7 juli, 2022

Modernisera vården med äldre i centrum

För att ge fler patienter vård i tid måste primärvården byggas ut för att bli bättre på att ta emot patienter

Många ser utvecklingen med en åldrande befolkning som en utmaning, allt färre ska försörja allt fler. Moderaterna tycker att äldre är en tillgång i en föränderlig värld och vi ser utvecklingen som ett kvitto på ett välmående samhälle där fler överlever sjukdomar och lever långa goda liv.

Äldre är inte heller en homogen grupp. Det finns äldre som är i behov av olika vårdinsatser och som behöver gemensamma insatser från länets kommuner och sjukvården. Men det finns även en grupp äldre som kan ta hand om sig själva. Därför är det viktigt att vården i Region Uppsala organiseras på ett sätt som tillgodoser de olika behoven hos äldre.

Pandemin visade hur viktigt det är med en väl utbyggd primärvård och nära samarbete mellan regionen och kommunerna. Många äldre har ett stort behov av sjukvård och omsorg samtidigt och det finns alltid en risk för att patienter hamnar mellan stolarna. För att ge fler patienter vård i tid måste primärvården byggas ut för att bli bättre på att ta emot patienter. Den som vill ska ha rätt till en fast läkarkontakt med ett vårdteam som känner till patientens vårdhistoria. Vi har varit med och startat en försöksverksamhet med särskilda äldremottagningar i primärvården. Detta är en positiv reform som vi gärna vill arbeta vidare med nästa mandatperiod.

Den kommunala hemsjukvården i Uppsala län är den första linjens primärvård och är viktig för äldre patienter som behöver sjukvårdsinsatser i hemmet. Äldre ska kunna ges vård i hemmet så långt det går i stället för att behöva tillbringa allt för mycket tid i sjukhusmiljöer. Samverkan mellan kommuner och regionen ska utvecklas så att den kommunala sjukvårdspersonalen har god kännedom om sjukvården och att det finns tillgång till läkarresurser under kvällar och helger.

Alla som vill kapa köer får också bidra. Utgångspunkten i vår politik är att patienter får vård i tid – inte vem som utför det. Fördomar gentemot privata vårdgivare får inte stå i vägen för möjligheterna att ge patienter den vård de har rätt till. Vi tycker att länets alla seniorer ska ha ett stort inflytande över den egna vården och utifrån egna förutsättningar bli mer involverade i de beslut som rör den egna vården. Därför vill vi att alla patienter inklusive de äldre i Uppsala län ska välja vård i Sverige efter behov och ska få hjälp att hitta den snabbaste vården av regionen.

Moderaterna är alternativet för dig som vill modernisera vården med de äldre i centrum för att minska väntetiderna.

Emilie Orring (M), regionråd i Region Uppsala

Cecilia Forss (M), Moderata Seniorer, Uppsala län

Debattartikeln publicerades på UNT Debatt 2 juli 2022.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i dessa hjärtefrågor?

Eller se allt om #Sjukvård