14 juni, 2022

Ansvarsfull budget i orolig tid

GrönBlå Samverkans (M, C, KD, L och MP) budgetförslag ”En ansvarsfull budget i en orolig tid” är nu antagen som Västra Götalandsregionens budget för 2023. Budgetens fokus är på kökortning för patienternas bästa och vårdpersonalens löner. En ansvarsfull budget i ett ekonomiskt bekymmersamt läge både nationellt och internationellt.

Det är den nionde budgeten som de fem partierna lagt fram gemensamt som beslutats av regionfullmäktige, trots att partierna styr Västra Götalandsregionen i minoritet.

– Nu kan GrönBlå Samverkans omfattande lönesatsningar fortsätta enligt vår plan för att rekrytera och behålla medarbetare. Samtidigt är det glädjande att regionfullmäktige bifallit en budget byggd på ekonomiskt ansvarstagande men som med ett budgeterat resultat på en procent ger handlingsfrihet efter valet, säger Lars Holmin (M), gruppledare.

Huvudpunkter i budgeten 2023:

  • 200 mnkr för att hantera det uppdämda vårdbehovet genom att korta köerna, som ökade under pandemin, för besök och behandling.
  • 235 mnkr för att fortsätta satsningen på konkurrenskraftiga löner. 2024 utökas satsningen med ytterligare 235 mnkr.
  • 200 mnkr för att fortsätta den särskilda lönesatsningen, som inletts 2022, på personal inom dygnet-runt-vården.
  • 1 miljard kronor avsätts centralt för att hantera ökade pensionskostnader.
  • Uppräkning till alla nämnder med 2 procent: 1 233,8 mnkr
  • Utökade regionbidrag för kollektivtrafiken, vilket ger en ökad ram med 91 mnkr år 2023
  • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (90 mnkr kopplat till befolkningsutvecklingen och 20 mnkr för fortsatt införande av tarmscreening).
  • Effektivisering i samband med införande av ny politisk organisation -60 mnkr.

Läs mer:

En ansvarsfull budget i en orolig tid

Ta ställning och dela artikeln