10 juni, 2024

Moderaterna presenterar budgetförslag med fokus på kärnverksamheten

Idag presenterade moderaterna sitt förslag till budget och verksamhetsplan för Region Örebro län 2025. Moderaternas oppositionsråd Sebastian Cehlin och Anna Nordqvist kommenterar budgetförslaget:

– Regionen har under året befunnit sig i ett tufft ekonomiskt läge och även kommande år blir en utmaning. Vi fortsätter prioritera kärnuppdraget, alltså hälso- och sjukvården. Vårdutbildade medarbetare måste få ägna sig åt patienter i större utsträckning. Det är oerhört viktigt att den växande administrationen och byråkratin minskar kraftigt. Det säger Sebastian Cehlin, moderat oppositionsråd i Region Örebro län.

– Antalet administrativa tjänster utan koppling till det vårdnära arbetet måste minska. Det är inte hållbart att fortsätta den utökning av administration som vi hittills sett. Vi föreslår att administrationen ska skäras ner med 100 tjänster. Det gäller tjänster som inte är direkt kopplade till patientnära arbete. Det finns även ett behov av att se över det faktiska administrativa behovet och vem som gör vad. De administrativa uppdragen måste minska och fokusera på att avlasta vårdpersonalen. Besparingen uppgår till 87 miljoner kronor, säger Sebastian Cehlin.

– Under 2024 avskaffades fikaförmånen till anställda i Regionen som ett steg i att minska kostnader och göra besparingar. Förmånen var mycket uppskattad av många medarbetare. Som ett steg i att förbättra arbetsmiljön inom Regionen ska fikaförmånen återinföras, kommenterar Sebastian Cehlin och Anna Nordqvist, också moderat oppositionsråd i Region Örebro län.

– Vi gör också fortsatta besparingar på kulturen i Regionen och vi vill att länets folkhögskolor, Kävesta och Fellingsbro, ska drivas av andra huvudmän, fortsätter Sebastian Cehlin.

– Trots att det ekonomiska läget är fortsatt ansträngt för 2025 har vi ändå landat i en budget som ger utrymme åt ett rejält tillskott till hälso- och sjukvården. Vi föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden får en extra förstärkning på 250 miljoner kr. Pengarna ska gå till en rad olika satsningar inom sjukvården och till vårdpersonalen. Vår absolut största satsning handlar om att införa ett bonussystem för erfaren vårdpersonal. Regionen har stora utmaningar vad gäller att behålla erfaren vårdpersonal, därför föreslår vi ett bonussystem för att på så sätt premiera erfarenhet och få personalen att vilja stanna kvar på sin arbetsplats. Vi skjuter till 50 miljoner kronor till den här satsningen, fortsätter Sebastian Cehlin.

– Vi föreslår också att primärvården får en ekonomisk förstärkning på 50 miljoner kr för att öka tillgängligheten till vårdcentralerna och till rekrytering av fler fasta läkare, säger Anna Nordqvist.

– Vi föreslår också en riktad satsning på kvinnosjukvården med 30 miljoner kr. Fler kvinnor än män lider av långvarig smärta, vilket också är en av de största orsakerna till långtidssjukskrivning. Vi vill också säkerställa att vårt förslag om utökad kunskap och tydligare riktlinjer vid misstänkt endometrios verkställs, kommenterar Anna Nordqvist.

– Ambulanssjukvården föreslås få 15 miljoner kronor för att utreda möjligheten att ta hem ambulansdirigeringen i egen regi, fortsätter Anna Nordqvist.

– Vi gör också en satsning inom barn- och ungdomspsykiatri och skjuter till 30 miljoner för att korta köerna inom BUP. Vi kan fortsatt se att köerna inom BUP fortsätter att växa och den psykiska ohälsan är ett folkhälsoproblem som vi behöver ta på stort allvar. Det är viktigt att vi bekämpar den psykiska ohälsan på flera olika nivåer. Skolan har ett stort ansvar men även psykiatrin och primärvården. Med vår satsning ger vi personalen bättre förutsättningar att förebygga den psykiska ohälsan och korta köerna, avslutar Sebastian Cehlin.

Budgetsatsningar

Hälso och sjukvårdsnämnd 250 mnkr

Generell förstärkning, 100 mnkr

Lönesatsning på erfaren vårdpersonal – skapa ett bonussystem, 50 mnkr

Satsningar inom kvinnosjukvården, 30 mnkr

Psykiatrin för barn & unga (BUP), 30 mnkr

Ambulanssjukvården, 15 mnkr

Stärka akutmottagningen på USÖ, 15 mnkr

Öka antalet vårdplatser på IVA, 10 mnkr

Primärvården, 50 mnkr
Rekrytera fler fasta läkare till vårdcentralerna

Besparingar
Regionkansliet/Regionstyrelsen  2% (7 mnkr) – minska tjänster och admin-uppdrag
Kulturnämnd, 2% (3 mnkr) + reducering politisk nämnd
Administrationsbesparing, 80 mnkr                                         
Regional tillväxt, 40 mnkr gäller folkhögskolorna

Riktad effektivisering: 130 miljoner kronor

Uppräkning LPIK: -0,3 motsvarar 32 mnkr i effektivisering
Totalt 161 mnkr.

Här kan du läsa budgetförslaget i sin helhet

Ta ställning och dela artikeln