M och KD vill ge regionens medarbetare större frihet

Personalbrist är en av vår tids stora ödesfrågor. Många regioner har problem med att anställa fast personal, och under långa perioder har även Region Kalmar län haft en alltför hög andel hyrpersonal, vilket genererat stora merkostnader.

Vi vet, efter många samtal med sjukvårdspersonal, att man är frustrerad över arbetssituationen, arbetsmiljön och brist på inflytande i styrningen. Även om många trivs med sina jobb så finns det stor förbättringspotential. Vem vet mer om hur man skapar en bra arbetsplats än personalen själva?

Med bakgrund av detta har vi Moderater och Kristdemokrater nu föreslagit att låta medarbetare i Region Kalmar län få möjlighet att driva sin verksamhet som intraprenad. Det innebär att man arbetar under företagsliknande former, men fortfarande inom regionens verksamhet, klinik eller enhet.

Genom ett avtal direkt med de styrande inom regionen får den verksamhet som drivs som intraprenad ett eget budgetansvar och en stor frihet att själva påverka inriktningen. Med andra ord, de får större frihet och ansvar att själva utforma arbetsformer, mål och arbetsmiljö efter egen vilja och förmåga. Och eftersom resurserna stannar inom verksamheterna kan de som driver verksamheten utvärdera bäst var varje krona gör mest nytta, samtidigt som man ständigt kan sträva mot förbättrade rutiner och arbetsprocesser.

Den stora vinsten är att medarbetarna får större frihet över sin arbetssituation, får möjligheter att arbeta på nya sätt och mycket kortare beslutsvägar; något som efterfrågas väldigt ofta av personalen själva. Detta skulle göra regionen till en än mer attraktiv arbetsgivare. Samtidigt ger personaldrivna enheter också en större möjlighet att testa nya arbetssätt som många gånger är mer effektiva och ger bättre kvalitet för patienterna.

Frågan är inte ny för våra partier, men nu ser vi äntligen en möjlighet att samla en majoritet i regionfullmäktige för att göra verklighet av förslaget, då Centerpartiet – som är en del av den styrande majoriteten nu bytt fot i frågan och är villiga att pröva detta. Region Kalmar län har inte råd att missa denna möjlighet. Om vi vill behålla och attrahera medarbetare till Region Kalmar län så måste vi hela tiden vara öppna för nya arbetssätt. Är det så att medarbetare faktiskt vill testa på att driva verksamheter som intraprenad så anser Moderaterna och Kristdemokraterna att det är dags att testa det!

Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen

Jimmy Loord (KD), vice ordförande hälso- och sjukvårdsberedningen

Lennart Hellström (M), ledamot hälso- och sjukvårdsberedningen

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), ledamot personalutskottet

Europasamarbetet behövs på många sätt mer än någonsin

Europasamarbetet behövs på många sätt mer än någonsin. Men då kräver det att EU också klarar av att fokusera på frågor där det finns behov av gemensamma lösningar. Detaljregleringar av medlemsländernas arbetsmarknader hör inte dit. Socialdemokraternas stränga krav på ett ”mer socialt Europa” banar tyvärr väg för mer av EU-regleringar på svensk arbetsmarknad.

Att EU-regler om dygnsvila ställt till problem för brandmän, ambulanspersonal och personliga assistenter har många noterat via medierapportering. Det handlar om det 20 år gamla arbetstidsdirektivet som EU-kommissionen klagat på att Sverige inte följer som avsetts. Vilket lett till problem för arbetsmarknadens parter, och nya tolkningar av bestämmelserna. Upplägget att arbeta mycket i korta perioder, och sedan kompenseras genom sammanhängande ledighet, anses inte längre vara okej.

Orimligt. Och tolkningen förstör mest för de yrkesgrupper som direktivet en gång skrevs för att värna. Moderaterna går därför till val på att arbetstidsdirektivet ska rivas upp. Om något har blivit fel är den naturliga slutsatsen att det ska ändras. Och här har det uppenbarligen blivit så fel det kan bli.

Det finns två mer generella lärdomar att dra av de problem som uppstått.

För det första: Konsekvenserna av EU-lagstiftning blir ofta synlig först långt i efterhand. Därför bör försiktighetsprincipen alltid tillämpas. Det återstår exempelvis att se hur EU-direktivet om minimilöner, som kommit på plats den här mandatperioden, långsiktigt påverkar svensk lönebildning.

