Kollektivtrafik för arbetslinjen

Kollektivtrafiken ska upplevas som trygg och resan ska i ett rent och trivsamt fordon utan klotter.

Moderaterna vill

• Öka tryggheten i fordon, vid knutpunkter, perronger och hållplatser
• Bygga ut kollektivtrafiken i de starka stråken men också underlätta för fler att kunna åka kollektivt
• Korta restiderna och underlätta byten bl a genom att anpassa tidtabellerna så att olika transportslag synkas
• Förbättra kollektivtrafikens miljömässiga och ekonomiska förutsättningar genom lösningar såsom anropstyrd trafik och mindre bussar
• Utveckla dialogen med kommunerna kring gemensamma utvecklingsfrågor såsom pendelparkeringar

Kollektivtrafikens huvudsyfte är att underlätta för arbets- och studiependlare att inom rimliga tider kunna ta sig från hemmet till arbetsplatsen eller skolan. För att korta restiderna och öka punktligheten vill vi arbeta med att optimera stoppen och anpassa tidtabellerna så att olika transportslag synkas.

Även om det gjorts flera förändringar och förenklingar inom regionen avseende zon- och biljettsystem behöver förenklingarna fortsätta. Bil och cykel är viktiga delar i resekedjan och ett komplement till kollektivtrafiken. Personbilen, som håller på att utvecklas till ett mer miljövänligt alternativ än tidigare, är nödvändig för att göra kollektivtrafiken tillgänglig för flera av regionens invånare.

Idag har vi en väl utbyggd kollektivtrafik inom de större tätorterna, men det viktigt att även landsbygden har tillgång till fungerande kollektivtrafik. Ökad mobilitet är ett ledord för oss, som innebär att det ska vara enkelt att byta mellan olika trafikslag. Vi moderater vill korta restiderna och underlätta byten genom att bl a arbeta med att optimera och anpassa tidtabellerna så att olika transportslag synkas. Vi vill också fortsätta bygga fler pendelparkeringar och resecentrum i regionen.

Kollektivtrafiken ska upplevas som trygg och resan ska i ett rent och trivsamt fordon utan klotter.  Vi vill öka de olika trygghetshöjande insatserna genom att utöka kameraövervakningen i fordonen samt vid knutpunkter, perronger och hållplatser. Vi vill införa civila biljettkontrollanter. Det arbete som kontrollanterna idag utför vill vi vidga till att också handla om att vara trivsel- och trygghetsvärdar. Att minska fuskåkandet handlar för oss om rättvisa, men också om att säkra ekonomin för kollektivtrafiken.

Tillbaka