7 september, 2022

Den största primärvårdsreformen

Skarp målsättning om att vika 25 procent av sjukvårdsbudgeten till primärvården i Region Uppsala år 2030.

Christer Tengvar frågar på vilket sätt Moderaterna vill förbättra arbetsmiljön för läkarna i vården så fler väljer Region Uppsala som arbetsgivare och att fler stannar kvar, samt att färre blir sjukskrivna. Vår politik för att regionen ska bli en mer modern och attraktiv arbetsgivare gäller samtliga medarbetare i vården och vi har ett antal förslag inom detta område.

  1. Vi måste börja se medarbetare i vården som människor i stället för som en rad i ett schema. De är människor som är utbildade, som vill ha ett yrke i vilket man kan utvecklas. Schemaläggning och bemanning ska vara anpassat efter patienternas vårdtyngd och ge tid för återhämtning. Arbetsgivaren måste anstränga sig för att lägga scheman som går att förena med familj och fritid.
  2. It- och logistiksystemen i vården bli medarbetarvänliga så att mer tid kan läggas till kärnuppdraget.
  3. Det finnas en tydlig löne- och karriärutveckling med goda möjligheter till fortbildning. Det ska löna sig att ha jobbat länge i vården.
  4. Medarbetarnas initiativ för att utveckla kvaliteten i vården och omhändertagandet av patienterna få större utrymme i det dagliga arbetet.
  5. Vi vill skapa möjligheter för samtliga medarbetare inom Region Uppsalas vårdverksamheter att rotera mellan öppen och slutenvård, mellan primärvård och sjukhusen. Detta utreds enligt vår budget 2023.

Christer nämner också Socialstyrelsens riktvärde för antal patienter per läkare. Det är därför vi för några veckor sedan fattade vi beslut om att ta fram en genomförandeplan för införandet av ett tak för antalet listade patienter per läkare inom primärvården.  Genomförandeplanen ska även se över behovet av ST-block inom allmänmedicin och antalet vårdcentraler med lättakut med triagering. Samt ska också identifiera möjligheter att minska den administrativa bördan inom primärvården.

Detta tillsammans med påbörjade arbetet med nya vårdcentrum och fast läkarkontakt är en bra grund i det fortsatta arbetet. Men vi vill öka tempot rejält under de kommande fyra åren. Därför går vi till val på att sätta upp en skarp målsättning om att 21 procent av vårdens samlade resurser ska vikas till primärvården 2026 och 25 procent år 2030 jämfört med dagens 17 procent. Vi tror att tydliga målsättningar och ekonomiska incitament är avgörande för att vi ska nå resultat i denna fråga.

All dock inte endast om nya pengar utan också om att omfördela medel och uppdrag. Det är därför vi trycker på att varje skattekrona måste göra nytta. Arbetet med att flytta ut mer specialistvård till länet genom inrättandet av vårdcentrum måste också öka – det finns ett stort behov både hos medarbetare och länsinvånare att ha en mer tillgänglig och nära vård.

Detta är ett arbete som kommer ta lång tid men som kräver en politisk ledning som har fokus. För att det ska bli verklighet måste vi som parti få utökat förtroende – för att kunna driva det i förhandlingar med andra partier.

Emilie Orring (M) regionråd.

Jessica Kumlin (M)

Kandiderar till regionfullmäktige, Östhammar

Cecilia Linder (M)

Kandiderar till regionfullmäktige, Uppsala

Björn Erling (M)

Kandiderar till regionfullmäktige, Håbo

Debattartikeln publicerades på UNT Debatt 7 september 2022

Ta ställning och dela artikeln