För det andra: EU är ytterst sällan rätt insats för att hantera arbetsmarknadsfrågorna. Europas olika arbetsmarknader fungerar på olika sätt, och präglas av olika traditioner. När gemensamma EU-regler för exempelvis lönebildning tas fram är Sverige, och vår arbetsmarknadsmodell, extra sårbar. Detta varnade vi moderater för när EU:s så kallade sociala pelare antogs, hösten 2017.

Socialdemokraterna och deras toppkandidat Heléne Fritzon verkar oförmögen att se de här orsakssambanden. I stället eldar de på för nya EU-initiativ inom arbetsmarknadsområdet. Moderaterna tror på Europasamarbetet, men vet också att medlemsländernas arbetsmarknader fungerar på olika sätt och kräver olika lösningar. Därför föreslår vi att arbetstidsdirektivet revideras.

Tomas Tobé (M)
Europaparlamentariker

Hanne Lindqvist (M)
Oppositionsråd Kalmar

Harald Hjalmarsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande Västervik

Ulrik Brandén (M)
Kommunalråd Mörbylånga

Åsa Ottosson (M)
Gruppledare Mönsterås

Anders Svensson (M)
Gruppledare Högsby

Carl Malgerud (M)
Oppositionsråd Borgholm

Daniel Lindvall (M)
Oppositionsråd Nybro

Malin Sjölander (M)
Regionråd

Måns Linge (M)
Kandidat i EU-valet, Kalmar län

Marianne Hennel (M)
Kandidat i EU-valet, Kalmar län

Moderaterna kämpar för ett fritt och säkert Europa

Europasamarbetet är avgörande för Sveriges välstånd och säkerhet. Utan ett starkt och enat EU kan vi inte stödja Ukraina, bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten eller få ordning på invandringen.

Rysslands olagliga anfallskrig i Ukraina hotar hela Europas säkerhet. Vårt stöd till det ukrainska folkets kamp för frihet måste därför vara bergfast samtidigt som ryssvänliga krafter på de politiska ytterkanterna behöver bekämpas.

Moderaterna kommer alltid stå upp för Europas säkerhet. Vi vill fortsätta rusta vår försvarsförmåga, öka produktionen av vapen och ammunition samt stödja Ukraina både finansiellt och militärt.

Men det är inte bara den yttre säkerheten som utgör ett akut problem för EU just nu. Vi kommer även behöva förstärka unionens inre säkerhet.

Moderaterna går därför till val på att dra in den fria rörligheten för kriminella redan innan de begår brott. Därtill vill vi inrätta en europeisk specialpolis som ska ges befogenheter att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten i hela EU samt tillåta polisen att använda ny teknik för att bekämpa grov brottslighet.

Vi står upp för polisen och för hederliga medborgares säkerhet, både i Sverige och i Bryssel. Vår ambition är att använda EU för att göra Sverige tryggt igen. Eftersom tryggheten är vår tids stora frihetsfråga.

Tryggheten påverkas även av EU:s invandringspolitik. Om EU:s yttre gränser inte kontrolleras kommer den fria rörligheten inom Europa att gå förlorad. Utan ett starkt gränsskydd kan människosmugglare och terrorister hota unionen säkerhet.

Därför har Moderaterna i Europaparlamentet, och i regeringen, sett till att EU nu inför en mer kontrollerad invandringspolitik. Men vi kommer behöva göra mer för att ta tillbaka kontrollen över invandringen från människosmugglarna. Exempelvis genom att skicka gränsvakter till Nordafrika och teckna fler avtal med länder utanför Europa för att minska migrationstrycket.

Moderaterna har varit för Europasamarbetet sedan 1961. Vi är fortfarande ett parti som tror på europeisk sammanhållning. EU är inte perfekt. Men medlemskapet har gjort oss rikare, friare och säkrare. Moderaterna kommer fortsätta kämpa för ett fritt och säkert Europa för kommande generationer.

Tomas Tobé (M), toppkandidat i Europavalet

Måns Linge (M), kandidat i Europavalet, Kalmar län

Vi måste minska vårdkön till barn- och ungdomspsykiatrin

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar, samtidigt lider barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, av långa vårdköer. Detta är en utmaning som kräver ökad uppmärksamhet från de ansvariga politikerna i Region Kalmar län.

