22 juli, 2022

Skattebefria svensk biodling

Biodlingen är mycket viktig både för landet, för våra växter och för den biologiska mångfalden. Idag finns det många biodlare på hobbynivå, men färre som yrkesmässigt odlar bin. Att sköta bin och bisamhällen innebär ett stort och omsorgsfullt arbete och för såväl hobbyodlaren som yrkesodlare kan det konstateras att lönsamheten ofta är låg. Dessutom kan skördarna variera stort mellan år och område.

Det finns många fördelar med att få fler bin och biodlare i landet. Den stora förtjänsten med svensk biodling, utöver att den producerar honung, är att växter pollineras, vilket i sin tur innebär att skördarna av såväl bär som frukt och lantbruksgrödor kan öka och säkras. Om inte landets cirka 20 000 biodlare funnits hade skördarna varit mindre liksom den biologiska mångfalden. 

Den låga lönsamheten kan på sikt leda till att antalet biodlare minskar och att skördarna av bär, frukt och lantbruksgrödor också blir mindre. Dessvärre finns det idag en stor risk att utländsk honung av många olika skäl på sikt kan komma att konkurrera ut delar av vår inhemska honungsproduktion. Lagar och regler gör att utländsk honung med lägre produktionskostnader och andra produktionsregler har och kan skaffa sig konkurrensfördelar.

Denna utveckling vill vi motverka genom förslag som stimulerar till att utveckla näringen. Moderaterna vill se över lagar och regelverk för att öka konkurrenskraften för produktionen av honung. En del i förslaget som vi ser som särskilt gynnsamt är att se över om vi kan göra svensk biodling helt skattebefriad. Vi ser en fördel med att kombinera förslaget med valfriheten, för den som vill driva biodlingen som ett företag, att även i fortsättningen få göra det. Men för den stora merparten av odlare är det vår övertygelse att om biodlingen skattebefriades skulle fler odlare ta steget och utöka sin biodling och produktion av honung.

Det finns gott om svensk honung. Den största konkurrensen är den importerade utländska honungen som har varierande kvalitet. Ibland är den dessutom förfalskad till en honungsliknande produkt och säljs till lågt pris i butik. Förutom att öka lönsamheten genom valfri skattebefrielse vill vi även att honungen ännu mer tydligt ska ursprungsmärkas enligt gällande EU-regler.

Fler biodlare och honungsproducenter innebär vinster för både naturen, samhället och enskilda. En ökad inhemsk produktion av honung ger mer svensk honung, skapar fler arbetstillfällen, ökar den biologiska mångfalden och bidrar till större skördar av bär, frukter och lantbruksgrödor. Ökad honungsproduktion och ökad produktion av bär, frukter och lantbruksgrödor ökar också våra möjligheter till ökad självförsörjningsgrad i Sverige i en orolig omvärld.  

Sten Bergheden  (M)
riksdagsledamot Skaraborg
riksdagskandidat valet 2022

Ta ställning och dela artikeln