Barn- och ungdomspsykiatri

För att undvika att psykisk ohälsa övergår i svårare sjukdom är tidig upptäckt och bevisat effektiva insatser avgörande.

Moderaterna vill

  • Stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, exempelvis genom elevhälsan.
  • Införa en lagstadgad vårdgaranti med innebörden att barn som mår psykiskt dåligt och behöver hjälp och stöd ska få det inom maximalt 30 dagar. Inom ytterligare 30 dagar ska den behandling som behövs ges.
  • Säkerställa mer resurser till BUP. Vi föreslår att delar av kömiljarderna kopplas till en lagstadgad vårdgaranti riktad till barn- och ungdomspsykiatrin med syfte att korta köerna. I ett första steg handlar det om 500 miljoner kronor per år.
  • Ge patienten laglig rätt att få möjlighet till digitala vårdmöten när så önskas. I Jämtland/Härjedalen har exempelvis en årslång kö till att få träffa psykolog snabbt kunnat betas av med hjälp av digital vård hos utbildade psykologer.
  • Öppna upp för fler vårdgivare inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det skulle leda till ökad tillgänglighet och förbättrad arbetsmiljö.

Barn och unga med psykisk ohälsa behöver tidigt mötas med kompetenta insatser. Det gäller oavsett om det handlar om enklare stöd eller om det finns behov av specialiserad psykiatrisk vård. Det kan vara skillnaden mellan att klara sin skolgång eller inte och i förlängningen vara skillnaden mellan ett gott liv eller ett liv i misär. Därför behöver väntetiderna till bedömning och behandling kortas samtidigt som resurserna för tidiga insatser behöver öka. Samspelet mellan elevhälsan, BVC, vårdcentraler och specialistvården inom barn- och ungdomspsykiatrin måste därför utvecklas och förbättras.

Depressioner, ångest och neuropsykiatriska problem ökar bland barn och ungdomar och pandemin har inte gjort det bättre. Många barn och ungdomar har känt sig isolerade och beskurna på sin frihet, vilket lett till att ännu fler mår dåligt.

Så här ska det inte behöva vara!

Alla barn och ungdomar med psykisk ohälsa måste få hjälp att må bra. Här måste samhällets skyddsnät bli starkare och samspelet mellan olika aktörer som tidigare nämnts bli bättre. BUP är en viktig del i detta och måste ges bättre förutsättningar att kunna ge den hjälp som behövs.

Tillbaka