21 juni, 2022

Moderaternas förslag: Inför en särskild mottagning för sexualbrottsutsatta

Antalet sexualbrott har ökat och tredubblats sedan 2015 i Sverige. 2019 uppgav 5,6 procent av befolkningen i åldern 16–84 år att de utsattes för sexualbrott. Det motsvara cirka 452 000 personer enligt BRÅ, Brottsförebyggande rådet. Av de anmälda våldtäktsbrotten 2020 bestod 46 procent av våldtäkter mot barn (0–17 år), vilket innebär en ökning med 21 procent jämfört med 2019.

Jämfört med 2011 har de anmälda våldtäktsbrotten mot barn i åldern 15–17 år totalt sett ökat med 79 procent. Ökningen utgörs främst av våldtäkter mot flickor i åldern 15–17 år, som hade ökat med 78 %.. Under perioden januari till september i år inkom 4 120 ärenden om internetrelaterade, sexuella övergrepp mot barn. Det innebär nära 1 000 fler anmälningar än motsvarande period förra året. Att den typen av sexualbrott mot barn har ökat under pandemin är något polisen bekräftar.

För att fler sexualbrott, vare sig de sker fysiskt eller via nätet, ska kunna motverkas och klaras upp behövs flera åtgärder, nationellt och regionalt. Det är av stor betydelse att berörda myndigheter har rätt kompetens och resurser samt att det finns en struktur för samverkan. Det är också av vikt för brottsoffret, för att fler sexualbrott ska anmälas och klaras upp, och för att den skyldige ska kunna lagföras. Då behöver hela kedjan fungera och hänga ihop.

Vi Moderater vill se en kraftig lagskärpning och höjda straff för våldtäkt och grooming, samt slopade straffrabatter, vilket också ska gälla för yngre förövare i åldern 15 till 17 år. Brott mot grooming, som avser kontakt med barn i sexuellt syfte, infördes år 2009 (6 kap 10a § BrB) under Alliansregeringen. Det var ett första steg, men inte tillräckligt. 2018 ändrades groominglagen på ett par punkter och straffmaximum höjdes från 1 år till 2 år. Det är alldeles för lågt anser vi då man måste se till den ofta låga åldern på brottsoffren samt det lidande och de konsekvenser det innebär för den som utsätts för dessa allvarliga brott.

Sexuella övergrepp och våldtäkt är de trauma som oftast leder till PTSD, Posttraumatisk stressyndrom och självskadebeteende. De som utsatts för sexuella övergrepp löper också mycket stor risk att drabbas av psykisk ohälsa med depression och ångest, något som riskerar leda till såväl alkohol- och drogmissbruk som risk för självmord.

För att fler brott ska klaras upp och för att dem som drabbas av sexualbrott och övergrepp ska få bättre stöd genom processen, vill vi verka för att samla kompetens och representation från polis, socialtjänst, juridisk expertis och sjukvården. Samtidigt vill vi satsa på särskild utbildning i Region Örebro Län så vi bygger upp spetskompetens för att möta patienter som utsätts för sexualbrott som våldtäkt, grooming, incest och trafficking. Det är viktigt att vården är kunskapsbaserad och då måste sjukvården utbilda och rekrytera personal så vi kan möta patienten med rätt kompetens. Dels för att den som drabbats av brott ska få ett tryggt bemötande och rätt vård, samt för att säkra bevisning och stärka förutsättningarna för att komma vidare i en rättsprocess som leder till fällande dom.

Vad gäller en utbildningssatsning för att kunna möta dem utsätts för sexuella övergrepp med ökad spetskompetens, lägger vi Moderater fram en motion till fullmäktige i Region Örebro Län.

Katarina Tolgfors (M), Ledamot regionfullmäktige och riksdagskandidat

Sebastian Cehlin (M), Oppositionsråd i Region Örebro Län

Florenica Aroca López (M), Ordförande Moderata Studenter i Örebro

Ta ställning och dela artikeln