EU

Moderaterna vill stärka EU-samarbetet i de frågor vi bäst löser gemensamt med andra, till exempel klimat, migration och säkerhetspolitik.

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen gör oss till ett bättre, rikare och starkare land. Den gemensamma inre marknaden utgör grunden för svenskt ekonomiskt välstånd och våra företags konkurrenskraft. På ett mer grundläggande plan är unionen en avgörande faktor för fred, stabilitet och välstånd i vår del av världen. Vikten av detta kan inte nog understrykas efter Putins illegala och orättfärdiga anfallskrig mot Ukraina.

Moderaternas syn på EU liknar vår syn på statens uppgifter. EU:s fokus ska ligga på att lösa gemensamma problem som Sverige och de övriga medlemsstaterna inte kan hantera ensamt och i frågor där det finns ett stort värde av att EU agerar gemensamt, till exempel handel och inre marknad, klimat och miljö, konkurrenskraft, migration och säkerhet.

TYDLIGARE FOKUS PÅ ÖKAD TILLVÄXT OCH KONKURRENSKRAFT

  • EU:s inre marknad är själva kärnan i det europeiska samarbetet. Nästan tre fjärdedelar av Sveriges export går till den inre marknaden, som också utgör en språngbräda för svenska företag globalt sett.
  • Ökad statlig inblandning i ekonomin och slutenhet mot omvärlden är ingen lösning på svag tillväxt och låg sysselsättning. Det gäller även på EU-nivå.
  • Flest jobb och mest tillväxt finns i dag inom tjänstesektorn, men för just tjänster fungerar den inre marknaden inte särskilt väl.
  • EU:s arbete med att etablera nya frihandelsavtal har tappat fart, trots den internationella handelns avgörande betydelse för tillväxt och jobb.

DÄRFÖR VILL MODERATERNA:

  • Fördjupa den inre marknaden och fortsätta att riva hinder för företag att verka över gränserna, inte minst inom tjänstesektorn och digitala tjänster.
  • Verka för att ökad tillväxt och långsiktig konkurrenskraft genomsyrar all EU-politik.
  • Driva på för att EU etablerar fler frihandelsavtal med tredje land.
  • Minska regelkrånglet och onödig byråkrati, bl.a. genom att motverka överimplementering i Sverige av EU-beslut.

DEN MODERATLEDDA REGERINGEN GÖR:

• Lyckades under det svenska EU-ordförandeskapet få upp tillväxt och konkurrenskraft på EU:s dagordning. Regeringens initiativ ledde bl.a. till att EU nu har en strategi för att stärka EU:s långsiktiga konkurrenskraft. Regeringen är nu pådrivande för att den omsätts i konkreta åtgärder såsom regelförenkling och färre handelshinder.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Försvar