Kommunikationer

Det ska vara lätt och säkert att färdas i Gävleborg. Kollektivtrafiken ska finnas som komplement och de som är beroende av bilen ska kunna använda denna på ett både ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Utmaningarna gällande kommunikationer på landsbygden är idag många. För dem som är beroende av bilen för att ta sig till jobb, studier eller fritidsaktiviteter blir kostnaden varje månad väldigt hög med dagens bränslepriser. Detta går ut över andra utgifter som man tvingas dra in på. Alla har heller inte råd att införskaffa en nyare bil med lägre utsläpp. Laddinfrastrukturen i länet är alltför sårbar och inte tillräckligt utbyggd för att laddbilar ska vara ett alternativ för alla. Vägnätet i Gävleborg är i stora delar eftersatta i sitt underhåll och har under många år fått sänkt hastighet i stället för höjd säkerhet. Detta påverkar kraftigt möjligheten att snabbt komma i kontakt med samhällsservice för många på lands- och glesbygd.

Det ska gå att bo och verka i hela länet och det behövs kraftfulla satsningar för att det ska vara möjligt. Dubbelbeskattningen på bensin och diesel ska avskaffas och skatten på drivmedel sänkas. Reseavdraget ska höjas för att bättre matcha den faktiska kostnaden det kostar att resa med bil. Reseavdrag ska införas från första kronan. För att fler ska ha möjlighet att välja mer miljövänliga alternativ ska det satsas på forskning av nya drivmedel och vi kommer att arbeta för att underlätta etablering av drivmedels – vätgas- och laddstationer. Det kommer dock ta tid att ställa om, därför ska utfasningen av förbränningsmotorer förlängas. Skatten på fordon med förbränningsmotorer ska under denna tid ej höjas. Säkerheten på våra vägar ska höjas, vi ska alltid arbeta för höjd hastighet och höjd vägstandard framför sänkt hastighet och sänkt vägstandard.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

  • Att avskaffa dubbelbeskattningen och sänkt pris på diesel och bensin
  • Höja reseavdraget till och från arbetet.
  • Införa reseavdrag till och från arbete från första kronan.
  • Att längre tid ges för utfasningen av förbränningsmotorer.
  • Att stoppa höjningar av fordonsskatten.
  • Större satsningar på vägunderhåll.
  • Att öka säkerheten genom sly- och trädröjning samt rensning av stora stenar intill vägar.
  • Att främja och stödja forskning om nya drivmedel.
  • Att underlätta etablering av drivmedels-vätgas- och laddstationer.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?