Miljö i Västra Götaland

En region med starkt miljöfokus


Moderaterna vill:

 • Samla och förstärka kompetensen kring biologisk mångfald vid Botaniska trädgården.
 • Verka för ett nationellt ansvar för strandstädning utefter Västerhavet.
 • Stärka Västkuststiftelsen roll som samordnare av naturreservaten tillsammans med kommunerna och lokala intressenter för att förbättra skötsel och tillgänglighet.
 • Verka för att mängden plast i natur och hav minskar.
 • Verka för att arbetet med att få bort plast i havet samordnas och prioriteras högre på
 • nationell och internationell nivå.

Västra Götalandsregionen satsar på miljön såväl i regionens interna verksamhet som utåtriktat tillsammans med företag, organisationer och kommunerna. Regionen ska fortsätta satsa på forskning, innovationer och än mer sprida den kunskap om miljö och klimat som finns. De gröna och blå näringarna skapar arbetstillfällen och är viktiga för vår regions hållbara utveckling och framtid.

Västra Götalands närhet och gräns till Västerhavet och två av Europas största sjöar sätter ett stort fokus på frågor som rör havs- och vattenbruk och den maritima miljön. Nedskräpningen av våra kuster är ett lokalt problem med globalt ursprung då skräpet kommer från hela Nordsjön. Regionen, tillsammans med den nationella nivån, måste agera kraftfullt gentemot EU för att få verkningsfulla regler och verktyg för att stoppa nedskräpning och återfå ett rent hav.

Vänern och Vättern måste säkras som nödvändiga dricksvattensreserver för framtiden. Västra Götalandsregionen har en viktig roll för att främja friluftsliv och öka förståelsen för biologisk mångfald Göteborgs botaniska trädgård är ett av Sveriges främsta besöksmål och kommer att utvecklas än mer genom nya växthus. Trädgården bidrar med kunskap om den biologiska mångfalden och kan tillsammans med Göteborgs Universitet bli än viktigare inom forskning och högre utbildning.

Regionens samverkan med Västkuststiftelsen stärks för att lyfta fram och tillgängliggöra prioriterade naturreservat. Regionen ska för egen del ta till vara av de innovationer som regionen ger bidrag till och uppmuntrar. Likväl ska regionens verksamheter använda solceller och minska sin miljöpåverkan. Därtill vara en föregångsregion i klimatsmart utveckling som används inom regionens verksamheter.

Vårda det friska
Västra Götalandsregionen är Sveriges största sjukvårdsaktör, och ska vara föregångare i arbetet med att minska sjukvårdens påverkan på miljön. Arbetet med miljösmarta investeringar i energi ska fortsätta. 
De farliga utsläppen av bl a läkemedelsrester och kemikalier från sjukhus och vårdcentraler måste upphöra. Det är ett delvis långsiktigt arbete, som sker tillsammans med VA-huvudmannen liksom läkemedelsindustrin och där forskningen behöver förstärkas. 

För att det ska vara lätt för verksamheterna att göra miljörätt krävs tydliga strategier för hur miljömålen ska nås. Västra Götalandsregionen ska arbeta aktivt med att minska svinn och förlänga produkters livslängd. Exempelvis ska satsningarna på att återanvända möbler och minska matsvinnet i sjukhusen fortsätta och utvecklas.

Avfall är idag en värdefull handelsvara och det finns goda ekonomiska vinster i återvinning. Vi ser gärna forskning och projekt kopplade till avfallsförbränning, t ex kring möjligheten att utvinna värden ur flygaska. 

Moderaterna vill:

 • Att sjukvården i Västra Götalandsregionen även ur ett miljöperspektiv ska vara ledande nationellt.
 • Att Västra Götalandsregionen ska ta ett helhetsgrepp över hanteringen av läkemedel från producent till patient och till naturen, i samarbete med VA-huvudman och läkemedelsindustrin 

Att färdas miljövänligt genom livet
Västra Götaland är en stor region och människor som bor här är beroende av väl fungerande kommunikationer. Det är inte transporterna utan utsläppen som är problemen. Onödiga transporter måste minskas, men viktigast är att öka effektiviteten och minska utsläppen. Det görs bäst genom teknikutveckling, genom att bygga ut kollektivtrafiken och genom nya affärsmodeller som cirkulär ekonomi och delningstjänster. Det är viktigt att Västra Götalandsregionens stöd är teknikneutralt och gynnar klimatvänlig teknik, samordna transporter, samt där det är möjligt, flytta godstransporter från väg till sjö och järnväg.

Moderaterna vill:

 • Inrätta trygga cykelparkeringar vid regionens större arbetsplatser och större kollektivtrafikhållplatser.  
 • Fortsätta att bygga ut cykelpooler på våra större arbetsplatser för att öka motivationen för klimatsmart resande i tjänsten. 
 • Främja forskningen kring miljö- och klimatvänliga transporter.

Teknikutveckling och hållbar miljö går hand i hand 
Använda teknikutveckling för att främja tillväxt och utveckling inom de blå och gröna näringarna samt se ett utökat samarbete mellan både privata-  såsom regionala och statliga aktörer för att främja utvecklingen. 

Moderaterna vill:

 • Teknikneutralt stödja framväxten av alternativa energikällor t ex sol- och vindkraft via ett tvärsektoriellt nätverk inom dessa områden.
 • Använda solceller på regionens fastigheter. 
   

Läs mer:

Vår politik för Västra Götalandsregionen