18 februari, 2022

Hot och våld mot vårdens medarbetare får aldrig accepteras

Hot och våld mot vårdens medarbetare ökar och mot detta behöver Region Örebro län ta krafttag. Förra året gjordes över 200 avvikelserapporteringar gällande hot eller våld på arbetstid i Region Örebro län. Vårdförbundet har låtit göra en undersökning som visar att nästan hälften av medlemmarna någon gång utsatts för hot på jobbet men att av de som drabbats gjorde bara ungefär hälften någon form av anmälan. Därför finns det anledning att tro att mörkertalet är stort även i vår Region.

Värst utsatta är medarbetare inom akutvården och psykiatrin men även inom primärvården är problemet stort. Våra medarbetare arbetar med sjuka och skadade människor i utsatta situationer. Det måste de kunna få göra utan att känna sig hotade eller otrygga på sin arbetsplats.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. För mig är det en självklarhet att medarbetarnas trygghet och säkerhet ska vara en av våra mest prioriterade frågor. Därför kommer jag jobba vidare med frågan. Bland annat vill jag att Regionen ser över och utreder:

  • Ökat stöd för vårdpersonal som utsatts för hot och våld på jobbet
  • Ökad möjlighet till kameraövervakning på akutmottagningarna
  • Möjligheten för ordningsvakter att bära kroppskameror
  • Möjligheten för ambulanspersonal att använda skyddsväst

Sebastian Cehlin, oppositionsråd i Region Örebro län

Ta ställning och dela artikeln