Innovationer och forskning i världsklass

Vårt mål är ska vara att skapa en forskningsmiljö som lockar till sig de allra bästa forskarna till Västra Götaland.

Moderaterna vill

  • Undersöka möjligheterna att belöna de som nyttiggör forskningsresultat och premiera samverkan mellan lärosäten, näringsliv och offentliga verksamheter.
  • Säkerställa Science Centers uppgift att stimulera kunskap och engagemang inom de naturvetenskapliga ämnena, teknik och digitalisering
  • Att sätta Västra Götaland på kartan som ledande forskningsregion genom att förstärka arbetet kring entreprenörskap, kommersialisering och marknadsföring av forskningsresultat och därmed öka antalet arbetstillfällen.
  • Ta ett större ansvar för forskningen kring den egna verksamheten och öppna upp för möjligheterna till forskningsbefattningar också för andra legitimationsyrken än läkare.
  • Förstärka Innovationsplattformen som kan göra verklighet av personalens idéer 
  • Att regionen ska använda offentlig innovations- och teknikupphandling som ett medel att stärka näringslivets och forskningens konkurrenskraft samt kommersialiseringen och
  • den offentliga verksamhetens utveckling

Vi vill att Västra Götalandsregionen ska arbeta aktivt med att fler och större resurser läggs på forskning och utveckling inom länet. Målet ska vara att skapa en forskningsmiljö som lockar till sig de allra bästa forskarna och, i forskningssammanhang bli en internationell frontregion.

Västra Götalandsregionen ska också fortsätta arbeta för att stimulera kunskap och engagemang inom de naturvetenskapliga ämnena, teknik och digitalisering hos barn och unga genom Science Centers.

Vi vill också att regionen ska kunna attrahera de skickligaste läkarna i världen. Möjligheterna att bedriva kvalitativ forskning är i det fallet avgörande där samverkan med akademin är en viktig del. Det ska finnas goda möjligheter att bedriva forskning såväl på sjukhus som inom primärvården. Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsverksamheter är en viktig plattform för den akademiska forskningen. Det är i samverkan mellan akademi, offentlig sjukvård och näringsliv som nya innovationer och företag inom det så kallade Life Science-klustret skapas. Det innebär i sin tur att kvaliteten inom sjukvården utvecklas. 

Det är av yttersta vikt att satsningen på FoU kan nyttiggöras i regionens verksamheter och då ska forskning premieras därefter. Vi vill att regionen använder offentlig innovations- och teknikupphandling för att stärka näringslivets och forskningens konkurrenskraft.

Som ett av majoritetspartierna i Västra Götalandsregionen har Moderaterna varit med och inrättat en innovationsfond som alla som arbetar inom den regionfinansierade hälso- och sjukvården ska kunna söka medel från, oavsett yrkeskategori och befattning. Det handlar om att tillvarata medarbetarnas idéer och snabbt agera utifrån förändringsbehov inom sjukvården. Vi vill vidareutveckla arbetet med att implementera och göra verklighet av lösningarna som kan vara både produkter, tjänster och idéer.

Tillbaka