Företagande

Det är i företagen jobben skapas, det ska vara lätt att vara företagare och entreprenör även på landsbygden i Gävleborg.

Idag tvekar många på att utveckla sina företag på landsbygden till en heltidsförsörjning på grund av regel- och administrationsbördan. Vidare är många jord- och lantbruksstöd motsägelsefulla vilket försvårar nyttjandet av dessa och skapar ett beroende av dem. Många har en anställning i tätort och driver sina verksamheter på fritiden trots att de skulle kunna utöka och anställa. Förslaget om att tillåta gårdsförsäljning av alkohol har nu varit uppe på agendan alltför länge utan att genomföras. Även återinförandet av tjänstemannaansvar har skjutits på alltför länge, idag har myndigheterna orimligt stor makt utan att behöva stå till svars för någonting.  Många näringar på landsbygden går under flertalet lagar och regelverk som kräver stora investeringar i fastighet och mark till skillnad från verksamheter i tätort där lokaler finns att hyra som innebär en mindre risk.  Svenska livsmedel och djurnäringar har vidare svårt att konkurrera med utländska aktörer på grund av våra skatter och regler. Rovdjurbeståndet kan förändras över en natt, detta tillsammans med den hotade äganderätten på skog och mark skapar en stor osäkerhet kring gällande villkor. Det kustnära fisket upplever att de har svårt att bedriva sin verksamhet då de konkurreras ut av det storskaliga industrifisket. 

Flertalet insatser krävs för att förbättra villkoren för företagande på landsbygden. Småskalig produktion ska främjas och regellättnader för småskalig produktion och tillfällig säsongsverksamhet ska inrättas. Gårdsförsäljning av alkohol ska tillåtas då detta är en viktig del av utvecklingen av företagande på landsbygden. Även utkörning av mat och alkohol ska tillåtas för restauranger med alkoholtillstånd.  Regellättnader för gårdsförsäljning av livsmedel med tydligare nationella riktlinjer ska inrättas för att minska de kommunala skillnaderna. För att skapa en gynnsam tillväxt och för att minska krånglet ska en genomlysning av jord- och lantbruksstöden ske. För att underlätta ytterligare att bedriva verksamhet på landsbygden ska samordning av myndighetskontroller ske i syfte att minska antalet. Vidare ska regelverken vara sammanhålla för enklare hantering och efterlevnad och tjänstemannaansvaret återinföras. SveaSkog ska sälja mer mark och skog för att öka andelen skog och mark i privat ägande. Det kustnära fisket ska stärkas och värnas för att skapa bättre förutsättningar för de som fiskar att bedriva sin verksamhet.  

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

 • Regellättnader för småskalig produktion.
 • Att främja småskalig produktion.
 • Regellättnader för tillfällig säsongsverksamhet.
 • Samordning av myndighetskontroller i syfte att minska antalet.
 • Att hatbrott och sabotage mot djurägare tas på allvar
 • Sammanhållna regelverk för enklare hantering och efterlevnad.
 • En genomlysning av jord- och lantbruksstöd.
 • Att öka självförsörjningsandelen nationellt, regionalt och på individnivå.
 • Att gårdsförsäljning av alkohol tillåts.
 • Införandet av tjänstemannaansvar.
 • Att utkörning av mat och alkohol för restauranger med alkoholtillstånd tillåts.
 • Stärkt äganderätten av skog och mark.
 • Att SveaSkog ska sälja mer skog och mark.
 • Att stärka det kustnära fisket.

Ta ställning och dela artikeln