Våra kompetenta medarbetare på BUP har framgångsrikt sett till att barn och unga får sitt första besök enligt vårdgarantin. Samtidigt arbetar de också med både mellanvårdsteam och intensiv kontextuell behandling, IKB. Viktiga initiativ för att utveckla psykiatrisjukvården för barn och unga. Politiken är dock passiv, här behöver vi engagera oss och ge mer stöd.

Som ett exempel, när det handlar om behovet av uppföljningsbesök, kan det för närvarande ta mer än ett år att få en tid. Det är inte acceptabelt. Här behövs konkreta förslag på åtgärder för att förbättra situationen. Samtidigt ska inte våra medarbetare på BUP ständigt behöva jobba under den stress som uppstår med vetskapen om att det är många barn och ungdomar som väntar på att få hjälp.

Barnen och deras föräldrar eller vårdnadshavare kämpar mot klockan. Ju mer tid som går utan att barnet får den hjälp det behöver, desto större kan svårigheterna bli. Det kan innebära försämrad skolgång, minskad kontakt med samhället och vuxenvärlden, försämrad social interaktion och svårigheter att upprätthålla vänskapsrelationer. Det innebär också att familjer riskerar att brytas ner när samhället och vården inte lever upp till sina skyldigheter.

M och KD har under en längre tid föreslagit införandet av Vårdval BUP. Detta skulle tillåta privata vårdgivare att ansöka om att bedriva verksamhet inom Vårdval BUP. Genom att inkludera fler aktörer kan tillgängligheten öka och köerna minska. Ett sådant system har redan införts i Region Kronoberg, där man har fått positiva resultat.

Moderaterna är inte nöjda med hur de styrande politikerna i Region Kalmar län, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, hanterar den situation som råder med långa vårdköer till BUP. De har ansvaret för situationen, men har inte presenterat några konkreta förslag för att minska köerna. Trots detta vägrar de att införa förslag som vi kommer med, som skulle kunna åstadkomma förändring.

Det är viktigt att kunna erkänna när man har misslyckats, och det är tydligt ett misslyckande att köerna till BUP är så omfattande. Varför vidtar inte S, V och C ytterligare åtgärder? C hade tidigare ett vallöfte om att införa Vårdval BUP, men avstod från det för att få styra tillsammans med två vänsterorienterade partier. Har partiet lämnat sin liberala ståndpunkt som förespråkar patientens möjlighet att välja vård? Samtidigt motsätter sig V valfrihet och privata aktörer. Men är de nöjda med att köerna till BUP är så långa?

Frågorna blir allt fler, men svaren är knappa. Det är hög tid för de styrande partierna att erkänna de utmaningar som BUP står inför. De har ett ansvar gentemot inte bara de barn och ungdomar som påverkas, utan även de stressade medarbetarna.

Emma Lilliehorn (M)

Flyget ska utvecklas – inte avvecklas

Under torsdagen 7 mars sammanträdde regionfullmäktige i Mönsterås. Moderaterna ville då passa på att fråga Socialdemokraterna om de anser att Kalmar Öland Airport är en självklar del av länets infrastruktur.

Anledningarna till att frågan behövde ställas är dels för att flygplatsen påverkades svårt av konsekvenserna av Covid-19-restriktionerna. Vilket orsakat kraftigt minskad flygtrafik oh därmed minskade intäkter. Men också för att det i bland annat Region Kalmar läns resepolicy står att ”Inom Region Kalmar strävar vi alltid efter att resa på de sätt som har lägst negativ påverkan på miljön. Tåg eller buss ska därför alltid vara vårt förstahandsval vid resor inom och utanför Kalmar län.” Med andra ord omnämns inte ens flyget. Om vi vill se en positiv utveckling av flygplatsen och undvika fler nedläggningar likt den av SAS, måste vi fatta politiska beslut om hur vi vill att vår flygplats ska fungera i framtiden. Och om vi politiskt är överens om att flygplatsen är av betydelse, bör detta också återspeglas i våra policys och riktlinjer.

