En ny kulturplan utan politik

Nu har den regionala utvecklingsnämnden skickat ut Region Kalmar läns kommande kulturplan på remiss.

Listan av remissinstanser är lång, i stort sett samtliga nischer inom kulturen ges möjlighet att svara något vi Moderater uppmuntrar till.

Regionens opolitiska medarbetare har gjort ett grundligt och gediget arbete i att kartlägga behov och utmaningar inom kulturlivet i Kalmar län. Men det är något som saknas i den version av kulturplanen som nu går ut på remiss. Nämligen avsaknaden av politiska förslag på hur alla dessa viljor, utmaningar, önskemål, behov med mera ska bemötas.

Kulturplanen i dess nuvarande tappning är nämligen i det närmaste tom på politiskt innehåll, eller för den delen förslag på åtgärder. De cirka 20 deltagande kulturinstitutionerna som tillsammans uppbär närmare 100 miljoner kronor i regionala och statliga stöd årligen för att hålla igång kommer med en del förslag på hur de vill och kan utveckla sina verksamheter. Men från den politiskt styrda regionen, som äger kulturplanen, råder stiltje.

Det är faktiskt anmärkningsvärt. Särskilt då vi under årets gång debatterat en rad frågor såsom exempelvis skolbio som kulturresa, en regional kulturkanon, bredda kultursamverkansmodellen genom att öka antalet institutioner i densamma – men varje förslag oppositionen kommit med har röstats ned med motiveringen att i kulturplanen ska det minsann komma förslag. Och det ”bidde inte ens en tummetott”. Regionens tjänstemän har gjort ett hästjobb, men det politiska magplasket är påtagligt.

Den uttryckta rädslan för onda ”element” tycks ha paralyserat S, C och V i Region Kalmar län. Att respektera ”armlängds avstånd”, att alltså från politiskt håll sätta ramar men sedan låta kulturinstitutionerna själva råda över innehållet ska inte förväxlas med total passivitet.

Förhoppningen står nu till alla som erbjuds vara remissinstans, att komma med konstruktiva inspel kring genomförandet av kulturplanen så det blir mer än en skrivbordsprodukt.

Carl Dahlin (M), regionråd

Robin Hanzl (M), ledamot

Regionala utvecklingsnämnden

Region Kalmar län

Kalmar måste ta sats

Polisens representanter besökte Kalmar kommunstyrelse i slutet av sommaren var budskapet tydligt: ”Kalmar behöver ta sats!”  Kalmaralliansen, bestående av M, KD och L presenterar nu en budget som tar uppmaningen på allvar. Vi vill skapa en hållbar framtid där trygghet och effektivitet går hand i hand – med vår budget tar Kalmar sats.

Stark ekonomi, välmående medborgare och en stolthet över det som är Kalmar. Så har det länge varit – och så ska det fortsätta vara. Det kräver dock vilja, ork och politisk handlingskraft för att vidhålla. Nya, stora utmaningar står inte bara runt hörnet och väntar; de är här och nu.

Kalmaralliansens budgetförslag prioriterar stora satsningar på trygghet, skola och socialtjänst för att effektivt möta de stora utmaningar vi nu står inför – inte minst med barn som växer upp till att bli morgondagens gängmedlemmar. Nyligen släpptes en rapport från Brottsförebyggande rådet kring hur stor andel ungdomar som faktiskt rekryteras in i gängkriminalitet och hur fort det kan gå. Ungdomar säger själva att det kan gå på 15 minuter att bli rekryterad och de som rekryterar har ofta inte ens börjat på högstadiet.

”Kalmar har fortfarande bland den lägsta skolpengen i riket. Denna situation har varit bestående under många år och Kalmaralliansen har outtröttligt påpekat konsekvenserna det får på lång sikt.”

Hanne Lindqvist, oppositionsråd

Vi hör kontinuerligt hur skolorna i Kalmar kommun ser att barn och unga rekryteras in i kriminella gäng. Det här är en otroligt oroväckande utveckling och vi måste göra precis allt vi kan för att vända den. I rapporten nämns satsningar på skola och socialtjänst som helt avgörande för att vända den negativa trenden. Därför lägger vi stort fokus på det i vår budget, och satsar 18,5 miljoner kronor extra på trygghetsskapande åtgärder

Det som sker i klassrummet är avgörande för om eleverna vågar drömma och om de tillhandahåller de kunskaper och verktyg som behövs för att nå sina mål. Detta alldeles oavsett varje elevs unika start i livet. Lärarnas roll är av oerhörd vikt, men det behövs också fler vuxna i skolan överlag.

