15 maj, 2024

Debattartikel: Regionen borde kunna investera i försvars- och vapenindustri

Ukraina måste kunna försvara sig mot Rysslands anfall och för att Sverige fortsatt ska kunna bidra med försvarsmateriel behöver vi ett starkt försvar. Region Uppsalas finansiella placeringar uppgår idag till 7,5 miljarder kronor och mot bakgrund av det nya omvärldsläget är det rimligt att delar av det ska kunna gå till att stärka försvaret. Därför bör Region Uppsala ändra sin policy och säga ja till finansiella placeringar i försvars- och vapenindustrin. 

I stor politisk enighet donerar Sverige stora mängder krigsmateriel, såsom vapen, till Ukraina. Den svenska försvarsindustrin producerar vapen som idag används för att Ukraina ska kunna kämpa för sin egen och i förlängningen vår frihet. Sverige behöver stärka det egna försvaret samtidigt som det material som Sverige skänker behöver ersättas. Till detta behövs finansiella medel där Region Uppsala kan och bör bidra.

Region Uppsalas regler och bestämmelser för hur finansiella medel ska förvaltas styrs genom regionens finanspolicy. Våren 2021 beslutade Region Uppsala om en ny modern finansiell strategi och policy som hittills har haft stor positiv betydelse för Region Uppsalas ekonomi genom bland annat kraftigt ökat värde på de finansiella placeringarna.

När det gäller ett område, placeringar i försvars- och vapenindustri, är dock Region Uppsalas regler inte längre moderna, på grund av den snabba förändringen i vår omvärld. Enligt skrivningar i finanspolicyn om etiska hänsynstaganden ska Region Uppsala undvika placeringar i företag där en icke oväsentlig del (andelen får inte överstiga 5 procent) av omsättningen kommer från tillverkning, distribution eller marknadsföring av vapen, tobak, alkohol, pornografi eller kommersiell spelverksamhet.

Under många år har detta varit en okontroversiell och rimlig hållning men nu är situationen en annan. Inte minst mot bakgrund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och konsekvenserna kopplat till vår egen säkerhet befinner vi oss nu i ett helt nytt omvärldsläge. Att i det läget vidhålla samma hållning till placeringar i försvars- och vapenindustri är fel. Därför vill Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna nu att regionstyrelsen i Region Uppsala verkar för att uppdatera policyn så att Region Uppsalas finansiella placeringar bättre ska spegla omvärldsförhållanden. Av de pengar som Region Uppsala avsätter till finansiella placeringar bör en del kunna gå till att stärka Sveriges försvar.

Försvarsområdet brukar präglas av politisk konsensus, exempelvis försvarsberedningens arbete, där politiker från bägge sidor lägger sina vanliga käpphästar åt sidan. Vi hoppas att det här inte blir ett undantag och att vi tillsammans med det politiska styret, bestående av S, V, C och MP, kan stärka Region Uppsalas möjligheter att bidra till Ukrainas frihet och säkerhet. På så sätt investerar vi även i vår egen säkerhet.

Omvärldsläget har fått flera andra att lyfta frågan, såväl av politiker nationellt som kommuner och regioner. Region Uppsala borde inte vara ett undantag.

Emilie Orring (M), regionråd

Björn-Owe Björk (KD), regionråd

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd

Ta ställning och dela artikeln