Kollektivtrafik

Öka resandet med kollektivtrafik

Kollektivtrafikens huvudsyfte ska vara att skapa möjligheter för arbets- och studiependlare att inom rimliga tider kunna ta sig från hemmet till arbetsplatsen eller skolan. Idag har vi en väl utbyggd kollektivtrafik inom de större tätorterna, men det går fortfarande att utveckla tanken med resecentrum och det är av yttersta vikt att även landsbygden ska kunna använda sig av kollektivtrafiken. Mobilitet ska vara ett ledord med enkla byten mellan trafikslag.


Vi Moderater är övertygade om att personbilen, som håller på att utvecklas till ett mer miljövänligt alternativ än tidigare, har en stor betydelse för att komplettera kollektivtrafiken och vi ser personbilen som en nödvändighet för att kollektivtrafiken ska bli tillgänglig för fler av regionens invånare. För oss är det viktigt att komfort, punktlighet och tillgänglighet prioriteras och att det sker med en hållbar ekonomi där resenären får ta ett större ansvar. 


Samverkan med kommuner är av yttersta vikt oavsett kommunernas storlek, inte minst för att kunna ta större ansvar för vår del i samhällsplaneringen. Samverkan mellan Västtrafik och de större kommunerna är avgörande för framkomlighet och dialogen med mindre kommunerna är viktigt för att kunna utveckla trafikslag såsom anropsstyrd trafik.  


Vi vill också se att fler kollektivtrafikföretag med långsiktiga mål, lägger anbud på vår trafik. 

Moderaterna vill:

  • Utveckla kollektivtrafikresandet så det är möjligt att resa till och från både storstad och landsbygd.
  • Fortsatt utveckla kollektivtrafikens miljömässiga och ekonomiska förutsättningar genom lösningar såsom anropstyrd trafik och mindre bussar. 
  • Bygga ut kollektivtrafiken i de starka stråken.
  • Att Västra Götalandsregionen ska samverka med kommuner för att möjliggöra exploateringar av fler bostadsområden inom kollektivtrafikområdet.

 

Pendelparkering för bil och cykel
Bil och cykel är en viktig del av resekedjan och ett självklart komplement till kollektivtrafiken. För att så många resenärer som möjligt ska kunna nyttja kollektivtrafiken måste vi fortsatt bygga ut fler pendelparkeringar. En utbyggnad av pendelparkeringar är en förutsättning för att  bl.a. nå fördubblingsmålet inom kollektivtrafiken.

Moderaterna vill:

  • Bygga ut fler pendelparkeringar.

 

Tryggt och enkelt att resa

För att kollektivtrafiken ska bli det naturliga sättet att resa måste resandet vara enkelt. Flera förändringar för att göra det lättare att resa är redan genomförda, men fortfarande finns det mycket kvar att göra. Ett exempel för att förenkla resan ytterligare är att tillsammans med de större landstingen och regionerna skapa ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafikresor.

Ledorden för kollektivtrafiken ska vara punktlighet, komfort och tillgänglighet. För att öka punktligheten vill vi moderater att man arbetar mer med att optimera och anpassa tidtabellerna så att olika transportslag synkas. Ökad komfort skapas bl.a. genom att säkerställa att resan sker i ett rent och trivsamt fordon utan klotter och tillförlitligheten skapas genom att aktivt arbeta för att göra det mer populärt att arbeta som yrkeschaufför, så att kompetens och kontinuitet säkerställs.


Vi moderater vill att kollektivtrafiken ska kännas trygg. Inte minst perronger och hållplatser kan upplevas som otrygga vissa tider på dygnet varför vi vill utöka kameraövervakningen i fordon, vid knutpunkter, perronger och hållplatser. Vi vill också att det arbete som kontrollanterna idag utför, vidgas till att också handla om att vara trivsel- och trygghetsvärdar. 

Moderaterna vill:

  • Förenkla Västtrafiks biljettsystem. 
  • Anpassa tidtabellerna så att olika transportslag synkas.
  • Förbättra följsamheten mellan kollektivtrafiken och den kommunala samhällsplaneringen.
  • Öka tryggheten i fordon, vid knutpunkter, perronger och hållplatser.