22 mars, 2024

Vi måste minska vårdkön till barn- och ungdomspsykiatrin

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar, samtidigt lider barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, av långa vårdköer. Detta är en utmaning som kräver ökad uppmärksamhet från de ansvariga politikerna i Region Kalmar län.

Våra kompetenta medarbetare på BUP har framgångsrikt sett till att barn och unga får sitt första besök enligt vårdgarantin. Samtidigt arbetar de också med både mellanvårdsteam och intensiv kontextuell behandling, IKB. Viktiga initiativ för att utveckla psykiatrisjukvården för barn och unga. Politiken är dock passiv, här behöver vi engagera oss och ge mer stöd.

Som ett exempel, när det handlar om behovet av uppföljningsbesök, kan det för närvarande ta mer än ett år att få en tid. Det är inte acceptabelt. Här behövs konkreta förslag på åtgärder för att förbättra situationen. Samtidigt ska inte våra medarbetare på BUP ständigt behöva jobba under den stress som uppstår med vetskapen om att det är många barn och ungdomar som väntar på att få hjälp.

Barnen och deras föräldrar eller vårdnadshavare kämpar mot klockan. Ju mer tid som går utan att barnet får den hjälp det behöver, desto större kan svårigheterna bli. Det kan innebära försämrad skolgång, minskad kontakt med samhället och vuxenvärlden, försämrad social interaktion och svårigheter att upprätthålla vänskapsrelationer. Det innebär också att familjer riskerar att brytas ner när samhället och vården inte lever upp till sina skyldigheter.

M och KD har under en längre tid föreslagit införandet av Vårdval BUP. Detta skulle tillåta privata vårdgivare att ansöka om att bedriva verksamhet inom Vårdval BUP. Genom att inkludera fler aktörer kan tillgängligheten öka och köerna minska. Ett sådant system har redan införts i Region Kronoberg, där man har fått positiva resultat.

Moderaterna är inte nöjda med hur de styrande politikerna i Region Kalmar län, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, hanterar den situation som råder med långa vårdköer till BUP. De har ansvaret för situationen, men har inte presenterat några konkreta förslag för att minska köerna. Trots detta vägrar de att införa förslag som vi kommer med, som skulle kunna åstadkomma förändring.

Det är viktigt att kunna erkänna när man har misslyckats, och det är tydligt ett misslyckande att köerna till BUP är så omfattande. Varför vidtar inte S, V och C ytterligare åtgärder? C hade tidigare ett vallöfte om att införa Vårdval BUP, men avstod från det för att få styra tillsammans med två vänsterorienterade partier. Har partiet lämnat sin liberala ståndpunkt som förespråkar patientens möjlighet att välja vård? Samtidigt motsätter sig V valfrihet och privata aktörer. Men är de nöjda med att köerna till BUP är så långa?

Frågorna blir allt fler, men svaren är knappa. Det är hög tid för de styrande partierna att erkänna de utmaningar som BUP står inför. De har ett ansvar gentemot inte bara de barn och ungdomar som påverkas, utan även de stressade medarbetarna.

Emma Lilliehorn (M)

Ta ställning och dela artikeln