En skola som möjliggör klassresor

Moderaterna vill att svensk skola ska möjliggöra klassresor. Om fler barn ska kunna göra en klassresa krävs det mer fokus på kunskap i skolan och ökad studiero.

En bra skolgång är avgörande för Sveriges välstånd. Men framför allt är det avgörande för varje elevs möjlighet att skapa sig ett gott liv. Moderaterna vill att svensk skola ska möjliggöra klassresor. Det kräver fokus på mer kunskap i skolan, och lugn och ro i klassrummet. 

Resultaten i den svenska skolan har sjunkit i 20 år. I dagsläget lämnar hela 15 procent av eleverna årskurs nio utan behörighet till gymnasiet. Så kan vi inte ha det. I stället för att ta ansvar för utvecklingen försöker regeringen dölja den genom att exkludera elever från Pisaundersökningen. För att på allvar vända den negativa kunskapsutvecklingen, den ökande psykiska ohälsan bland elever och att allt fler elever slås ut så vill Moderaterna göra upp med det inkluderande klassrummet, den socialistiska flumskolan och lärarens roll.

Vi vill se en förändrad kunskapssyn och mer tid mellan lärare och elever

Att värderas utifrån kriterier som man inte förstår framkallar både stress och ångest. Vi vill se ett ordentligt omtag med kunskapskraven både i grundskolan och gymnasiet som överensstämmer med barns intellektuella utveckling.
Forskning pekar på att tidiga insatser är avgörande för att höja kunskapsresultaten. Och att det finns en ett samband mellan utökad undervisningstid och bättre skolresultat. Sverige har betydligt mindre undervisningstid i skolan jämfört med andra länder. Moderaterna menar att vi måste utöka undervisningstiden i skolan. Det är särskilt viktigt med mer undervisningstid i matematik och svenska som är två viktiga kärnämnen i skolan. 

Moderaternas förslag:

 • Kurs- och ämnesplaner ska ha ett tydligt fokus på konkreta mätbara faktakunskaper. Inslag av resonemang och analys ska komma i högre årskurser.

 • Tidiga insatser och nivågrupperingar för att barn ska få rätt stöd.

 • Inför slutprov i årskurs nio i skolans tre kärnämnen.

 • En timme mer undervisning om dagen från lågstadiet.

 • Inför digitala och centralt rättade nationella prov som mäter elevernas kunskaper på ett rättvist sätt. Proven ska vara jämförbara över tid.

Vi vill satsa på lärare och ser behovet av en attraktiv lärarutbildning  

Lärarbristen är stor och det beräknas saknas 12 000 behöriga lärare och förskolelärare till år 2035. Det råder också stor brist på rektorer. Läraren är den viktigaste resursen i klassrummet.

Moderaternas förslag:

 • Gör om lärarutbildningen med mer undervisning och mer kompetens inom metodik, didaktik, andraspråksinlärning, ledarskap och mer praktik.

 • Antagningskraven för att bli lärare ska höjas och goda kunskaper i svenska ska krävas.

 • Låta framgångsrika skolor och utländska universitet starta egna lärarutbildningar i Sverige.

 • Ge alla lärare rätt till kompetensutveckling genom hela yrkeslivet.

Moderaterna vill återställa ordningen i svenska skolor

I klassrummen ska det vara läraren som bestämmer, och det måste både föräldrar och elever respektera. Lärarens auktoritet behöver stärkas. Hälften av lärarna i grundskolan och gymnasiet har undvikit att ingripa i stökiga situationer på grund av oro för repressalier. Skollagen måste ändras och förtydligas så att lärare och rektor får mandat att ingripa när det behövs. Vi vill skriva in ordning och studiero i skollagens portalparagraf och ge rektorn en tydlig rätt och skyldighet att upprätthålla ordning i skolan.

Moderaternas förslag:

 • Skolans ordningsregler ska tas fram och styras av rektor och lärare, inte elever.

 • Gör det lättare att genomföra omplaceringar och även permanenta avstängningar om en elev begått allvarligare brott. Inför jourskolor för temporär placering.

 • En ny brottsrubricering ska införas som tar sikte på alla former av våldsamma angrepp mot lärare och annan skolpersonal.

Moderaternas vill bryta segregationen

Barn är inga integrationsverktyg. Moderaterna säger därför nej till förslag om bussning, kvotering och lottning av elever. Det är fel väg att gå. De viktigaste åtgärderna för att bryta segregationen handlar om kvaliteten i undervisningen och det svenska språket. I dag är det många barn som börjar skolan utan att kunna tala svenska. Barn som inte lär sig svenska kommer inte klara av skolgången. Vi föreslår därför omfattande satsningar på svenska språket

Moderaternas förslag:

 • Storsatsa på svenska språket, med början redan vid BVC och språkscreening. Obligatorisk språkförskola från tre års ålder för alla barn med språkliga behov. Och skolans personal i utanförskapsområdena måste vara välutbildad och tala god svenska.

 • Klarar en elev inte svenskan, behövs möjligheten att gå om en klass. Utan god kunskap i svenska språket blir alla andra ämnen mycket svårare.

 • Skolvalet bör göras obligatoriskt för alla, inte minst för att motverka den starka boendesegregationen

 • För att främja rekryteringen av skickliga rektorer till skolor med särskilt stora utmaningar gör moderaterna en särskild satsning på kompetensutveckling och stärkt utbildning för rektorer på särskilt utsatta skolor.

Moderaterna vill ställa tuffa, men rättvisa, krav på friskolorna

Friskolereformen har gjort det möjligt för alla barn, oavsett familjens ekonomi, att välja den skola som passar dem bäst. Det är vi stolta över. Men friskolereformen behöver vårdas och utvecklas. Missbruket, fusket och de oseriösa aktörerna måste stoppas.

Moderaternas förslag:

 • Villkora vinstutdelning i de skolor som drivs som aktiebolag med att de når högt uppsatta kvalitetskriterier. Skolinspektionen ska alltså kunna stoppa vinstutdelning om en skola uppenbart misslyckats med sitt uppdrag.

 • Skärp ägar- och ledningsprövningen för att se till att där finns kompetens och lämplighet för uppdraget. Skolinspektionen ska ha ett särskilt uppdrag att granska och stänga skolor som kan misstänkas främja radikalisering och segregation. I uppdraget ska ingå att samråda med andra myndigheter som Center mot våldsbejakande extremism. Dessutom måste den offentliga insynen i de fristående skolorna generellt förbättras.

 • Öka likvärdigheten genom att införa ett gemensamt kommunalt kösystem och en mycket tydligare statlig styrning av skolpengen.

Ta ställning och dela artikeln