Kalmar har fortfarande bland den lägsta skolpengen i riket. Denna situation har varit bestående under många år och Kalmaralliansen har outtröttligt påpekat konsekvenserna det får på lång sikt. Trots den låga skolpengen har Kalmar lyckats rusta sina elever väl genom åren. Dock finns det en gräns för hur mycket man kan spara på resurserna innan utbildningen till slut påverkas. I vår budget markeras detta återigen genom en föreslagen generell höjning av skolpengen med 7 miljoner kronor. Utöver det avsätts 3 miljoner specifikt till barn med behov av särskilt stöd.

Ekonomiska utmaningar kräver smarta prioriteringar. Kalmaralliansen satsar på utbildning, trygghet och sysselsättning – inte på att öka skattebördan för våra medborgare. Genom att investera idag, säkrar vi Kalmar kommuns framtida tillväxt och välfärd. Därför är det nu rätt tid att strategiskt använda resultatutjämningsreserven för att kunna skydda och stärka vår kommun inför framtiden.

Kalmaralliansen är redo att leda vägen mot en ljusare framtid för Kalmar, med en budget som inte bara möter dagens utmaningar utan också banar väg för morgondagens möjligheter. Nu är det dags att ta sats, för Kalmar och våra invånares skull.

Med ansvar och visioner,

Kalmaralliansen

Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd

Christopher Dywik (KD), oppositionsråd

Lotta Wahlmino (L),  gruppledare

Tillsammans tar vi ansvar för Kalmar län

Vi Moderater och Kristdemokrater är stolta över att få bo och verka i Kalmar län. Även om vårt län tidvis har stora utmaningar så har länet stora tillgångar och är framgångsrikt inom många områden.

Men trots det kan vi inte slå oss till ro. Det finns alltid förbättringar att göra. Dessutom har vi som regionpolitiker ett tungt ansvar att anpassa oss till nya utmaningar. Vi vill också ge regionen bästa förutsättningar att utvecklas. Därför har vi i år – inför vårt budgetarbete – tagit hjälp av pensionärs- och funktionshinderorganisationerna, regionens verksamheter samt andra regioner för att kunna samla lösningar på regionens utmaningar.

Just nu färgas vår tillvaro av krig och ekonomisk kris. Därför har vi i Moderaterna och Kristdemokraterna i år presenterat en återhållsam oppositionsbudget, där vi fokuserar på att utföra regionens verksamhet så effektivt som möjligt. Vi har valt att ställa oss bakom den politiska majoritetens förslag till ekonomiska ramar och arbeta med förbättringsförslag inom dessa ramar.

”Vår ledstjärna är att prioritera de invånare i länet som behöver regionens hjälp och stöd mest. Våra invånare ska få vård i tid, regionens service ska finnas i hela länet och utvecklingen inom såväl privat som offentlig sektor ska gå framåt. För oss är prioriteringarna självklara. En tillgänglig vård – oavsett om du är ung eller gammal – måste alltid komma först.”

Malin Sjölander, regionråd

Under det gångna året har alla partier i regionen krokat arm och tillsammans arbetat med åtgärder för att få en ekonomi i balans, något våra två partier strävat efter under lång tid. Vår förhoppning är att detta arbete nu kan fortsätta, likt vi hjälptes åt under pandemiåren. I vår budget ställer vi därför en rad konkreta förslag på hur vi kan arbeta för att få ordning på ekonomin.

Vår ledstjärna är att prioritera de invånare i länet som behöver regionens hjälp och stöd mest. Våra invånare ska få vård i tid, regionens service ska finnas i hela länet och utvecklingen inom såväl privat som offentlig sektor ska gå framåt. För oss är prioriteringarna självklara. En tillgänglig vård – oavsett om du är ung eller gammal – måste alltid komma först.

Därför lägger vi ett skarpt förslag om att införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin. I nuläget får endast 19 procent av de unga behandling eller utredning i tid. Så ska det inte vara, så kan det inte fortsätta. Vi lägger också förslag om att arbeta med äldremottagningar och att använda regeringens statsbidrag till att öppna vårdplatser som motsvarar patienternas behov.

Vi är också väl medvetna om att det behövs skickliga medarbetare för att klara detta. Därför lägger vi en rad förslag på att stärka villkoren för medarbetarna samt att aktivt verka för att behålla de som redan arbetar i regionen och att locka tillbaka de seniora medarbetarna.

