Bidragsfusk

Sverige har allvarliga problem med bidragsfusk och stölder från välfärden. Varje år försvinner 20 miljarder ur välfärden på grund av fusk och felaktiga utbetalningar.  Nu krävs reformer för att bekämpa bidragsfusket.

I Sverige ska man göra rätt för sig. Förtroendet för välfärdssystemen urholkas när människor utnyttjar systemen för fusk och missbruk. Det kan aldrig accepteras, oavsett om det gäller personer som undviker att betala skatt eller personer som fuskar med bidrag.

Hur stort är problemet med bidragsfusk i Sverige?

Bidragsfusket och de felaktiga utbetalningarna bedöms uppgå till 20 miljarder kronor per år. Men det kan vara en grov underskattning. Bidragsbrotten har ökat med 133 procent mellan år 2008 och 2021. Det är ett allvarligt problem att så många miljarder varje år försvinner från välfärden. Det är pengar som hade kunnat användas för att få ordning på tryggheten i Sverige, förbättra kvaliteten i skolan, sjukvården och äldreomsorgen.

Hur går bidragsfusket till?

Bidragsfusket går till på flera olika sätt. En stor del av det bidragsfusk vi har i Sverige beror på problem med folkbokföringen. Kriminella skriver sig på falska adresser för att kunna få bostadsbidrag och andra välfärdsförmåner som de inte har rätt till. Dessa bidrag ger de kriminella en grundinkomst som ofta möjliggör annan grov kriminell verksamhet.

Bidragsfusk sker också genom avancerade bedrägerier mot välfärden. Varje år upptäcks felaktiga utbetalningar gällande personlig assistans för närmare en halv miljard kronor.

Ett sådant exempel är funktionsnedsatta personer som kommer till Sverige för att ansöka om assistansersättning för att anhöriga ska få arbetstillstånd. Det finns en klar koppling mellan anhöriginvandring för personlig assistans och brottslighet, där man utnyttjar utsatta människor för att sko sig på Sveriges generösa välfärdssystem på skattebetalarnas bekostnad.

Hur vill Moderaterna bekämpa bidragsfusk?

Bidragsfusket slår mot hela vårt välfärdssystem. Det är därför viktigt att angripa det på bred front. Det viktigaste är att få ordning på folkbokföringen – så att vi vet vem som bor var. Riksdagen har röstat ja till Moderaternas förslag om att genomföra en nationell folkräkning.

Vi vill även göra det tillåtet för myndigheter att dela sekretessbelagd information med varandra i syfte att komma åt bidragsfusket. I dag får myndigheter som huvudregel inte dela sekretessbelagd information med varandra. Om vi ska kunna komma åt fusket behöver myndigheterna aktivt kunna dela information med varandra – på så sätt kan bidragsfusk upptäckas och bekämpas. Socialtjänsten behöver också genomföra fler hembesök hos personer som har försörjningsstöd, det som tidigare hette socialbidrag, för att upptäcka bidragsfusk.

Vi vill även skärpa straffen för bidragsbrott. Den som avsiktligen stjäl från vår gemensamma välfärd ska få ett kännbart straff.

Moderaternas förslag:

  • Genomför en nationell folkräkning för att upprätta kontroll över vilka som vistas i landet.
  • Ändra sekretesslagstiftningen så att myndigheter får dela information med varandra för att kunna upptäcka bidragsfusk.
  • Genomför fler hembesök från Socialtjänsten hos personer som lever på försörjningsstöd för att upptäcka missförhållanden och fusk.
  • Utred införandet av ett stopp för arbetskraftsinvandring för personliga assistenter

Vad har den moderatledda regeringen gjort för att bekämpa bidragsfusk?

Den moderatledda regeringen har meddelat att den kommer att inrätta en särskild myndighet som ska arbeta med att bekämpa bidragsfusket. Myndigheten ska jobba med att förebygga, upptäcka och förhindra att myndigheter gör felaktiga utbetalningar. Myndigheten får också i uppdrag att ansvara för utbetalningar av vissa bidrag till privatpersoner, exempelvis från Försäkringskassan.

Utbetalningsmyndigheten kommer att få en helhetsbild av vilka utbetalningar som görs till enskilda personer – genom att bland annat få tillgång till vissa register hos olika myndigheter – och kan genom det upptäcka bidragsfusk. Myndigheten kommer att kunna använda sig av exempelvis dataanalyser i arbetet med att bekämpa bidragsfusket

Myndigheten kommer få i uppdrag att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från myndigheterna. Den kommer också ansvara för administrationen kring utbetalning från vissa myndigheter. Syftet är att myndigheten ska få en helhetsbild av utbetalningarna till enskilda personer – genom att få tillgång till uppgifter från flera myndigheter – och på så sätt kunna upptäcka bidragsfusk. Det kommer att ske genom exempelvis dataanalyser för att bekämpa bidragsfusket.

Ta ställning och dela artikeln