27 maj, 2022

Moderata satsningar för Region Örebro län 2023

Nu har moderaterna presenterat sitt förslag till verksamhetsplan och budget för Region Örebro län 2023. Moderaterna lägger fram ett budgetförslag som genom flera större riktade satsningar ger resurser till att korta köerna, höja vårdkvaliteten samt förbättra både arbetsmiljön och arbetsvillkoren för regionens medarbetare.

-Det är viktigt att komma ihåg att medarbetarna är Regionens viktigaste resurs. Därför gör vi en medarbetarsatsning på 60 miljoner kr. Pengarna ska användas till att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren i hälso- och sjukvården. Regionen ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare. Det kan till exempel handla om att arbeta med hållbar schemaläggning som gör att arbetet i större utsträckning kan kombineras med familjeliv och fritid. Regionen behöver satsa på att effektivisera och underlätta för medarbetarna genom fler och bättre digitala verktyg. Regionen behöver också satsa på fortbildning och lönemässigt premiera erfarenhet. Vidareutbildning ska märkas även i lönekuvertet. Det är också viktigt att Regionen som arbetsgivare satsar mer på det lokala ledarskapet. Då kan vi skapa arbetsplatser där fler vill jobba kvar och dit fler nya medarbetare vill söka sig. Dessutom är 10 miljoner kr av satsningen speciellt riktad till intensivvården i syfte att stärka bemanningen och säkerställa att vi kan ha intensivvård på alla länets sjukhus dygnet runt, året om,  kommenterar Sebastian Cehlin (M), oppositionsråd i Region Örebro län.

-Vårdcentralerna är basen för hälso- och sjukvården och de är ofta också patientens första kontakt med sjukvården. Därför satsar vi 40 miljoner kr extra på att stärka primärvården och vårdcentralerna. Telefontillgängligheten behöver bli bättre, det ska vara möjligt att boka tid på sin vårdcentral under hela dagen och dom digitala verktygen behöver bli modernare och utvecklas. Vi vill också satsa på en bättre men också om ökad tillgänglighet genom fler kvälls- och helgöppna vårdcentraler. Även arbetsmiljön på vårdcentralerna är en prioriterad fråga, fortsätter Sebastian Cehlin.

-Köerna till specialistsjukvården är alldeles för långa, både vad gäller besök och behandling eller operation. Vi tillför 50 miljoner kr extra till specialistsjukvården i länet för att korta köerna och stärka akutsjukhusen. Vi vill öka jämställdheten i vården genom riktade satsningar på kvinnosjukvård och förlossningsvård. Vi behöver öka kunskapen om kvinnors sjukdomar och vi behöver fler vårdplatser inom förlossningsvården. Vi ska ha två förlossningsavdelningar i länet öppna dygnet runt, året om, säger Anna Nordqvist, oppositionsråd i Region Örebro län.

-Den psykiska ohälsan är ett växande folkhälsoproblem, inte minst bland barn och unga. För att minska risken för långvarig ohälsa krävs tidiga insatser. Vi satsar därför 10 miljoner kr på stärkt samverkan mellan primärvården, BUP, skola och socialtjänst. Vi vill också införa vårdval BUP för att barn och unga som mår psykiskt dåligt ska få hjälp snabbt, säger Sebastian Cehlin.

-Vi gör också extra satsningar på akutsjukvården och ambulanssjukvården. Vi satsar 5 miljoner kr på att bygga ut akutläkarorganisationen för att säkra kompetensförsörjning på våra tre akutmottagningar som idag är tungt belastade. Vi satsar ytterligare 10 miljoner kr på ambulanssjukvården som de senaste åren mångdubblerat sina uppdrag men utan att få någon större resursförstärkning. Dessutom behöver ambulanssjukvården på USÖ förstärkning med ytterligare en ambulans, avslutar Anna Nordqvist.

Vill du läsa moderaternas förslag till verksamhetsplan och budget 2023 för Region Örebro län finns den här:

Vill du se vår digitala pressträff där budgetförslaget presenteras kan du göra det här:

Ta ställning och dela artikeln