Vi vet idag att många av våra budgetförslag från tidigare år så småningom blir genomförda även om de inte bifalls i budgetarbetet. Det är vi tacksamma för. Därför hoppas vi nu att alla utställda löften om att kroka arm och hjälpas åt för att lösa regionens ekonomiska situation hålls och att fler av våra förslag kan bli verklighet.

Malin Sjölander (M)

Jimmy Loord (KD)

Pär-Gustav Johansson (M)

Carl-Wiktor Svensson (KD)

Carl Dahlin (M)

Politisk påverkan mellan val

Ett nytt sätt att påverka politiskt mellan valen i Sverige är att lämna in en ”e-petition” eller även kallad ”folkmotion”. På detta sätt kan en regions medborgare påverka politiskt via digitala kanaler, genom att lämna förslag kring vad som kan förbättras.

I Sveriges andra genomförda demokratiutredning rekommenderades att införa e-petitionen, alltså även kallad folkmotion. Idag har fler än 50 kommuner har infört detta, bland annat Borgholms kommun där det kallas ”e-förslag”. Det kan ses som ett komplement till, alternativt ersätta, medborgarförslag.

Folkmotionen, eller e-förslaget, skapas, undertecknas, kommenteras och delas på en webbplats via dator, smartphone eller surfplatta. Folkmotionen är ett verktyg där regionens medborgare kan uppmärksamma specifika sakfrågor och föreslå politiska åtgärder. Det går också att rösta digitalt för förslaget för folkbokförda i regionen genom legitimering med BankID alternativt kan man rösta på bibliotek.


En folkmotion ska beröra en fråga som regionfullmäktige kan besluta om. Förslaget ligger sedan ute för röstning under 3 månader. I en kommun gäller att om fler än 25 av medborgarna röstar på folkmotionen skickas det vidare till lämplig nämnd eller styrelse för beredning. I en region skulle det antalet kunna vara högre. Desto fler som röstar ju högre prioritet får folkmotionen. Därefter skickas den sedan till fullmäktige för beslut.

Mer direktdemokrati ökar medborgarnas möjligheter att påverka utöver val och kan ses som ett komplement till medborgarförslag samt som en naturlig utveckling av den digitalisering regionen eftersträvar.

Därför vore det positivt om det digitala verktyget ”folkmotion” införs i Region Kalmar län.

Carl Dahlin (M), regionråd

Dubblerad satsning till cancervården för att rädda liv

Cancer berör alla. År 2021 fick nästan 69 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Cirka 33 000 kvinnor och 36 000 män, nio av tio cancerfall drabbade personer över 50 år.

Majoriteten av alla svenskar har antingen drabbats, kommer drabbas eller har någon när och kär som kommer drabbas. Att besegra cancer är en kamp. Moderaterna är med i den kampen.

Cancervården och barncancervården har länge varit en prioriterad fråga för Moderaterna, och är även en högt prioriterad fråga för regeringen. Den moderatledda regeringen dubblerar därför satsningen på cancervården med ytterligare 500 miljoner kronor per år fram till 2026. Satsningen görs för att ge möjlighet till att genomföra en ambitionshöjning inom cancervården och barncancervården samt för att uppdatera den nationella cancerstrategin.

”Alla som får ett cancerbesked ska överleva. Det måste, och ska alltid vara ambitionen – så även i Region Kalmar län. Regeringens ökade satsningar på cancervård och barncancervård är viktiga för att kunna förverkliga det, men det finns också delar som behöver prioriteras av regionen.”

Malin Sjölander, oppositionsråd region Kalmar län

Regeringen avsätter sedan tidigare 500 miljoner per år för åtgärder för en bättre cancervård samt 25 miljoner kronor fram till och med 2027 för att utrota livmoderhalscancer. Totalt avsätts därmed 1 025 miljoner kronor per år till och med 2026 för att stärka cancervården.

Den moderatledda regeringen kommer även parallellt med arbetet kring den nationella cancerstrategin att fortsätta med riktade satsningar inom särskilda fokusområden. Aktiva överlämningar mellan barncancervården och vuxencancervården ska vara en självklarhet, väntetiderna ska kortas och samverkan kring och uppföljningen av rehabilitering inom vården ska stärkas.

Alla som får ett cancerbesked ska överleva. Det måste, och ska alltid vara ambitionen – så även i Region Kalmar län. Regeringens ökade satsningar på cancervård och barncancervård är viktiga för att kunna förverkliga det, men det finns också delar som behöver prioriteras av regionen.