– Faktum är att flygplatsen i dag är en förutsättning för att sjukvård och näringsliv ska kunna fungera i länet, men också en viktig del av vårt lands försvar. Det innebär också att det blir snabbare och enklare att göra såväl jobb- som semesterresor till och från Kalmar län. Tack vare Kalmar Öland Airport kan stora multinationella företag etableras och växa i länet. Borde inte då Region Kalmar län nämna flygplatsen i sin resepolicy? Det skulle tydligt markera att Kalmar Öland Airport är en viktig del av länets infrastruktur, säger Malin Sjölander (M)

– Svaret från Peter Vretlund (S) var tydligt. Han menade att ”en översyn av riktlinjer för resor och möten är av Region Kalmar län pågående. Bland annat framgår inte flygplatsens satsning på grönt flygbränsle som är oerhört viktig för omställning av flyget”. Detta tolkar Moderaterna som att flyget faktiskt ska skrivas in i Region Kalmar läns resepolicy. Med andra ord, en seger för Moderaterna, och en seger för Kalmar Öland Airport, säger Malin Sjölander (M)

Vårt land har blivit tryggare och säkrare

Vi lever i en allt farligare omvärld. Vår säkerhet och våra värderingar utmanas av auktoritära krafter, både i vår absoluta närhet och i andra delar av världen. Moderaterna har konsekvent hållit kursen och visat ledarskap för Sverige. Nu är Sverige en del av det mest centrala samarbetet för säkerhet i vårt närområde.

För ett land som har en lång och stolt historia av internationellt engagemang, i FN sedan 1946 och i EU sedan 1995, är detta en naturlig utveckling. Vi moderater blev officiellt för ett Natomedlemskap 2003. Sedan dess har vi steg för steg arbetat för att föra Sverige in i Nato. Vi har successivt blivit fler.

Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina och inledde ett brutalt krig som fortfarande pågår. Det blev en väckarklocka för många i Sverige. Partier som alltid varit emot Nato började inse värdet av försvarsalliansen som garanten för vår säkerhet. Sverige behöver konkreta försvarsgarantier som bara ett Natomedlemskap kan ge.

I dag gläds vi av att en bred majoritet i riksdagen står bakom ett svenskt medlemskap. Det är viktigt att ta fasta på, särskilt när vi nu testas som land.

Sveriges säkerhet är nära kopplad till utvecklingen i vår omvärld. Sedan regeringen tillträdde har vårt uppdrag varit tydligt – vi ska leda Sverige in i Nato, etablera oss som ett starkt medlemsland, och rusta vårt försvar. Försvaret får en historiskt stor satsning och når redan i år upp till över två procent av BNP i anslag. Vi rustar upp och dubblar de svenska försvarsanslagen. Det visar att vi inte bara förväntar oss att få hjälp – vi är också beredda att hjälpa våra allierade.

Under parollen en för alla, alla för en är Sverige i dag ett tryggare land än vi var i går. Vi ansluter oss till ett försvarssamarbete som varit framgångsrikt i snart 75 år. Våra grannar är redan medlemmar – Danmark, Norge och Island sedan 1949. Tyskland blev medlemmar 1955, Polen gick med 1999 Estland, Lettland och Litauen är medlemmar sedan 2004. Nu var det dags för Finland och Sverige.

Att den svenska flaggan snart hänger vid Natos högkvarter, tillsammans med de 31 andra medlemsländernas flaggor, visar att ihärdigt arbete lönar sig. Vi samarbetar med länder som delar våra grundläggande värderingar och som vill skydda våra grundläggande intressen. Vi förblir Sverige, men vårt land har blivit tryggare och säkrare i en svår tid.

Ulf Kristersson, Statsminister

Marie Nicholson, riksdagsledamot (M), Kalmar län

Socialdemokraterna har under många år gjort alldeles för lite

Replik i debatt rörande svens rikspolitik, tidigare inlägg publicerat 5 mars.

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna Kronstål, Naraghi och Petersson påstår i en sällsynt dåligt tajmat debattinlägg att statsminister Ulf Kristersson sviker sitt löfte om att regeringen kommer skjuta till medel till landets regioner.

Den som – till skillnad från länets socialdemokratiska riksdagsledamöter – håller sig uppdaterad i nyhetsflödet vet att deras påstående helt enkelt inte stämmer. Regeringen meddelade nyligen ett utökat statsbidrag på 6 miljarder kronor till sjukvården. För Region Kalmar län innebär det ett tillskott på 155,2 miljoner kronor.

Det kan i sammanhanget vara på sin plats att påpeka att socialdemokraterna i sitt inlägg konsekvent kallar regeringen för ”SD-regeringen”, trots att SD inte sitter i regeringen. Om detta är ett försök att nedvärdera regeringspartierna eller ännu ett uttryck för deras bristfälliga omvärldsbevakning låter vi vara osagt.

