Ungdomsbrottslighet

Ungdomsbrottslighet är ett allvarligt samhällsproblem. Barn som är så unga som 10-12 år rekryteras in i kriminella gäng. När barn och unga begår brott behöver samhället ge en snabb och tydlig respons för att förhindra att den brottsliga banan fortsätter.

Vi ser med oro på ungdomsbrottsligheten i Sverige. Ungdomsrånen har fördubblats och icke-straffmyndiga personer rekryteras för att vara hantlangare och spejare åt kriminella gäng. Den lagstiftning vi har idag är inte anpassad för den här utvecklingen. Unga personer som grips för mycket grova brott kan vara tillbaka på gatan redan samma dag – trots att risken är uppenbar att de kommer begå fler brott.

Samhället måste ha bättre möjligheter att agera mot ungdomsbrottslighet.  Samtidigt måste det förebyggande arbetet vara i centrum, med ett tätt samarbete mellan polis, skola och socialtjänst.

Vi vill sänka straffmyndighetsåldern

I dag är straffmyndighetsåldern i Sverige 15 år. Om ett barn under 15 år begår brott kan polisen i nästan alla inte utreda brottet – utan det blir en fråga för socialtjänsten. Det innebär att om en ung person begår ett brott så kan inte frågan utredas av polis och prövas i domstol.

En sänkning av straffmyndighetsåldern skulle leda till att brottsoffer får möjlighet till upprättelse genom en rättsprocess, då den misstänkte kan dömas för brottet och brottsoffret kan kräva skadestånd. Det skulle även markera att samhället anser att även personer under 15 år har ett moraliskt ansvar för sitt agerande. Unga som döms för brott ska givetvis dömas till särskilda ungdomspåföljder – men vi ser ett behov av väsentligt skärpta straff för äldre ungdomar.

Moderaternas förslag:

  • Sänk straffmyndighetsåldern. Den exakta straffmyndighetsåldern ska övervägas i en bred utredning om ungdomsbrottslighet.

Vi vill slopa sekretessen mellan polisen och socialtjänsten

I dag råder det som huvudregel sekretess mellan två myndigheter. Det innebär att socialtjänsten i många fall inte får dela med sig av information till polisen som skulle kunna vara viktig i en brottsutredning. Moderaterna vill helt slopa sekretessen mellan polisen och socialtjänsten – det är nödvändigt för att kunna bekämpa ungdomsbrottslighet.

Moderaternas förslag:

  • Socialtjänsten och andra myndigheter ska få dela information med polisen om den kan vara till nytta i utredningen av ett brott med fängelse i straffskalan.

Vi vill införa ett nationellt no-entry program för unga i riskzonen

Kommuner har ett särskilt ansvar att arbeta för att förebygga brott. Det är en svår uppgift, särskilt i utsatta områden där brottsligheten är grov och i små kommuner där resurserna är små. Moderaterna vill därför ta fram ett no-entry program som kan hjälpa kommunerna i arbetet med att förebygga ungdomsbrottslighet.

Det är ett program som ska innehålla metoder, baserade på forskning och beprövad erfarenhet, som syftar till att bryta ungas kriminella bana i tid.

Moderaternas förslag:

  • Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram ett nationellt no-entry program för unga i riskzonen

Vi vill att fler ungdomar i riskzonen för ungdomsbrottslighet ska omhändertas enligt LVU

I dag finns det en möjlighet för socialtjänsten att ansöka om tvångsomhändertagande av ungdomar som ägnar sig åt kriminalitet. Det innebär att de flyttas från sitt hem och får bo i ett familjehem eller på ett låst eller öppet boende för ungdomar. Moderaterna menar att fler ungdomar som är på väg in i en brottslig bana behöver omhändertas enligt LVU.

Moderaternas förslag:

  • Åklagare bör ges möjlighet att ansöka om tvångsomhändertagande av unga. Åklagare bör också kunna fatta beslut om att omedelbart omhänderta en ungdom – i väntan på domstolsprövning.
  • Staten bör ta en större del av kostnaden för tvångsomhändertaganden.
  • LVU i hemmet ska enbart ske i undantagsfall.

Vi vill flytta ansvaret för ungdomsbrottslighet från socialtjänsten till Kriminalvården

Socialtjänsten har en avgörande funktion i vårt välfärdssamhälle. Men socialtjänsten har inte den kompetens som krävs för att hantera den ungdomsbrottslighet som finns i Sverige idag – med unga som är grovt kriminella. Kriminalvården har bättre förutsättningar att hjälpa unga kriminella att lämna kriminaliteten.

I dag döms unga under 18 år som begår allvarliga brott till sluten ungdomsvård. Det innebär att de kan placeras på samma ungdomshem som unga som är placerade på grund av missbruk eller psykisk ohälsa. Säkerheten på dessa ungdomshem har flera gånger visats vara bristfällig. Det är ingen bra ordning. Unga som döms till sluten ungdomsvård bör placeras i särskilda ungdomsfängelser som drivs av Kriminalvården.

På senare år har vi sett en ökning av antalet unga personer som sitter häktade. Det är viktigt att unga som sitter häktade får möjlighet att studera under sin tid i häktet. Det behövs därför fler ungdomshäkten som är anpassade efter ungdomars behov.

Moderaternas förslag:

  • Skapa en särskild enhet i Kriminalvården som ska ansvara för unga kriminella.
  • Inrätta ungdomsfängelser i Kriminalvårdens regi.
  • Skapa fler särskilda ungdomshäkten där ungdomar har möjlighet att studera under sin häktestid.

Vi vill slopa straffrabatten för unga över 18 år

I dag får den som är mellan 18-21 år straffrabatt. Regeringens förslag som röstades igenom i riksdagen har inneburit borttagen straffrabatt på vissa brott. Straffrabatten finns dock kvar för flera brott som exempelvis oaktsam våldtäkt, utpressning och våld mot tjänsteman. Den som är myndig ska inte få någon straffrabatt.

Moderaternas förslag:

  • Slopa straffrabatten för unga över 18 år

Ta ställning och dela artikeln