Viltvård

Närheten till naturen med allt vad det innebär är en av de stora vinsterna med livet på landsbygden. I Gävleborg finns en balans mellan tamdjur, dess ägare och vilda djur.

Det finns idag problem och en stor frustration kring situationen med våra stora rovdjur i länet. Många känner sig rädda för att vistas i skog och mark och man drar sig för att jaga med hund av rädsla för vad som ska hända denne. Man oroar sig också för att sina tamdjur ska utsättas för rovdjursattack. Det är också problematiskt när en stam vilda djur understiger den genetiska livsdugligheten, då det bidrar till att sjukdomar och avvikande beteenden kan uppkomma. Det nationella målet kring gynnsam bevarandestatus (GYBS) för en art skapar problem för det lokala då det innebär att det kan vara en hög koncentration av rovdjur på en plats men man kan inte åtgärda detta. Vargjakten försvåras ytterligare på grund av ett tillsynsärende som ligger hos EU gällande licensjakt på varg, detta leder till att beslut om varg ofta missgynnar svenskt lantbruk och berörda privatpersoner mer än nödvändigt.

Det ska vara möjligt att verka i naturen på landsbygden och att ägna sig åt jakt eller att ha tamboskap utan att känna obehag. Rovdjursstammen i vårt län behöver ses över och begränsas. De som drabbas av viltvården ska också vara de som kan vara med och påverka, därför ska viltvården påverkas lokalt i antal och genomförande. Tillsynsärendet i EU gällande vargjakt behöver avskrivas för att vi ska kunna hantera den kraftigt ökande vargstammen. För att öka förutsättningarna för en god viltvård i länet ska viltvården flyttas från Naturvårdsverket till en ny Viltvårdsmyndighet med lokal förankring i varje län.  Moderaterna kommer även verka för att attityden till viltvård ska bli mer positiv, samt att viltvårdens påverkan på tamboskap utreds. Flertalet åtgärder för att underlätta viltvård och jakt vidtas. Löshundsjakten ska kulturstämplas och hot mot jägare måste tas på större allvar. Det ska också underlättas för kommersiell försäljning av viltkött och godkända slakterier ska tillåtas att ta in viltkött för försäljning. När en art, exempelvis mygg och varg, blir så pass dominant att livsvillkoren för människor och djur försvåras ska man agera lokalt.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

 • Att hot mot jägare ska tas på större allvar.
 • En positivare syn på viltvård.
 • Att stora rovdjur ska hållas på lägsta möjliga nivå i länet utefter evidens om genetiskt livsdugliga stammar (GYBS).
 • Att riksdagen beslutar om nivån på gynnsam bevarande status (GYBS). 
 • Inrätta en nationell viltvårdsmyndighet, i stället för Naturvårdsverket, samt lokal förvaltning  i Gävleborg.
 • Att viltvård ska påverkas lokalt i antal och genomförande.
 • Att viltvårdens påverkan på tamboskapen ska utredas.
 • Att underlätta kommersiell försäljning av viltkött.
 • Att Kulturstämpla löshundsjakten.
 • Att lokalt agera när en art blir så dominant att livsvillkoren för andra djur och människor försvåras, tex mygg och varg.
 • Att vapenlagstiftning får inte påverka jägares och tävlingsskyttars möjligheter att äga flera vapen av samma eller olika typer.
 • Att ändra jaktförordningen så att det lokala förvaltningsmålet är överordnat det nationella GYBS-målet.
 • Att underlätta för skyddsjakt även om GYBS (gynnsam bevarandestatus) inte kan uppnås.
 • Att den enskildes intressen ska tillvaratas i högre grad än allmänna intressen vid rovdjursproblematik.
 • Att aktivt arbeta för att tillsynsärendet hos EU avslutas.
 • Att det ska finnas max ett vargrevir per län i Sverige.
 • Att skarvkolonier förhindras att etablera sig där de stör lokalsamhället med sin närvaro.
 • För ökad avskjutning av säl, att avskaffa lagen mot försäljning av sälprodukter, att införa en tillvaratagande ersättning vid säljakt.

Ta ställning och dela artikeln