Hela länet ska leva

Gävleborg är ett stort län där det ska vara möjligt att ha ett gott liv på såväl landet som i de större städerna.

Gävleborg är ett stort län som erbjuder en mångfald av naturupplevelser och friluftsaktiviteter. Det ska gå att bo, arbeta och leva i hela länet. Stora avstånd skapar både utmaningar och möjligheter, genom att fokusera på de möjligheter som finns kan Gävleborg blomstra. Gävleborg har idag landets sämsta vägar, det vill Moderaterna ändra på. Det ska också vara möjligt att bo utanför staden utan att drabbas hårt ekonomiskt. Bränslepriserna behöver sänkas och kollektivtrafiken justeras så att den bättre gynnar boende i glesbygd. Skola, vård och omsorg finns idag generellt i tätorterna, välfärden ska göras mer tillgänglig även på landsbygden. Företag på landsbygden riskerar idag att slås ut på grund av krångliga regelverk. Äganderätten ska stärkas och skyddas och regellättnader för småskalig produktion och genomlysning av jord- och lantbruksstöd ska genomföras för att underlätta för företagande på lands- och glesbygd. Jakten är för många en stor anledning till att man väljer att bosätta sig på landsbygden. Idag upplever dock många jägare både hat och hot och rovdjur skapar problem för tamdjursägare. Hatet och hoten mot jägare måste tas på allvar och rovdjursstammen begränsas.

Det ska vara lätt att bo och leva i hela länet, även på landsbygden. Även ”mindre” detaljer som kontanthantering och avfallshantering ska fungera lika smidigt som i städerna.

Möjligheten att betala med kontakter försvinner allt mer. För boende i gles- och landsbygd är detta problematiskt då många i vårt inland vittnar om dålig mobiltäckning vilket försvårar betalningar via swish eller liknande. Vi har också sett exempel på stora livsmedelsbutiker som haft problem och tvingas stänga, även VISA och Mastercard har haft driftstörningar som skapat problem i flera dygn. Gällande butiker med problem kan detta ställa till det rejält för dem i lands- och glesbygd som inte har samma möjligheter att välja en annan butik som stadsbor har. Vi har fortfarande stora brister i vårt återvinningssystem där olika material inte tas tillvara på ett bra sätt. Det är också svårt för invånarna att hantera återvinning då det innebär att man själv måste köra sitt avfall till en återvinningsstation vilket är mindre effektivt än om detta gick att samordna.

Möjligheten till uttag och insättning av kontanter ska säkerställas i hela Gävleborg för att stärka krisberedskapen. Detta är extra viktigt på landsbygden där uppkoppling och elförsörjning kan vara bristfällig. Många äldre som behöver hjälp med olika inköp kan också känna olust över att lämna ut sitt bankkort med kod. De kan känna sig tryggare med att lämna ut kontanter. För att underlätta avfallshanteringen och också skapa en affärsmöjlighet ska möjligheten till att själv kunna sälja delar av eget avfall utredas.  Kravet på sophämtning/ renhållning vid varje fastighet ska slopas och en utredning kring möjligheten till samordnad upphämtning av skänkt återvinningsmaterial ska tillsättas.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

  • Att möjligheten till uttag och insättning av kontanter ska säkerställas i hela Gävleborg.
  • Slopat kravet på sophämtning/ renhållning för varje fastighet.
  • Att utreda möjligheten att själv kunna sälja fler delar av eget avfall till marknaden.
  • Att utreda möjligheten till samordnad upphämtning av skänkt återvinningsmaterial

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?