Hälso- och sjukvård

Svensk vård håller mycket hög medicinsk kvalitet. Alltfler avancerade och mer kraftfulla läkemedel tas fram genom svensk forskning och innovation. Det räddar fler människoliv. Samtidigt står vården inför stora problem.

Sverige har bland Europas allra längsta väntetider och vårdköerna har fördubblats på tre år. Hälso- och sjukvården är för sjukhustung och har för svagt utvecklad nära vård och primärvård.

Moderaterna prioriterar hälso- och sjukvårdsreformer som sätter patienten och patientens säkerhet och trygghet främst. Vi vill stärka svensk vårds kvalitet, korta vårdköerna, värna mångfald och valfrihet, förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö och minska de stora och växande regionala skillnaderna. Ingen ska behöva tvivla på att svensk hälso- och sjukvård finns där när den behövs och att den håller hög kvalitet.

Moderaterna har lagt fram övergripande mål för hälso- och sjukvården fram till år 2025:

 • Köerna i svensk hälso- och sjukvård ska halveras. Därefter ska de minskas till ett minimum.
 • Ökad tillgänglighet och bättre kvalitet i den nära vården.
 • Alla patienter som så önskar ska ha en fast vårdkontakt.
 • Ingen ska avlida på grund av att högspecialiserad vård inte är tillräckligt koncentrerad.
 • En ny samlad och nära vård för äldre multisjuka ska vara införd.
 • Läkares, sjuksköterskors och undersköterskors arbetsmiljö ska vara säker.

Våra förslag i korthet är bland annat följande:

 • Korta patienternas väntetider – återinför en utvecklad kömiljard. Vi satsar 3 miljarder kronor per år för att i ett första steg halvera vårdköerna och köerna till psykiatrin.
 • Utveckla den nära vården med fast vårdkontakt – genomför primärvårdsreform. Den nära vården behöver byggas ut. Vi stärker därför primärvården med 1 miljard kronor per år.
 • Stärk patientsäkerheten – genomför ytterligare koncentration av högspecialiserad vård.
 • Stärk och prioritera vårdkedjan för de mest sjuka äldre. Det samlade omhändertagandet av äldre måste bli mycket bättre. Detta kräver mer samverkan mellan landsting och kommuner.
 • Säker förlossningsvård. Stärk vårdkedjan mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård. Vi satsar 1 miljard kronor per år för att stärka förlossningsvården och barnmorskors arbetsmiljö.
 • Säkra kompetensförsörjningen i vården. Ta fram och genomför en nationell långsiktig strategi gällande personalförsörjningen.
 • Ta fram och genomför en ny uppgraderad nationell cancerstrategi.
 • Att stärka valfrihet och mångfald i vården. Vi vill att det fria vårdsökandet även ska omfatta specialiserad slutenvård.
Camilla Waltersson Grönvall
Socialpolitisk talesperson
Jag gick med i Moderata Ungdomsförbundet när jag var 14-15 år eftersom skolfrågorna fångade mitt intresse och frågor rörande skola, barn och ungdom har fortsatt att vara mina hjärtefrågor.
Mer om Camilla
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss