Klimat och miljö

Teknik för minskade utsläpp

De svenska växthusgasutsläppen kommer i huvudsak från transporter och basindustrin. De står vardera för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Här behövs stora insatser.

För att minska basindustrins utsläpp krävs betydande teknisk utveckling. Det kan exempelvis handla om att producera fossilfritt stål eller fossilfri betong. Stödet till investeringar i ny teknik ska öka. Sådana innovationer ger effekt både i Sverige och globalt.

En förutsättning för grön omställning i transportsektorn är att den vilar på flera ben. El, biodrivmedel, vätgas och andra miljövänliga tekniker måste få konkurrera på likvärdiga villkor. Infrastrukturen för att ladda bilar och lastbilar ska byggas ut och stöd till denna utbyggnad ska vara teknikneutralt. En snabbare omställning inom sjöfart och flyg är också nödvändig. Eftersom Sverige är ett stort land ska skatter och regler straffa utsläpp, inte avstånd eller resande i sig.


MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Klimatavdrag för industriföretag för att radikalt minska utsläppen.
 • Statlig forskningspolitik med riktade medel för att varaktigt minska utsläppen i basindustrin.
 • Investera i infrastruktur för koldioxidfria vägtransporter, till exempel laddstolpar, med ett teknikneutralt stöd.
 • Verkningsfulla åtgärder för en grön omställning av flyget.
 • Trappa av nedsättningen av koldioxid- och energiskatt för gruvnäringen.

En klimatpolitik som ger tydliga resultat

Sverige är och ska fortsätta vara ett föregångsland inom klimatpolitiken. Vi ska vara det genom ett starkt internationellt engagemang som får direkt globalt genomslag. Men vi ska också vara det genom att visa ledarskap och vara bäst. Här finns ingen motsättning.

Genom internationella överenskommelser och inom EU-samarbetet kan Sverige påverka andra länder att ta sitt ansvar i kampen mot klimatförändringarna. EU:s utsläppshandel är central i unionens klimatarbete. Hur handelsavtal utformas har också stor betydelse.

Under mandatperioden har det blivit tydligt att verktyg behöver utvecklas för att kunna bedöma om klimatpolitiken når sina mål. Därför behövs bättre modeller för att kunna visa vilka insatser som ger mest effekt. Varje satsad klimatkrona måste göra största möjliga nytta. Också det är en fråga om ledarskap. Ska Sverige vara ett föredöme på klimatområdet handlar det om vår förmåga att driva en klok politik – som ger resultat och visar vägen.

Kunniga konsumenter gör stor skillnad för miljön och klimatet genom att använda sin konsumentmakt. Information om produkters miljö- och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv behöver bli tydligare och mer tillgänglig. Ett exempel är information om fordonets totala klimat- och
Växthusgasutsläpp och miljöpåverkan vid nybilsförsäljning. Offentliga upphandlingar kan skapa förutsättningar för mer klimatsmarta tjänster och produkter.


MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • EU:s handel med utsläppsrätter ska utvecklas och kopplas ihop med andra länders handelssystem.
 • Tydligare klimatfokus i biståndet.
 • Prioritera största klimatnytta per krona. Effekten ska redovisas i regeringens budget.
 • Tydligare konsumentinformation om produkters klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv

Hållbar energi

Sveriges välfärd och svenska jobb är beroende av en stabil energiförsörjning. Vårt elsystem är i dag nästan helt koldioxidfritt. Det är en viktig tillgång i klimatpolitiken som ska värnas. Den svenska energipolitikens uppgift är därför att säkra el till konkurrenskraftiga priser. Elen ska finnas där när vi behöver den. Varje kraftslag har sina egna för- och nackdelar och kan inte ställas mot varandra. Det är mixen som ger en robust och hållbar energiförsörjning. Kärnkraft och vattenkraft fyller båda viktiga roller som bas- och reglerkraft i systemet, medan förnybar energi behöver fortsätta utvecklas för att nå miljömålen.

Sveriges el är i stort sett koldioxidfri och ger stora möjligheter att sänka utsläppen genom elektrifiering. Det skapar också nya jobb och exportmöjligheter. Industrin och transportsektorn bör i största möjliga mån dra nytta av att vi har ren el. Samtidigt ställer ökad efterfrågan på el större krav på stabil kraftproduktion och hög överföringskapacitet. Därför behöver bland annat tillståndsprövningar gå snabbare. Byråkrati får inte stå i vägen för klimatsmarta investeringar.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Kärnkraften ska fortsatt vara en viktig del av Sveriges energiförsörjning.
 • Förbättra villkoren för svensk vattenkraft.
 • Korta handläggningstiderna för nätinvesteringar.
 • Fortsätt exportera koldioxidsnål energi.
 • Sverige ska verka för en gemensam energimarknad i EU.

Ren natur och biologisk mångfald

Miljöförstöring måste förhindras och bekämpas. Att ta hand om vår natur och omgivning är egentligen en självklarhet. Förvaltarskapstanken – att man vårdar det man äger till nytta även för kommande generationer – är kärnan i den moderata miljöpolitiken. Sverige har miljöproblem som måste lösas.

Vi ser exempelvis i Östersjön hur döda havsbottnar breder ur sig, och övergödningen skapar stora problem. Läkemedelsrester skadar fisk och mikroplaster sprids i våra hav. Investeringar i avancerad reningsteknik i de kommunala reningsverken kan rena läkemedelsrester ur vattnet, men även exempelvis mikroplast.

För att värna den biologiska mångfalden är äganderätten central. De värdefulla marker som undantas från bruk existerar ofta som en följd av ett långsiktigt och ansvarsfullt ägande. Därför är det allvarligt att se hur äganderätten och rätten för markägare att bruka sin skog och mark har angripits under mandatperioden. Äganderätten behöver stärkas.

Effektivare och utökad återvinning är bra för både ekonomin och miljön. Avfall ska i första hand förebyggas och minskas, och därefter återanvändas eller återvinnas. Genom bland annat modern växtförädling och bättre datummärkning kan matsvinnet minska. Samtidigt behövs god hantering av det avfall som ändå uppstår, särskilt farligt avfall som kan göra stor skada under lång tid.


MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Stöd kommuner som investerar i läkemedelsrening.
 • Skärp återvinningsmålen.
 • Tillsynen av farligt avfall ska förbättras och göras riskbaserad.
 • Inför ett nationellt mål för fosforåterföring.