Kultur i Västra Götaland

Ett levande kulturliv

Det fria ordet. Den ifrågasättande tanken. Det ohämmade konstnärliga uttryckssättet. Det öppna sinnelaget, respekten och dialogen. Den samlade kunskapen. Framtidsdrömmarna. Allt som sammantaget gör oss till människor. Det sammanfattas med begreppet kultur. 

Insikten om kulturens betydelse för ett växande samhälle där människor lever och utvecklas tillsammans innebär att moderaterna ser detta som ett prioriterat område. Ett lands kulturella mångfald och särart präglas av viljan och förmågan att öppet låta ett brett spektrum av värderingar och åsikter granskas och utvecklas i en respektfull dialog medborgare emellan. 

Denna dialog formar och omformar kontinuerligt vår värdegrund som är fundamentet för vårt gemensamma samhällsarbete och politiska agerande.

Ökat deltagande i regionens kulturliv
Regionen ska erbjuda kulturupplevelser av god kvalitet samtidigt som kulturen ska vara tillgänglig och nå alla regionens invånare som ett led i Västra Götalandsregionens vision ”Det goda livet”. Vi vill verka för att ge verksamheter med stor lyskraft, som t ex Göteborgs Operan och Symfonikerna, långsiktiga villkor för sin planering. Vi vill stärka regionen som ett turistmål genom att öka tillgängligheten på våra regionala kulturverksamheter under hela året. För att Film i Väst ska ha möjlighet att behålla kompetens, möta framtida behov och bidra till tillväxt inom området krävs en utökad samverkan med högskolor/universitet och branschen. Mer utbyte och samverkan kan ske mellan de regionala kulturverksamheterna och kunskap, teknik och kultur utvecklas och spridas till fler, inom och utanför regionen.

Moderaterna vill:

  • Att vårt kultur- och naturarv skall värnas och göras mer tillgängligt för fler.  
  • Att ett större utbyte och samarbete utvecklas mellan regionens egna verksamheter med syfte att nå fler i alla åldrar inom och utanför regionen. 
  • Bidra till en utökad samverkan kring den kommunala kulturskolan.

Kultur och entreprenörskap
Kultur är en tillväxtfaktor som skapar ett levande samhälle som attraherar invånare, turister, och företag med kreativitet och skaparkraft. En region som präglas av ett rikt kulturliv är berikande för både invånare och besökare och lockar dessutom till investeringar i regionen. 


Moderaterna vill:

  • Uppmuntra och stötta kulturarbetare att genom utbildning och nätverkande stärka sitt oberoende. 
  • Skapa förutsättningar för ett gott samarbete mellan kulturarbetare, turism- och besöksnäringen. 

Kultur – ett medel för att växa och må bra
Barn och unga skall kunna ta del av kulturen inom regionen t ex genom besök. Stödet till skolor i form av rese- och arrangörssubventioner är därför mycket väsentligt. 


Arbetet med att öka läsförmågan och läsförståelsen hos barn, unga och vuxna skall fortsätta. Att kunna läsa och förstå vad man läst är ett viktigt redskap, som bland annat minskar risken för utanförskap och ökar integration. 


Forskning visar den positiva effekten av kultur inom sjukvården, såsom t ex inom terapiarbete, smärtlindring och barnsjukvård. 

Moderaterna vill:

  • Att regionala satsningar på kulturverksamheter för barn och unga ska vara prioriterade.
  • Fortsätta stödja de verksamheter som arbetar med att främja läsandet. 
  • Att kulturen uppmärksammas som ett medel som är verksamt inom vård, terapi och rehabilitering.
  • Ett utökat arbete med kulturupplevelser inom regionens vårdverksamheter, då främst inom barn- och demenssjukvård.
  • Använda kultur som ett verktyg i integrationsarbete. 

Läs mer:

Vår politik för Västra Götalandsregionen