En jämställd sjukvård.

Att kvinnor och män får en likvärdig vård borde vara en självklarhet i ett av världens mest jämställda länder. Tyvärr ser det inte ut så idag. Sverige behöver en mer jämställd sjukvård.

Sverige har länge haft en hög andel förlossningsskador i internationella jämförelser och kvinnors sjukdomar har både inom forskning och i det kliniska arbetet varit eftersatt.

På flera områden finns därför kunskapsluckor, inte minst om hur skillnaden mellan könen tar sig uttryck både gällande symptom och smärta samt reaktioner på läkemedel. Kvinnor måste uttrycka mer smärta för att få samma behandling som män. Kvinnor sjukskrivs också oftare under kortare tid än män och ges mindre kvalitativ sjukvård än män.

Vi har dessutom en abortlagstiftning som inte uppdaterats på 45 år. Då handlade varje abort om ett kirurgiskt ingrepp, idag är 9 av 10 aborter medicinska.

Vi vill:

  • Avsätta mer pengar till forskning om kvinnors hälsa.
  • Införa nationella riktlinjer om förlossningsvården och eftervården.
  • Utbilda fler barnmorskor.
  • Modernisera abortlagstiftningen så att den är anpassad utefter de medicinska framsteg som gjorts.
  • Elevhälsan ska vidareutbildas inom endometrios.