23 maj, 2022

Uppdrag om att införa hälsoobligationer

Syftet är att möjliggöra finansiering till preventiva insatser för att förebygga sjukdom vilket i sin tur kan minska kostnader kopplat till stora folkhälsosjukdomar.

Det blågröna styret i Region Uppsala vill utreda införandet av hälsoobligationer. Syftet är att möjliggöra finansiering till preventiva insatser för att förebygga sjukdom vilket i sin tur kan minska kostnader kopplat till stora folkhälsosjukdomar. Uppdraget är en del av regionplan och budget 2023.

Framtidens utmaningar är stora och kräver att regionen arbetar brett för klara av att möta dessa. Med en åldrande befolkning, kraftiga ökningar av livsstilssjukdomar och kroniska sjukdomar behöver vi säkerställa fortsatta satsningar på att vårda de som redan är sjuka men vi behöver stärka det preventiva arbetet för att minska inflödet av nya insjuknade. Majoriteten av vårdens resurser går till att vårda de som redan är sjuka. Endast en liten del läggs på preventiva insatser för att minska inflödet av nya insjuknade. Därför vill det blågröna styret i Region Uppsala – som ett led i att möjliggöra förebyggande insatser och finansiering av innovativa idéer och metoder – utreda förutsättningarna för en Hälsoobligation.

Forskning visar att ohälsan är större i socialt utsatta områden och att det finns skillnader kopplat till utbildningsbakgrund och att ohälsan är större bland till exempel arbetslösa. Att tidigt och långsiktigt verka för bättre hälsa bland barn kan ge livslånga effekter, som ger barnen bättre möjligheter, samt att sjukvårdens resurser kan läggas på annat senare i livet.

Fakta om Hälsoobligationer

En obligation är ett slags lån. Vanligast är att en stat eller ett företag utfärdar och säljer obligationer i stället för att låna pengar hos en bank. Staten eller företaget betalar sedan ränta till den som äger obligationen. Obligationer har en viss löptid och när de förfaller får långivaren i normalfallet tillbaka 100 procent av sin investering, det vill säga lånet blir återbetalt.

Region Stockholm var först ut i Sverige med att införa hälsoobligationer och har bland annat landat i finansiering av ett pilotprojekt av prevention kring typ 2 diabetes. Detta innebär en potential att minska lidandet, få en bättre folkhälsa och även undvika vårdkostnader på cirka 1,4 miljarder kronor per år i Stockholm. Obligationen i Stockholm fungerar så att en aktör åtar sig att arbeta med en förebyggande insats, och att återbetalningen och räntan är kopplad till hur framgångsrik den förebyggande insatsen är.

Ta ställning och dela artikeln