Sveriges regioner står upp för det svenska skogsbruket

EU håller på att arbeta fram en reglering som skulle slå hårt mot det svenska skogsbruket. Det har fått Sveriges regioner att gå samman och skriva ett brev till de ansvariga ministrarna med en uppmaning att agera mot förslaget. 

Regleringen det handlar om är den så kallade LULUCF-förordningen som EU nu håller på att arbeta fram en förändring av. EU-kommissionen har lagt ett förslag som innebär att Sveriges kolsänka i skogs- och marksektorn ska öka från 38,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 47,3 miljoner ton senast 2030.  

Enligt intresseorganisationen SveBio kommer det innebära att avverkningarna i skogen behöver minska med 16 procent för att Sverige ska klara EU-kommissionens mål. Det innebär 16 procent mindre råvarutillförsel till sågverk och massabruk och motsvarande avveckling av förädlingskapacitet. 

Alternativet för industrin är att importera mer utländsk skogsråvara från vilket i sin tur fordrar motsvarande avverkningar där. Resultatet blir därmed att den eventuella klimatnyttan i ett globalt perspektiv uteblir. 

– Kort sagt skulle detta förslag – om det genomförs – slå mycket hårt mot Värmland och Sverige. Och det utan att nå de klimateffekter som åtgärderna är tänkta att ge, säger Karin Helmersson (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden. 

Företrädare för Sveriges 21 regioner har slutit upp och undertecknat brevet. I det går regionerna igenom de konsekvenser som förslaget skulle kunna få för Sverige och riktar en uppmaning till miljöminister Annika Strandhäll, näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, EU-minister Hans Dahlgren och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg att agera. 

– Förhandlingarna kring LULUCF-fördraget är bara i början av en lång process. Därför ser vi möjligheten för ministrarna att påverka hur Sveriges skogar kommer att se ut och fungera framöver och stå upp för de lokala perspektiven. Det här förslaget gynnar inte Sverige och därmed inte hela EU, säger Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.  Brevet har nu skickats till de fyra ministrarna.

Fakta 

En minskning av avverkningsnivåerna i skogen med 16 procent skulle för Sverige bland annat innebära: 

  • Ett bortfall på förädlingsvärde om cirka 30 miljarder kronor för hela skogsnäringen
  • Minskat utrymme för export om cirka 23 miljarder kronor
  • Försämrad tillgång på råvara skapar lägre investeringsvilja
  • Minskat utrymme för forskning och utveckling
  • Risk för sysselsättningskonsekvenser för över 30 000 personer
  • Sverige består av 23 miljoner ha produktiv skogsmark varav 50 procent ägs av privata skogsägare. I Sverige avverkas årligen cirka 85 miljoner kubikmeter skog. En minskad avverkning på 16 procent innebär ett inkomstbortfall för Sverige skogsägare på bort emot 2,5 miljarder kronor i nettovärde
  • Minskat underlag för kommunala och regionala skatteintäkter som därmed påverkar välfärden