Demokrati

Demokratin får inte tas för given. Moderaterna vill stärka privatpersoners fri- och rättigheter och stärka domstolarnas oberoende.

Sverige ska ha ett robust skydd för demokratin och för varje enskild människas fri- och rättigheter. Ett fritt och öppet meningsutbyte och respekt för den enskildes personliga integritet är grundläggande värden i en demokrati.

Vi arbetar för respekt för de mänskliga rättigheterna på alla nivåer i samhället, både i Sverige och internationellt. I Sverige ska vi ha en stark grundlag med tydliga fri- och rättigheter. Hur kan vi stärka vår demokrati? Moderaterna har flera förslag.

Moderaterna vill stärka grundlagens skydd av de mänskliga fri- och rättigheterna

Det måste bli svårare att ändra grundlagen. Det är en viktig åtgärd för att stärka skyddet av demokratin.

Samtidigt vill vi se ett starkare skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna i grundlagen. I dag finns det ett starkt grundlagsskydd för bland annat yttrandefriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten. Dessa rättigheter får bara begränsas om det är behövligt och om det är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Det är dock betydligt lättare att ändra näringsfriheten och äganderätten. Men Moderaterna menar att även näringsfriheten och äganderätten ska ha ett lika starkt grundlagsskydd som de andra fri- och rättigheterna. 

Moderaterna vill också göra det enklare för privatpersoner att processa mot staten när den har överträtt dennes fri- och rättigheter. En parlamentarisk kommitté har lagt fram ett förslag om att införa en rätt till grundlagsskadestånd. Regeringen har dock valt att inte gå vidare med något lagförslag. Moderaterna anser dock att en sådant rätt bör införas. Det kan dock bli dyrt att inleda en process. En privatperson som förlorar tvisten behöver betala statens rättegångskostnader. Därför vill Moderaterna att huvudregeln ska vara att staten betalar sina egna rättegångskostnader, även om de vinner målet.

Moderaternas förslag:

 • Försvåra grundlagsändringar.
 • Ge 2020 års grundlagsutredning i uppdrag att lägga förslag på ett stärkt skydd för mänskliga fri- och rättigheter.
 • Inför en rätt till grundlagsskadestånd när staten har överträtt en enskilds fri- och rättigheter i regeringsformen. Vi vill också att staten i ett skadeståndsmål som rör mänskliga fri- och rättigheter i regeringsformen ska betala sina egna rättegångskostnader även om staten vinner målet, om den enskilde haft skälig anledning att få sitt fall prövat. 

Moderaterna vill stärka domstolarnas oberoende

I flera länder i Europa utmanas domstolarnas oberoende. Det är en allvarlig utveckling. Även om den utvecklingen inte är lika påtaglig i Sverige så krävs det reformer för att stärka domstolarnas självständighet. Domstolarna behöver få ett bättre skydd mot auktoritära krafter.

I Ungern och Polen har regeringarna avsatt domare i de högsta domstolarna genom att besluta om tvångspensionering. Det är ett allvarligt angrepp på rättsstaten. Moderaterna vill därför att den sittande grundlagsutredningen lämnar förslag för att hindra politiskt motiverade tvångspensioneringar av domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. 

En annan åtgärd som är viktig för att stärka domstolarnas oberoende är att inrätta ett domstolsråd som är fristående från politiken. Ett sådant domstolsråd bör bland annat ansvara för uppgifter som idag utförs av andra myndigheter som är direkt underställda regeringen – det gäller till exempel domstolarnas utnämningsmakt, tillsyn, disciplinåtgärder och utbildningsfrågor.

Moderaternas förslag:

 • 2020-års grundlagsutredning bör lämna förslag som hindrar tvångspensionering av domare i våra högsta domstolar.
 • Inrätta ett oberoende domstolsråd som tar över ansvaret för bland annat tillsynen över domstolarna.   
 • Stärk domstolarnas oberoende ytterligare. 

Vår demokrati ska inte skydda kriminella gäng eller våldsbejakande extremister

Föreningsfriheten är grundlagsfäst i Sverige. I en demokrati är det viktigt att värna om rätten att starta, driva och vara medlem i en förening. Lika viktigt är det att värna om rätten att inte vara med i en förening. Ingen ska tvingas att gå med i en fackförening eller en intresseorganisation. 

Moderaterna menar dock att den grundlagsskyddade föreningsfriheten ska begränsas för alla former av våldsbejakande extremism och kriminella gäng. Grundlagen ska inte skydda grupperingar vars enda syfte är att begå brott eller systematiskt diskriminera andra människor. Föreningar som inte delar grundläggande demokratiska värderingar ska inte få en enda skattekrona. Kontrollerna av de ideella föreningarna behöver därför öka. 

Moderaternas förslag:

 • Inför en bestämmelse i grundlagen som säkerställer att ingen blir tvingad att vara med i en organisation eller förening.
 • Begränsa den grundlagsskyddade föreningsfriheten för alla former av våldsbejakande extremism samt för kriminella sammanslutningar och gäng. 
 • Säkerställ att skattepengar aldrig betalas ut till organisationer som inte delar grundläggande demokratiska värderingar.

Moderaterna vill ställa högre krav för att få medborgarskap

Moderaterna vill uppvärdera medborgarskapet. Grundläggande kunskaper om samhället och i svenska ska krävas för medborgarskap. I dag kan man normalt bli medborgare efter fem år i Sverige. Moderaterna vill höja denna tid till 8 år.

Om det framkommer att en person har fått medborgarskap genom att ljuga om sin identitet eller i övrigt lämnat felaktiga uppgifter – eller att personen begår grova brott vill vi införa en möjlighet att ompröva medborgarskapet. Förslagen ska vara förenliga med folkrätten. 

Moderaternas förslag:

 • Inför ett krav på grundläggande kunskaper om samhället och i svenska för att få medborgarskap.
 • För att få medborgarskap ska personen ha bott i Sverige i 8 år, jämfört med dagens 5 år.
 • Ompröva medborgarskapet om en person fått medborgarskap på felaktiga grunder eller begår allvarliga brott såsom terrorbrott.

Ta ställning och dela artikeln