HBTQ

Sverige ska vara ett land där man kan leva i trygghet och frihet – oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Stora framsteg har gjorts för hbtq-personers rättigheter under de senaste decennierna. Men mer måste göras. Hbtq-personer är fortfarande en högriskgrupp vad gäller psykisk ohälsa och självmord. Unga hbtq-personer mår ofta sämre än andra jämnåriga och löper större risk att drabbas av till exempel kränkningar. Särskilt allvarligt är att unga hbtq-personer ofta är utsatta såväl i skolan som på fritiden. Hbtq-personer riskerar även i hög grad att drabbas av hedersnormer och hedersförtryck. Sverige ska också främja hbtq-rättigheter internationellt. I många länder utsätts hbtq-personer för brutalt förtryck.

Moderaternas förslag:

  • Öka kunskapen om hatbrottslagstiftningen i hela rättsväsendet. Fler hatbrott måste utredas och klaras upp.
  • Inför en helt könsneutral familjelagstiftning.
  • Tillåt altruistiskt surrogatmoderskap.
  • Förtydliga lagstiftningen så att de familjer med barn som tillkommit genom surrogatmoderskap och redan i dag finns i Sverige ska få en bättre rättslig situation och samma självklara trygghet som alla andra familjer.
  • Inför hbtq-strategier i fler kommuner och landsting. Ingen ska mötas av ett bristande bemötande i till exempel hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen på grund av sexuell läggning.
  • Vi står bakom beslutet att könsuttryck och könsidentitet tydligt bör omfattas av hatbrottslagstiftningen.

Ta ställning och dela artikeln