15 augusti, 2022

Utanförskap och hedersförtryck

När utanförskapet biter sig fast drabbas kvinnor hårdast. Många kvinnor förbjuds att delta i det svenska samhället genom normer och värderingar från sina forna hemländer. Sverige måste stå upp för dessa kvinnor och flickor så att fler får möjlighet att starta sitt nya liv här i Sverige – fritt från förtryck och med frihet att skapa ett självständigt liv.

Arbetslinjen är vägen ut ur utanförskapet

Enbart varannan utomeuropeiskt född kvinna lönearbetar. Bland kvinnor med kort utbildningsbakgrund saknar mer än en tredjedel jobb. Dessa kvinnor saknar en egen inkomst och därmed också möjligheten att fatta självständiga beslut om sitt eget liv.

Utanförskapet drabbar inte bara kvinnorna själva, utan riskerar också att ärvas av deras barn. Uppgifter från Statistiska centralbyrån visar att unga vars föräldrar är arbetslösa löper nästan 70 procent högre risk att hamna utanför arbete och studier. Risken att inte få gymnasiebehörighet ökar med 40 procent.

Att bryta utrikesfödda kvinnors utanförskap är därför inte bara viktigt för dessa kvinnors självbestämmande och egenmakt, utan också för deras barns framtida delaktighet i samhället.

Moderatkvinnorna vill:

 • Inför bidragstak och aktivitetskrav för alla med bidrag. Ingen ska förlora pengar på att börja jobba. Därför vill vi införa ett bidragstak – så att summan av olika bidrag aldrig blir högre än 75 procent av lönen från ett arbete. Vi vill också införa krav på motprestation för de som lever med bidrag: har du arbetsförmåga ska du anstränga dig
  för att bli anställningsbar.
 • Ta bort flerbarnstillägget och ersätt det med ett skatteavdrag. Att fasa ut flerbarnstillägget är en bra reform för att minska de ekonomiska incitamenten för utrikes födda kvinnor att vara borta längre från arbetsmarknaden. Ersätt det istället med ett skatteavdrag, som gör det mer lönsamt att arbeta. På så sätt stöttas barnfamiljer ekonomiskt, men det ersätter inte att varaktigt klara sin egen försörjning.
 • Begränsa föräldrapenningen för den som inte jobbat i Sverige. Kvalificering till välfärden ska ske i takt med att man jobbar, betalar skatt och blir svensk medborgare.

Integrationen måste stärkas

Varje individs möjlighet att forma sitt eget liv handlar inte bara om kvinnors och mäns lika rättigheter, utan även om att skapa ett samhälle som hänger ihop. I dag ser vi en ökande segregation och polarisering och samtidigt står det tydligt att nyanlända kvinnor har alltför svårt att bli en del av samhället. Det krävs en politik som ser sammanhanget och vidtar åtgärder för att stärka jämställdheten och därmed skapa bättre förutsättningar för integration.

Moderatkvinnorna vill:

 • Reformera samhällsorienteringen med fler timmar och avslutande examination. Samhällsorienteringen ska innehålla information om regler och förväntningar i Sverige. Sveriges regler och förväntningar kring jämställdhet i familjelivet, föreningslivet, arbetslivet och andra delar av samhällslivet ska få gott om utrymme.
 • Språkförskola och SFI för föräldralediga. Barn till föräldrar som är i etableringsfasen ska delta i språkförskola från 1 års ålder och föräldrarna ska ha obligatoriskt deltagande i arbetsförberedande insatser. Föräldralediga ska erbjudas språkutbildning.

Bekämpa hedersförtrycket

En studie från 2018 av det hedersrelaterade våldets omfattning, som genomfördes bland niondeklassare i Sverige, visade att uppemot var femte ungdom lever med hedersrelaterade normer och förtryck. Det kan sträcka sig från
vardagliga begränsningar av flickors och kvinnors liv, som exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet, till livsval som jobb, utbildning, giftermål och skilsmässa.

Syftet med hedersrelaterat våld och förtryck är att få personer att följa familjens normer och värderingar. Den som väljer att bryta mot dessa riskerar att utsättas för hot och påtryckningar eller olika former av bestraffningar. Den yttersta formen av hedersrelaterat våld är dödligt våld.

Att skydda sina invånares frihet från förtryck är det svenska samhällets viktigaste uppgift. Ändå lämnas alltför ofta dessa barn utan stöd och kvinnor i hemmet, i ett kravlöst bidragsberoende, medan regeringen blundar för hedersförtrycket.

Moderatkvinnorna vill:

 • Införa nationell hedersscreening. Asylsökande familjer ska genomgå hälsokontroll, kompetenskartläggning, men bör också få en social bedömning utifrån risk för hedersproblematik. Finns risk för hedersrelaterade brott möjliggör kontrollen att skydda barnen och kan vara grund för att inte bevilja asyl för förälder eller annan anhörig.
 • Genomföra en nationell kartläggning av hedersförtryckets utbredning bland elever på landets grundskolor och gymnasieskolor. Bara ett fåtal kommuner har kartlagt förekomsten av hedersförtryck, staten bör ta initiativ till en nationell undersökning i landets alla 290 kommuner.
 • Brott med hedersmotiv ska som huvudregel leda till utvisning. Fler personer som begår brott i hederns namn och saknar svenskt medborgarskap ska utvisas.
 • Förbjuda oskuldskontroller och oskuldsoperationer. De som utför dessa ingrepp bör få indragen läkarlegitimation och därtill stränga straff, men även den som beställer dessa ingrepp ska bestraffas.

Ta ställning och dela artikeln