Genom att införa Cancercentrum på länets tre sjukhus och därtill prioritera cancerrehabiliteringen vill Moderaterna växla upp arbetet även här. Livet efter behandling är minst lika viktigt, där fler utförare än idag hade kunnat engagera sig i rehabiliteringen.

Tillsammans övervinner vi kampen mot cancer.

Malin Sjölander (M), oppositionsråd Region Kalmar län

Johan Hultberg (M), Moderaternas gruppledare i socialutskottet

Äldreomsorgen är en hjärtefråga

Äldreomsorgen är en hjärtefråga för många av oss. Det är en sektor där engagemang, medmänsklighet och omsorg utgör ryggraden. De människor som ägnar sitt liv åt att vårda våra äldre förtjänar att bli hyllade och uppskattade för sitt arbete.

Det är också hög tid att vi börjar locka fler medarbetare till äldreomsorgen och visa att detta är ”Världens bästa jobb.”

Kalmaralliansen har lagt fram ett förslag i omsorgsnämnden om att använda en del av årets prognostiserade överskott för att finansiera en reklamkampanj som syftar till att öka intresset för att arbeta inom äldreomsorgen. Vi tror såklart inte att en reklamkampanj är lösningen på omsorgens alla utmaningar som väntar. Men vi tror att det kan vara en del av vägen framåt.

Äldreomsorgen står inför en växande utmaning. En åldrande befolkning kräver mer stöd och vård än någonsin tidigare, och samtidigt är bristen på kvalificerad personal en växande oro. Att finna och behålla kompetenta medarbetare inom äldreomsorgen har blivit en daglig strävan. För att möta denna utmaning måste vi agera nu. Kalmaralliansens förslag handlar om att visa på de positiva och meningsfulla aspekterna av arbete inom äldreomsorgen. Att vara del av ett team som ger äldre människor en trygg och värdig tillvaro är något som ger så mycket tillbaka.

När vi möter äldreomsorgspersonal, hör vi ofta denna mening: ”Det här är världens bästa jobb.” Äldreomsorgspersonalen har den unika möjligheten att göra en verklig skillnad i människors liv. De skapar minnen, ger stöd och sprider värme i en ömtålig fas i människors liv. Vi vill ta fasta på denna fina känsla och låta våra medarbetare vara huvudpersonerna i kampanjen där de ges utrymme att berätta om varför de har världens bästa jobb.

Vårt förslag är inte bara en övning i marknadsföring. Det är en investering i framtiden för vår äldreomsorg och för våra äldre medborgare. Genom att öka antalet kvalificerade och engagerade medarbetare inom sektorn kan vi säkerställa att våra äldre invånare får den omsorg och uppmärksamhet de förtjänar. Genom att visa att äldreomsorgen är ”Världens bästa jobb” kan vi ändra uppfattningen om sektorn och locka nya medarbetare.

Slutligen handlar detta förslag om att visa att vi som samhälle värderar äldreomsorgen och de som arbetar inom den. Genom att ge äldreomsorgspersonalen den uppskattning de förtjänar, kan vi skapa en positiv cirkel där fler känner sig motiverade att gå in i yrket och där befintlig personal känner sig stärkta och upplyfta.

Kalmaralliansen i Omsorgsnämnden

Måns Linge (M)

Annica Portland Bengtsson (M)

Lena Mattsson (M)

Nils Ahlberg (M)

Liselotte Ammert (KD)

Amanda Falk (L)

Låt Sverige växa sig starkt och kraftfullt

Det går ju inte välja parti! Det är samma visa från höger till vänster! Alla bara står och skyller på varandra! Visst har vi alla hört någon uttrycka sin frustration över hur den politiska debatten låter?

Ja, vi har kanske till och med tänkt det själva. Spelar det någon roll vad jag röstar på? Är det verkligen någon skillnad på partierna? Vill inte bara politikerna ha makt och sko sig på oss skattebetalare? Själv har jag faktiskt hög tilltro till de flesta folkvalda, oavsett vilken partifärg de har. Jag brukar alltid känna att vi alla vill det bästa för Sverige och dess invånare.

De flesta av oss som väljer att engagera sig politiskt gör det på sin fritid och av sin övertygelse. Men även om vi alla vill det bästa så finns det skillnader och det är just dessa som får oss att vilja engagera oss. För en moderat politiker är det två värdeord som ligger till grund för hur vi ser på samhället och våra medmänniskor. Det är två ord som har gamla rötter och som kom att formas under upplysningstiden – liberalism och konservatism.

