Sjukvård och omsorg

Tillgänglig vård – korta vårdköerna

I nuläget står över 86 000 personer i kö för att få vård. Vårdköerna till operation har mer än fördubblats sedan förra valet. Nästan hälften av patienterna inom cancervården får inte vård i tid. Väntetiderna varierar dessutom kraftigt mellan olika landsting och regioner. Var du bor avgör alltså vilken vård du får. Det är orimligt.

Nu måste vi ta tag i en akut situation. Patienternas väntetider behöver bli avsevärt kortare. Primärvården måste byggas ut och bli mer tillgänglig. Barnfamiljer och äldre ska inte tvingas till akuten för att det inte går att få tid hos vårdcentralen.


MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Återinför och utveckla kömiljarden för att snabbt korta vårdköerna.
 • Förstärk vårdgarantin. På sikt ska patienter få operation eller behandling i specialistvården inom 60 dagar efter medicinskt beslut, i stället för nuvarande 90 dagar.
 • Primärvårdsreform. Bygg ut den nära vården.
 • Ge patienter en fast vårdkontakt.
 • Använd digitaliseringens möjligheter för att skapa en mer tillgänglig vård

Stärk cancervården med ny nationell cancerstrategi

Tillgängligheten och effektiviteten i svensk cancervård är för låg. Det finns också stora regionala skillnader i kvalitet och väntetider. Hälften av cancerpatienterna får inte vård i tid. För snart tio år sedan fick Sverige för första gången en nationell cancerstrategi i syfte att kraftsamla mot cancersjukdomarna och det lidande de skapar. Men det finns fortfarande tydliga brister. Därför behövs en ny och utökad nationell cancerstrategi. Antalet personer som överlever cancer ökar och vården behöver även ta ett helhetsansvar för deras särskilda behov. En ny nationell cancerstrategi kan också stärka svensk cancerforskning och medicintekniska utveckling.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • En ny nationell cancerstrategi som bland annat ska omfatta mer koncentration av avancerad cancervård, säkrad kompetensförsörjning och förebyggande cancerprevention.
 • Alla cancerpatienter ska få vård enligt standardiserade vårdförlopp inom de tidsgränser som är beslutade.
 • Verka för att personer med kronisk cancer erhåller en sammanhållen vårdkedja.

Trygg förlossningsvård

Dagens vårdkedja mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård håller inte ihop. Fler nyförlösta måste återinskrivas akut, andelen förlossningsskador ökar och en större andel barn mår sämre efter förlossningen. Samtidigt uppger de flesta landsting och regioner att tillgången på barnmorskor är otillräcklig. Ingen ska behöva känna sig otrygg eller osäker i mötet med mödravården eller förlossningsvården. Kvinnor som är gravida och deras partner ska få en fullständig bild av vårdförloppet. Möjligheten att själv kunna välja vårdgivare är viktig och att förlossningsvården finns tillgänglig inom rimligt reseavstånd

MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Kraftig satsning på förlossnings- och mödravården i hela landet.
 • Vårdkedjan mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård ska hålla ihop.
 • Utbilda fler barnmorskor.
 • Fler sjuksköterskor ska kunna specialistutbilda sig med studielön.

Förebygg psykisk ohälsa bland barn och unga

Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett stort och växande problem. Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år fördubblats under de senaste tio åren. I dag har ungefär var tionde pojke eller flicka någon form av psykisk ohälsa.

Samtidigt har köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) mer än tredubblats. Konsekvenserna för de drabbade barnen är allvarliga. Det handlar om allt från svårigheter att fullfölja sin utbildning till ökad risk för självmordsförsök. Vi behöver ta tag i problemet redan nu för att motverka att det fortsätter växa i framtiden.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Korta vårdköerna för barn och unga med psykisk ohälsa.
 • Stärk arbetet med att förebygga självmord.
 • Kraftigt ökade resurser till forskning om hur man förebygger självmord.
 • Bättre tillgång till skolsköterska och skolkurator.
 • Stärk samarbetet mellan skolhälsovård, socialtjänst och psykiatri.

Värdig äldreomsorg

Under de kommande årtiondena förväntas antalet människor som blir 85 år och äldre öka kraftigt. Det är i grunden goda nyheter. Men det innebär också att ett begränsat antal äldre patienter kommer att stå för en mycket hög andel av resurserna i hälso- och sjukvården. Det kräver att vården och omsorgen av äldre med flera sjukdomar fungerar. Många skickas i dag från den ena enheten till den andra, utan att någon tar ansvar för helheten. Vi måste bygga fungerande vårdkedjor för multisjuka äldre.

Nära sex av tio äldre uppger att de känner sig ensamma. Ensamhet leder till utanförskap och isolering. Att stärka äldres rätt till värdigt liv handlar i grunden om trygghet och välbefinnande. Det utgörs av flera delar – att tillhöra en gemenskap, inflytande och valfrihet, service och omtanke. Alla äldre ska ha ett bra boende och en värdig äldreomsorg.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Kraftig och generell förstärkning av välfärden genom mer pengar till kommunerna.
 • Prioritera en sammanhållen vård för de mest sjuka – ofta äldre, multisjuka kroniker.
 • Förenkla biståndsbedömningen så att äldre snabbare kan få stöd, till exempel hemtjänst.
 • Stärk den mobila hemsjukvården.
 • Nationella kvalitetskrav för äldreomsorgen med skärpta sanktioner mot dåliga verksamheter.
 • Främja nya digitala verktyg i äldreomsorgen, utan att göra avkall på den personliga integriteten.

Stärk socialtjänsten

Socialtjänsten är en av välfärdssamhällets grundpelare. Den är det yttersta skyddsnätet för de barn, vuxna och familjer som av olika anledningar behöver akut hjälp eller långvarigt stöd. Den behöver också kunna arbeta förebyggande. År 2016 fick 30 500 barn och unga vård enligt socialtjänstlagen eller insats enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) någon gång under året. Den vanligaste placeringsformen är familjehem. Dessa måste ha rimliga förutsättningar och villkor så att barn och unga får den hjälp de behöver.

I dag är socialtjänsten i ett ansträngt läge. Det saknas omkring 1 000 socialsekreterare. Åtta av tio kommuner har svårt att rekrytera. Samtidigt råder det brist på erfarna medarbetare: en av tre socialsekreterare är helt ny i yrket. Socialtjänstlagen är föråldrad och behöver uppdateras för att socialtjänsten ska ha möjlighet att utföra sitt uppdrag på ett sätt som både är rättssäkert och håller hög kvalitet.


MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Ta fram en ny och modern socialtjänstlag.
 • Fler socialsekreterare ska kunna arbeta i yttre tjänst tillsammans med Polisen.
 • Ökade kunskapskrav för att få arbeta med särskilt svårt utsatta barn och unga.
 • En särskild enhet inom Kriminalvården ska överta ansvaret från Socialtjänsten för unga i åldern 15-17 år som begår grova brott.
 • Socialtjänstens medarbetare måste ha goda arbetsvillkor.
 • Professionalisera familjehemmen och jourhemmen.