Ambulansen – en mobil akutmottagning

När den specialiserade vården koncentreras måste bygga ut det snabba omhändertagandet. Vi vill fortsätta arbetet för en effektiv och patientsäker vård på land, i luften och till sjöss.

Moderaterna vill

• Förstärka ambulanssjukvården så att tiden mellan utlarmning och kvalificerad hjälp på plats kortas ytterligare
• Utveckla samarbetet inom all flygambulansverksamhet
• Förbättra personalens arbetsförhållanden och göra en översyn av ambulansstationerna
• Öka den regionala samordningen och förbättra ledning och styrning av ambulanssjukvården

När den specialiserade vården koncentreras till några punkter måste vi fortsätta att bygga ut det snabba omhändertagandet. Vi vill fortsätta arbetet för en effektiv och patientsäker vård på land, i luften och till sjöss.

Utryckningstiderna i ambulanssjukvården är fortfarande i vissa fall för långa. Utveckling av koncept som i-väntan-på-ambulans (IVPA) och samverkande sjukvård, men också att hjärtstartare finns spridda geografiskt i regionen, är viktiga pusselbitar för att minska tiden från utlarmning tills dess att kvalificerad hjälp är på plats.

I ett land som är så stort till ytan och så litet till sin befolkning behöver regionerna samarbeta och samordna dyra transportresurser. Inom våra etablerade samarbeten vill vi stärka den luftburna ambulansverksamheten och utveckla den på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. För att utnyttja ambulanshelikoptrar på bästa sätt vill vi se fler helikopterlandningsplatser runt om i regionen och ett nära samarbete med ambulanserna.

Ambulanssjukvården är idag närmast att betrakta som en mobil akutmottagning. Patienten kan få en kvalificerad bedömning i ambulansen och föras direkt till behandling på ett sjukhus, eller i mindre allvarliga fall till en vårdcentral. I vissa fall kan patienten föras direkt till en vårdavdelning vilket kan minska väntetiden för patienten samtidigt som akutmottagningarna avlastas. Det är en positiv utveckling som bör vidareutvecklas och spridas. Vi vill också vidareutveckla konceptet kring liggande sjuktransporter som på många håll avlastar ambulanssjukvården.

Tillbaka