När nyheten om de utökade statsbidragen presenterades blev svaret från andra, mer nyhetsintresserade socialdemokrater, att satsningen är ”för lite och för sent”. Detta mantra återkommer ständigt när borgerliga regeringar gör satsningar. I själva verket är det många gånger regionerna – även Region Kalmar län – som gjort för lite och för sent för att komma till rätta med sin ekonomi.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Kalmar län har gjort ett underskott på hundratals miljoner under många år. Detta har socialdemokraterna låtit fortgå eftersom regionen trots allt kunnat visa på ett överskott tack vare att börsen gått bra och ökat värdet på regionens aktiekapital.

När tiderna nu blivit tuffare på grund av den höga inflation som den socialdemokratiska regeringen lämnade efter sig avslöjas regionens ekonomiska situation som det luftslott det är.

Resultaten har tyvärr inte låtit vänta på sig. Stängda vårdplatser. Längre väntetider på ambulans. Nedlagda avdelningar. Nu vidtas en mängd panikåtgärder för att försöka komma tillrätta med underskottet som varit känt i över ett decennium. Det, om något, är för sent och ett resultat av att socialdemokraterna i Region Kalmar län under många år gjort alldeles för lite.

Jimmy Loord (KD), oppositionsregionråd med ansvar för hälso- och sjukvård

Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen

Kulturen ska komma fler till del

Även om det finns dem som rynkar på näsan åt kultur, så omfattar kulturen, idrotten, trossamfund och olika former av engagemang i civilsamhället lejonparten av samhällsmedborgarna.

Kulturen ska komma fler till del.

De flesta av oss ser på tv, lyssnar på radio eller böcker, läser och går på bio. Så många som tre miljoner svenskar är medlemmar i olika sorts idrottsföreningar. Efter valet mötte Tidöpartierna, där Moderaterna nu har kulturministerposten, ett eftersatt kulturområde – ett resultat av åtta års vänsterregering ledd av S och MP. För att bara nämna några exempel är många av landets kulturhistoriska byggnader i behov av renovering; förändrade förutsättningar för film-, spel- och dataspelsindustrin var i stor utsträckning ignorerade; och med tanke på Rysslands krigsföring mot Ukraina har också en medvetenhet kring museers beredskap för att skydda sina samlingar i händelse av krig i bredare omfattning saknats.

”Därför träffar vi moderater många av länets museer, konsthallar, kulturinkubatorer, kulturutövare och andra kulturverksamheter för att fånga upp det majoritetspartierna bommat. Arbetet med att införa ett nationellt kultur- och fritidskort för att främja barn och ungas möjlighet till kreativt skapande och meningsfull fritid är i full gång.”

Carl Dahlin, regionråd med ansvar för kultur.

Moderaterna har fått göra en rivstart på Kulturdepartementet. Hittills har flera nya utredningar presenterats inom olika områden såsom film, Public service, mediestöd samt nationella minoriteter. Dessa ihop med utredningen om kultursamverkansmodellen, som har stor påverkan på vilka satsningar vi här i Kalmar län vill se inom kulturen i och med att det samfinansieras mellan stat och region, har alla en gemensam grund i att se över hur statens stöd kan göra största möjliga nytta.

En särskild satsning nu under 2024 kommer inrikta sig på bevarandet och skyddet av vårt gemensamma kulturarv. Fornminnen, värdefulla byggnader och kulturlandskapet ska göras mer tillgängliga samt kulturfastigheternas underhåll prioriteras. Ett av de mest påkostade exemplen på det senare är renoveringen av Operan i Stockholm.

Ett arbete är också igång för att ta fram en kulturkanon. När detta gjordes i Danmark för snart 20 år sedan lyftes de främsta danska verken fram, både historiska och nutida, inom sju olika kategorier: arkitektur, design, bildkonst, teater, litteratur, film och musik. Vi ser fram emot något liknande i Sverige. Och vi Moderater har även både regionalt och kommunalt här i Kalmar län lyft frågan men utan gehör från vänsterpartierna i majoritet. Det är också i sammanhanget viktigt att framhäva de kulturella och kreativa branschernas roll för tillväxt och jobb samt inte minst export.