”Liberalismen har genom sin höga syn på människan lagt grunden för ett öppet och tillåtande samhälle, det spelar ingen roll om du är du eller kvinna, gay eller hetro, muslim eller kristen, rik eller fattig, alla har samma värdighet och frihet.”

Emil Jörgensen, ledamot kommunfullmäktige Oskarshamn

Liberalismen utgår från att varje människa är fri. Fri att i grunden definiera vem jag är, hur jag vill leva och vad jag vill uppnå. Liberalismen har en positiv människosyn, ge varje människa fullständiga möjligheter och friheter så kommer hon att skapa det bästa kring sig. En liberal tänker att skatter är något dåligt, bättre att vi får välja själva vad vi vill lägga våra pengar på.

På samma sätt vill en liberal tänkare inte begränsa människor för mycket genom regler, denne måste få bestämma själv. Liberalismen har genom sin höga syn på människan lagt grunden för ett öppet och tillåtande samhälle, det spelar ingen roll om du är du eller kvinna, gay eller hetro, muslim eller kristen, rik eller fattig, alla har samma värdighet och frihet.

Liberala tankar har lagt grunden för lika och allmän rösträtt, vår valfrihet i vård skola och omsorg bygger på liberala idéer, liberalismen kommer till uttryck i våra grundlagar om yttrandefrihet och föreningsfrihet.

Konservatismen å sin sida vill bevara det goda och naturliga. Familjen är en viktig enhet i samhället, där fostras unga människor att bli goda medborgare. Landet har också en viktig roll, den ger identitet och samlar folket. Därför måste också landet och dess värderingar försvaras.

Konservatismen har i motsats till liberalismen en negativ människosyn. Människor kommer alltid att utnyttja sin position och sina tillgångar för att få mer makt eller pengar, därför behöver också lagar och regler vara tydliga och den polisiära och dömande makten måste vara stark. Konservatismen har med försiktiga steg bevarat

Sveriges statsskick som monarki har därmed gett demokratin möjlighet att växa fram istället för att landet skulle få demokrati genom revolution. På samma sätt har konservativa tänkare alltid varnat för yttre hot och förespråkat ett starkt försvar.

Tillsammans blir dessa två ideologier liberalkonservatism, en till synes märklig kombination men i verkligheten en kraftfull grund för ett starkt och expansivt Sverige. Genom de liberala tankarna vill en moderat ge frihet för människor att växa och uttrycka sig samtidigt som samma moderat utifrån sin konservativa syn inte har något emot att framhålla vikten av att bevara grundläggande värderingar.

Den liberala ådran vill ge ett företag fria händer att expandera och maximera sin vinst medan det konservativa draget kommer förstå att företaget måste ha regler att hålla sig till.

Ett extremt liberalt synsätt på skatt är att det ska minimeras medan en konservativ hållning är att den ska gå till allt som är nödvändigt för landets välstånd. Listan kan göras lång, men i moderat politik blir liberalism och konservatism en ”perfect match” – helt enkelt något som ger en grund för hela Sverige att växa sig starkt och kraftfullt!

Emil Jörgensen, ledamot kommunfullmäktige Oskarshamn

Företagarna är Sveriges motor

Den 4 oktober är en dag som alla borde markera i sina kalendrar. Det är kanelbullens dag absolut, men när du tar din första tugga – skänk en tanke till den bagare eller konditor som möjliggjort din fikastund.

Idag är nämligen också dagen då vi hyllar fri företagsamhet, en av de mest grundläggande och värdefulla pelarna i vårt samhälle. Det är dagen då vi inte bara minns kampen mot löntagarfonderna och vänsterns försök att förstatliga bolag, utan också erkänner det outtröttliga arbete som företagare utför dag efter dag för att driva vårt land framåt.

Företagarna är Sveriges motor. De skapar arbetstillfällen, genererar ekonomisk tillväxt och bidrar till vårt samhälles välfärd på så många sätt. Det är de som vågar satsa sina pengar, tid och energi för att förverkliga sina drömmar och idéer. De är de som ser möjligheter där andra ser hinder och problem. Det är företagarna som skapar innovationer och driver fram teknologiska framsteg som gynnar oss alla.

”Det är företagsamheten som driver ett land framåt. Entreprenörer kommer alltid slå staten på fingrarna när det gäller innovation och utveckling. Politikens uppgift blir därför att skapa de bästa förutsättningarna för företagande. Moderaterna jobbar för att det ska vara tryggt, lönsamt och enkelt att vara företagare i Sverige.”

