligheterna för medarbetarna att vidareutbilda sig också på arbetstid.
► Utveckla anställningsformer som uppfattas som attraktiva och verka för att fler seniora medarbetare väljer att jobba kvar.
► Ge medarbetarna mer tid till patientnära arbete genom uppgiftsväxling och framtidens vårdinformationsmiljöer.
► Avsätta resurser till handledning inom sjukvården.
► Utöka satsningarna på chefs- och ledarskapsutveckling.

Det är i mötet mellan medarbetare och patienter som vården skapar värde. Därför är medarbetare basen i hälso- och sjukvården.

Det är i dag svårt att rekrytera utbildad personal till flera yrken och verksamheter inom hälso och sjukvården. För att kunna göra Västra Götalandsregionen till en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som kan behålla, rekrytera och utveckla medarbetare, med minskad personalomsättning och sjukfrånvaro, krävs ett idogt och långsiktigt arbete som kräver, inte bara direkta satsningar på medarbetarna, utan en bredd av insatser. Det handlar om att kunna erbjuda en god arbetsmiljö, intressanta karriärmöjligheter, inflytande och kompetensutveckling för alla men också om förändrade strukturer och arbetssätt. I regionen pågår ett arbete med uppgiftsväxling/workshifting för att rätt kompetens ska användas på bästa sätt. Detta arbete vill vi Moderater fortsätta.

Moderaterna har tillsammans i den GrönBlå majoriteten fördubblat natt-OB för de patientnära yrkesgrupperna. Vi vill vidga satsningen till att även gälla OB för helg och kväll. 

Den medicinska och tekniska utvecklingen inom hälso- och sjukvården innebär möjligheter men också utmaningar som ställer krav på ett ständigt pågående arbete med kompetens- och bemanningsfrågor, kompetensutveckling, uppgiftsväxling och nya arbetsformer, samverkan mellan vårdgivare, professioner och olika huvudmän.

Därtill genomgår hälso- och sjukvården i regionen en omställning från sjukhusbaserad vård till att mer vård ska ges nära människor. Behovet av medarbetare med olika kompetenser måste ställas i relation till dessa förändringar, där behovet av medarbetare inom primärvården måste säkras inte minst för att kunna förbättra tillgängligheten. 

Arbetstider och arbetsförhållanden inom sjukvården upplevs som tuffa för många. Vi moderater vill se över möjligheterna att minska helgtjänstgöringen till två av fem helger och öppna upp för fler anställningsformer som fungerar för människor i olika faser i livet, för medarbetare som kämpar med att få familjepusslet att gå ihop och äldre medarbetare som kanske inte riktigt orkar med tempot inom sjukvården men som ändå vill bidra med sina kunskaper. Det handlar om att erbjuda och utveckla fler kombinationstjänster t ex med handledaruppdrag eller mellan primärvården och den specialiserade vården. Vi vill också undersöka möjligheterna att inrätta kombinationstjänster tillsammans med kommunerna när den nära vården stärks. 

Inte att förringa är trivselfrämjande åtgärder som t ex en fruktkorg på avdelningen. Medarbetarna ska känna att de är uppskattade för det de gör. Det ska löna sig att utbilda sig. Vi Moderater vill se utökade möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare, men särskilt för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården. Häri ligger också utökade möjligheter till vidareutbildning på arbetstid för sjuksköterskor, i första hand inom specialiteter där råder personalbrist. Även bättre överblick och styrning av AT/ST-läkarutbildningen är angeläget.

Forskning visar att enheter där medarbetare känner inflytande och delaktighet över den egna arbetssituationen skapar bättre arbetsmiljö och lägre sjukfrånvaro. Relationen mellan medarbetare med och utan arbetsledaransvar, liksom chefer, ska präglas av öppenhet, delaktighet och lyssnande. Chefen spelar en avgörande roll för utveckling av verksamheten, för trivseln på arbetsplatsen och för att medarbetarens kompetens används på bästa sätt. Vi Moderater vill se ett intensifierat arbete kring ledarskapsutveckling och chefsutvecklingsprogram för att cheferna ska ges de bästa förutsättningarna att vara goda chefer.

Medarbetare upplever ofta att möjligheterna att ge god vård försvåras på grund av för mycket byråkrati och omoderna vårdinformationssystem. Förbättrade och användarvänliga vårdinformationsmiljöer ger mer tid för patientnära arbete. Moderaterna vill därför satsa på att införa framtidens vårdinformationsmiljöer som ska vara ett stöd i medarbetarens vardag. Bättre vårdkvalité kan skapas genom inbyggda beslutsstödsystem, att information bara registreras vid ett tillfälle samt att relevant information finns tillgänglig i realtid för uppföljning och kvalitetssäkring.

Läs mer:

Vår politik för Västra Götalandsregionen