12 augusti, 2022

En jämställd sjukvård.

Att kvinnor och män får en likvärdig vård borde vara en självklarhet i ett av världens mest jämställda länder. Tyvärr ser det inte ut så idag.

Sverige har länge haft en hög andel förlossningsskador i internationella jämförelser och kvinnors sjukdomar har både inom forskning och i det kliniska arbetet varit eftersatt.

Vi har dessutom en abortlagstiftning som inte uppdaterats på 45 år, då handlade varje abort om ett kirurgiskt ingrepp. Idag är 9 av 10 aborter medicinska. Sverige behöver en mer jämställd sjukvård.

Förbättrad sjukvård för kvinnor

På flera områden finns kunskapsluckor, inte minst om hur skillnaden mellan könen tar sig uttryck både gällande symptom och smärta samt reaktioner på läkemedel. Kvinnor måste uttrycka mer smärta för att få samma behandling som män. Kvinnor sjukskrivs också oftare under kortare tid än män och ges sämre kvalitativ sjukvård än män.

Moderatkvinnorna vill:

 • Öka forskningsanslagen till forskning kring kvinnors hälsa. I dag råder kunskapsbrist kring hur sjukdomar och symtom tar sig uttryck hos kvinnor och män. Forskning kring hälsa och mediciner sker i störst utsträckning på män. Det behövs en särskild satsning på forskning om kvinnors hälsa.
 • Elevhälsan ska vidareutbildas inom endometrios. En av tio tjejer lider av endomentrios, en sjukdom som ger svår menssmärta och kan orsaka svårigheter att bli gravid. Många får dock inte rätt vård eftersom kunskapsbristen är stor. Elevhälsan har en viktig roll i att identifiera elever med
 • Utrota livmoderhalscancer. Varje år drabbas 500 kvinnor i Sverige av livmoderhalscancer och 150 avlider varje år i sjukdomen. Med en långsiktighet och systematik går den att utrota. Vi vill att kvinnor erbjuds screening och vaccin mot viruset redan i tidig ålder. På 5 till 7 år kan vi som första land i världen utrota sjukdom
 • Bygga ut specialistvården för smärta och garanterad tillgång till specialistvård oavsett var du bor. Det är betydligt fler kvinnor än män som lider av långvarig smärta och det är en av de främsta orsakerna till långtidssjukskrivningar. Bemötandet av kvinnor som söker sig till vården på grund av smärta präglas alltför ofta av misstro, kunskapsbrist och en tendens att sjukskriva i stället för att behandla och rehabilitera. Vi vill därför bygga ut specialistvården för att alla med smärta ska få hjälp.

Graviditet, förlossning och eftervård

En stor och viktig del av den vård som kvinnor möter sker i samband med graviditet och förlossning. Sverige har den näst högsta andelen bristningar i bäckenbotten av grad 3 och 4 i Norden, enbart Island ligger högre. Andelen komplikationer varierar stort inom landet vilket visar på att det finns en stor förbättringspotential.

Fler än varannan kvinna vill ha samma barnmorska under graviditeten som vid förlossningen och därefter. Studier visar på positiva effekter med kontinuitet i vårdkedjan, bland annat nöjdare kvinnor, billigare vård, färre kejsarsnitt och färre skador. Även barnmorskorna är nöjdare. Modellen har gett positiva resultat i Region Stockholm, och kommer nu permanentas.

Det råder emellertid brist på barnmorskor i flera regioner och vi vill därför öka incitamenten för fler sjuksköterskestudenter att utbilda sig till barnmorska och säkerställa att fler vill stanna i yrket. Ingen kvinna ska vara rädd för att föda.

Moderatkvinnorna vill:

 • Inför nationella riktlinjer om förlossningsvården och eftervården. För att komma till rätta med problematiken att vården både under graviditeten, vid förlossningen och efter förlossningen ser olika ut beroende på var i landet man bor bör nationella riktlinjer införas för detta.
 • Ytterligare en barnmorska eller läkare ska undersöka efter förlossning. Sverige har näst högst andel bristningar i bäckenbotten av grad 3 och 4 i Norden, men andelen varierar stort i landet. De metoder som vilar på
  vetenskaplig evidens bör standardiseras. För att upptäcka fler bristningar bör det bli standard med ytterligare en barnmorska eller läkare som undersöker efter förlossning.
 • Utbilda fler barnmorskor. För att bli barnmorska krävs först utbildning till sjuksköterska, och därefter specialisering till barnmorska. Specialiseringen är inte betald, till skillnad från till exempel läkares specialistutbildning. Nästan alla regioner rapporterar också brist på yrkesgruppen men genom en särskild satsning på betald specialistutbildning för sjuksköterskor skulle möjligheterna till och villkoren för att bli barnmorska förbättras.

Modernisera abortlagstiftningen

Sveriges abortlagstiftning har inte moderniserats sedan 1975. Att sträva efter ökat självbestämmande och vård som anpassas för den enskilda kvinnans behov borde vara en självklarhet. I såväl Frankrike som Storbritannien har
möjliggjorts för kvinnor att efter konsultation hämta ut abortmedicin på apotek och genomföra medicinsk hemabort.

Moderatkvinnorna vill:

 • Tillåt hemaborter. I dag är 9 av 10 aborter medicinska. Vi vill följa andra europeiska länder och möjliggöra för kvinnor att efter konsultation hämta ut sin abortmedicin på apotek. Det skulle öka självbestämmandet och anpassa vården efter den enskilda kvinnans behov.
 • Ge barnmorskor rätt att utföra abort. Svenska barnmorskor har en unik roll i mödrahälsovården och arbetar redan i dag med behandling i samband med aborter. Vi vill ta till vara på barnmorskornas erfarenhet och kompetens. Vi vill utreda om specialiserade barnmorskor ska tillåtas att utföra medicinsk aborter
 • Inför en tidsgaranti för abort. I Sverige sker majoriteten av alla aborter tidigt i graviditeten. Men det är oacceptabelt att enskilda kvinnor ska behöva vänta på att få utföra en abort. Vi vill ge Socialstyrelsen i uppdrag att lägga förslag på en tidsgaranti för aborter.
 • Grundlagsskydda aborträtten. Kvinnans sexuella självbestämmande är en grundläggande mänsklig rättighet. Den fria aborträtten har ett mycket starkt stöd i Sverige. Det är varje kvinnas rättighet att själv välja om och när hon vill ha barn. Det är helt avgörande för ett jämställt samhälle.

Ta ställning och dela artikeln