Till vissa partiers förtret minskas nu bidragen till studieförbunden för att både komma till bukt med omfattande fusk och oordning som rått i flera, dock ej alla, förbund. Regeringen ökar istället bidragen till folkhögskolorna för att de ska kunna erbjuda fler kurser som leder till jobb. Moderaterna här i Kalmar län träffar också både studieförbund och folkhögskolorna löpande för att diskutera dessa frågor.

I Region Kalmar län pågår förutom arbetet med kultursamverkansmodellen som till viss del sker i samspel med grannlänen, både arbetet med en ny kulturplan liksom en ny skolkulturstrategi. Därför träffar vi moderater många av länets museer, konsthallar, kulturinkubatorer, kulturutövare och andra kulturverksamheter för att fånga upp det majoritetspartierna bommat. Arbetet med att införa ett nationellt kultur- och fritidskort för att främja barn och ungas möjlighet till kreativt skapande och meningsfull fritid är i full gång, vilket passar oss här i Kalmar län som hand i handske då den kommande regionala kulturplanen sätter just barn och unga i fokus.

Kultur-Sverige genomgår nu en lugn förvandling för att lägga tyngd på de breda frågorna såsom ökad tillgänglighet till kultur, liksom hur fler kan livnära sig på exempelvis sin konst samt där de tidigare vänsterpartiernas politiska pekpinnar avskaffas för att på riktigt efterleva ”armlängds avstånd”. Det skapar såklart en viss irritation hos framförallt S, men de får vackert vänja sig vid att bli ett parti i mängden – även inom kulturen.

Carl Dahlin, regionråd med ansvar för kultur

Pär-Gustav Johansson, regionråd med ansvar för regional utveckling

Liv Stjärnlöf, ordförande bildningsnämnden Mörbylånga

Marcel van Luijn, kultur och fritidsutskottet Borgholm

Åsa Ottosson, andre vice ordförande kommunstyrelsen Mönsterås

Måns Linge, förste vice ordförande kultur- och fritidsnämnden Kalmar

Daniel Lindvall, oppositionsråd Nybro

Leif Karlsson, ordförande föreningsrådet Emmaboda

Moderaterna i Kalmar län

Nu fylls polisens verktygslåda på

Detta var en av de första mönsterbrytande åtgärderna för att stoppa de kriminella gängen som Moderaterna presenterade.

Just nu pågår den omläggning av kriminalpolitiken som vi har lovat väljarna. Den moderatledda regeringens plan består av tre delar: Slå mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta rekryteringen av barn och unga till gängen.

Mot bakgrund av höstens våldsvåg tidigarelades flera centrala reformer i kampen mot den organiserade brottsligheten. Månad för månad blir det därför nu svårare att vara kriminell i Sverige. Vid årsskiftet dubblades straffen för otillåten hantering av vapen och sprängmedel. Och nu i februari kommer ett nytt avgörande verktyg på plats: preventiva vistelseförbud.

Lagen innebär att personer i gängmiljö från och med nu kan nekas tillträde till att vistas inom vissa områden. Genom att förbjuda personer som kan befaras främja kriminella nätverks brottslighet i ett område kan säkerheten och tryggheten i området öka. Det här är något som har efterfrågats av Polismyndigheten, och som har varit ett användbart verktyg för polisen i Danmark mot den grova organiserade brottsligheten.

Ett vistelseförbud kan också bidra till att pågående konflikter kyls ned och förebygga impulsiva våldsbrott, hämndaktioner och våldsspiraler. Ett förbud ska gälla ett geografiskt avgränsat område för högst sex månader i taget. Och den som bryter mot vistelseförbudet ska kunna dömas till fängelse i upp till ett år.

Vi vet att det finns områden där kriminella rör sig och har etablerat kontroll. Det rör sig om allt från lokala bussterminaler till hela bostadsområden. Så ska vi inte ha det i Sverige. Därför ger vi nu polisen effektivare verktyg för att kunna förhindra och förebygga fler skjutningar och sprängningar.

Moderaterna gick till val på att få ordning på Sverige. Månad för månad gör vi det nu svårare att vara kriminell i Kalmar och hela landet – allt för att öka tryggheten och friheten för alla hederliga medborgare.

Marie Nicholson, riksdagsledamot, Moderaterna i Kalmar län

Hanne Lindqvist, oppositionsråd, Moderaterna i Kalmar kommun

Gunnar Strömmer, justitieminister

Louise Meijer, gruppledare för Moderaterna i justitieutskottet