Migration och integration

En stram migrationspolitik

Att bejaka öppenhet mot omvärlden är inte detsamma som oreglerad invandring. Sverige har tagit och tar ett stort ansvar för människor på flykt. Vi har i många år varit ett av de länder i EU som har haft högst flyktingmottagande i relation till folkmängd. Migrationspolitiken måste utformas med hänsyn till det stora flyktingmottagande vi haft och de omfattande integrationsproblem vi har. Därför behöver Sverige ta emot färre asylsökande, och ha en permanent skärpt asyllagstiftning. Lagar och regler ska vara utformade på ett sätt som ligger i linje med andra länder i vår närhet. Vårt asylsystem ska vara rättssäkert och förutsägbart.


MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Sverige ska ta emot färre asylsökande än under de senaste åren.
 • Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel.
 • Skärp försörjningskravet vid anhöriginvandring.
 • Krav på egen försörjning och kunskaper i svenska för permanent uppehållstillstånd.
 • Ett gemensamt kvotflyktingsystem i EU.

Snabbare integration

Utrikes födda är arbetslösa i högre utsträckning än inrikes födda. En majoritet av dem som får försörjningsstöd är utrikes födda. Detta utanförskap är ett rejält underbetyg för svensk integrationspolitik.

En stram migrationspolitik är en förutsättning för att integrationen ska fungera bättre. Men människor som söker asyl i Sverige ska inte hamna i passivitet under tiden de väntar på ett beslut.

Därför behövs ett tydligare fokus på svenska språket, jobb och utbildning från dag ett.
Integration handlar om mer än arbete och egen försörjning. Det handlar också om värderingar och gemenskap. I Sverige gäller friheten, lagarna och arbetslinjen lika för alla – och ska inte begränsas av kön, klass eller klan.


MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Utöka utbildningen och inför kunskapstest i samhällsorientering för alla nyanlända.
 • Utbildningsplikt för nyanlända som saknar grundskoleutbildning.
 • Inför inträdesjobb, en slags lärlingsanställning med arbete och praktik, för nyanlända och unga upp till 23 år som saknar gymnasieexamen.
 • Inrätta en tvåårig yrkesskola med fokus på yrkesämnen och svenska.
 • Obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända.

Stoppa skuggsamhället

Uppgifter pekar på att upp till 50 000 personer vistas i Sverige illegalt. Antalet asylsökande som stannar kvar, trots att de fått avslag, väntas dessutom öka kraftigt under de kommande åren. Det rör sig om över 40 000 personer på fyra år. Om inte denna utveckling stoppas kommer den att leda till ett permanent skuggsamhälle, präglat av utsatthet, utnyttjande och kriminalitet. Det skadar trovärdigheten för svensk migrationspolitik och våra myndigheters förmåga att sköta sitt jobb. Ett förstärkt återvändande är en hörnsten i en rättssäker och stram migrationspolitik.


MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Öka antalet verkställda utvisningar och inre utlänningskontroller.
 • Inre utlänningskontroll ska genomföras varje gång polisen har möjlighet till det.
 • Öka antalet förvarsplatser kraftigt.
 • Ett nej ska vara ett nej. Förläng preskriptionstiden för asylärenden från fyra till tio år.
 • Enbart nödbistånd och akut vård ska ges till personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

Uppvärdera medborgarskapet

Det svenska medborgarskapet har stor rättslig och symbolisk betydelse. Det står för samhörighet med Sverige och bidrar till sammanhållningen i vårt samhälle. Med medborgarskapet följer särskilda rättigheter. Endast svenska medborgare får till exempel rösta i riksdagsval. Medborgarskapet bör därför värderas högre än i dag, och reglerna avseende medborgarskap utformas så att de främjar integration. Människor som har sin framtid i Sverige ska ha goda möjligheter att bli medborgare och fullt ut vara med i och ta ansvar för samhället.


MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Krav på kunskaper i svenska och om svenska samhället för medborgarskap.
 • Normaltiden för att få medborgarskap ska vara sju år, i stället för dagens fem år.
 • Snabbare möjlighet till medborgarskap vid arbete och egen försörjning.
 • Återkalla medborgarskapet för den som begått allvarliga brott mot staten eller lämnat felaktiga uppgifter vid ansökan.

Kvalificering till välfärden

Genom att bo i Sverige får man i stor utsträckning tillgång till välfärdsstatens rättigheter. Det innebär att nyanlända omedelbart ges tillgång till merparten av dessa, utan att ha arbetat och betalat skatt. Det riskerar att minska drivkrafterna att arbeta, samtidigt som legitimiteten i de svenska bidragssystemen ifrågasätts. Det leder också till onödigt höga kostnader. Personer som kommer till Sverige ska därför i högre grad stegvis få rätt till olika bidrag och sociala ersättningar, i stället för att automatiskt få tillgång till mycket stora delar av det svenska socialförsäkringssystemet.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Tillgång till svenska bidrag och välfärd ska ske genom arbete, eller permanent och laglig bosättning i Sverige.
 • Samma kvalificeringsregler ska gälla för alla. Ta bort undantagen för flyktingar i garantipension och sjuk- och aktivitetsersättningen.

Locka fler talanger till Sverige

Sverige kan stoltsera med stora exportföretag, innovativa start-ups och framgångsrika it-bolag. Vår internationella konkurrenskraft bygger på att fler företag kan rekrytera och behålla högkvalificerad arbetskraft från både Sverige och andra länder. Statistik från Tillväxtverket visar att sju av tio företag i Sverige som vill växa hindras på grund av kompetensbrist. Den bilden bekräftas av Arbetsförmedlingen, som pekat på en alltmer utbredd brist på kvalificerad arbetskraft


MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Inför talangvisum för personer med särskild utbildning eller expertis.
 • Stopp för kompetensutvisningar. Byråkratiska misstag ska inte tvinga den som arbetar och försörjer sig ut ur landet.
 • Korta handläggningstiderna.
 • Stoppa oseriösa arbetsgivare. Arbetskraftsmissbruk ska införas som ny brottsrubricering.