Malin Sjölander, Moderata företagarrådets styrelse

Sverige har en stolt historia av företagande, av innovationsförmåga och problemlösning. Detta trots att den entreprenöriella kraften alltför ofta utmanats av en politisk klåfingrighet som skapat byråkratisk börda och onödiga kostnader där resurser i stället kunde lagts på att skapa tillväxt och välstånd. Socialdemokratins försök att förstatliga bolag är kanske det värsta exemplet:

Den 4 oktober 1983 samlades tusentals människor i Stockholm. Från hela landet reste företagare för att protestera mot den socialdemokratiska regeringens planer på löntagarfonder. Förslaget att förstatliga företag fick entreprenörer att resa sig för den självklara rätten att få äga verksamhet de själva byggt upp och behålla pengar de satsat. Men regeringen lyssnade inte. Först efter den borgerliga valsegern 1991 då regeringen Bildt tillträdde stoppades fonderna.

Det är företagsamheten som driver ett land framåt. Entreprenörer kommer alltid slå staten på fingrarna när det gäller innovation och utveckling. Politikens uppgift blir därför att skapa de bästa förutsättningarna för företagande. Moderaterna jobbar för att det ska vara tryggt, lönsamt och enkelt att vara företagare i Sverige. Det innebär att minska onödig byråkrati och regelkrångel, och i stället verka för en miljö där företagare kan fokusera på att utveckla sina affärsidéer och skapa jobb.

Den moderatledda regeringen har påbörjat resan mot ett bättre svenskt företagsklimat med historiska satsningar för att stärka tryggheten såväl på rättsväsende och polis som på försvaret. De första besluten för att återuppbygga ett stabilt och leveranssäkert energisystem har tagits och i budgeten för kommande år ges extra resurser för effektivare myndighetsutövning och snabbare tillståndsprocesser.

Den 4 oktober firar vi företagsamheten och att ett beslutsamt politiskt arbete för att stärka svenskt företagsklimat nu har tagit fart.

Anna af Sillén, ordförande Moderata Företagarrådet

Malin Sjölander, Moderata Företagarrådets styrelse

Hanne Lindqvist, Kalmar

Niklas Gustafsson, Vimmerby

Åsa Ottosson, Mönsterås

Vi vill att hela kommunen ska leva

Replik på debatt angående kommunpolitik i Nybro, publicerad 9 september. När Centerpartisterna Helen Danielsson och Henric Gustafsson skriver om hur glada de är för den nya ridanläggning är de inte sena att påpeka att alla partier inte ville gå vidare med renoveringen när upphandlingen var klar.

Vi ville inte gå vidare när vi fick se prisbilden på hela 50 miljoner kronor då det på flera andra ställen byggts och renoverats till ändamålsenliga lokaler för en betydligt billigare peng. Lokaler som är bra för både människor och hästar till en betydligt lägre kostnad.

Centerpartisterna lyfter även fram värderingar om att ”låta beslut ligga nära medborgarna” och att föreningar ”är en skola i demokrati”. Dyra lokaler är inte en förutsättning för dessa värderingar utan är grundbulten i allt föreningsliv!

De flesta idrottsanläggningar i Nybro ägs av kommunen eller föreningar, undantagen är exempelvis padelhallar och ridanläggningar. Nu när Nybro kommun gör en stor satsning på ridning får vi hoppas att det inte sker på bekostnad av de privata ridanläggningar som finns runt om i kommunen. Vi vill att hela kommunen ska leva och för att uppnå detta är hästnäringen en viktig pusselbit.

Med tanke på Nybro kommuns ekonomi och hur läget är inom skola, vård, omsorg och trygghet anser inte vi att det var en lämpligt prioritering att lägga 50 miljoner kronor på ridskolan. En investering som ökar kommunens driftkostnader med flera miljoner årligen.

Vi hade varit nöjda med en funktionell och bra ridanläggning istället för en av sydöstra Sveriges mest påkostade. Det finns ett uttryck som lyder ”need to have or nice to have”. En ridanläggning för 50 miljoner kronor är ”nice to have” men bra skola, fungerande vård, god omsorg och ett tryggt Nybro är ”need to have” och det prioriterar vi!

Blå Union för Nybro

Daniel Lindvall, gruppledare Moderaterna

Stefan Lagesson, gruppledare Kristdemokraterna

Ola Håkansson, gruppledare Liberalerna