Nora

Valmanifest 2022 läs hela vårt valmanifest här

Eller en sammanfattning nedan

Bildning

-Förskolan ska omfattas av mätbara kunskapsmål
-Utökad rätt till förskola för barn vars föräldrar är arbetslösa eller får försörjningsstöd
-Utökad rätt till förskola för barn till nyanlända
-Obligatorisk språkförskola för barn som inte har svenska som modersmål
-Utöka undervisningstiden i skolan (matematik och svenska)
-Stärk lärares och rektorers möjligheter att ingripa i stökiga och bråkiga situationer i
skolan
-Tydliggör stöd till elever som har svårt med sin kunskapsinhämtning och för
särbegåvade elever
-Tydlig handlingsplan för att öka antalet behöriga elever till gymnasiet
-Färdigställande av en ny högstadieskola med lärmiljö i toppklass.
-Vi vill slå vakt om småskalighet och bevarandet av de mindre skolorna och
förskolorna i Noras ytterområden för att säkra landsbygdsperspektivet

Kultur och fritid

-Utred hur den samlade organisationen för vår veteranjärnväg och kulturreservatet
Pershyttan kan bidra till ett mer effektivt underhållsarbete
-Öka tillgängligheten för veteranjärnvägens fasta och rullande museum samt
kulturreservatet i Pershyttan (marknadsföring och nödvändiga förbättringar i olika
skylt- och info.system)
-Utred hur kötiden kan kortas för deltagande i kulturskolan
-Teaterbiografen ska bli en naturlig och funktionell mötesplats för alla; enskilda
medborgare, näringslivet och det samlade kultur- och föreningslivet

-Utred och besluta ett långsiktigt idrottsprogram som tydliggör syftet med vad som
kommer att satsas per idrott/utövare avseende skattemedel till drift, lokalkostnad
och övrigt aktivitetsstöd
-Färdigställande av en modern friidrottsanläggning på Norvalla
-Fortsatt utveckling av våra MTB-leder och Kottaberget
-Digerberget ska utvecklas ytterligare i samverkan med de föreningar som verkar på
plats
-Alntorps fritidsanläggning ska prioriteras för underhåll och utveckling

Noras Ekonomi

-Vi vill avyttra gemensamma tillgångar som ej är kopplade till vårt kommunala uppdrag
-Ökad proaktivitet i framtagandet av detaljplaner som medför att vi varsamt förädlar
gemensamma tillgångar till nya och inspirerande boendemiljöer (OBS se även näringsliv)
-Fortsatt reducering av våra verksamhetskostnader
-Försäljningsintäkt och mandatperiodens resultat ska ovillkorligen nyttjas som
medel för amortering av kommunkoncernens låneskuld i syfte att ge
framtida utrymme för nödvändiga investeringar i vår kärnverksamhet

Vård- och social omsorg

-Påbörja uppförandet av ett nytt äldreboende under mandatperioden
-Utarbeta vår egen modell som syftar till förbättrad integration,?
kompetensförsörjning och i slutändan egen försörjning
-Utarbeta metoder och åtgärder för att minska kostnader för försörjningsstöd?
relaterat till narkotikaberoende
-Införa en kvalitetsgaranti där plats på särskilt boende ordnas tre månader efter?
beslut
-Förstärkt föräldrastöd för alla föräldrar i syfte att kunna arbeta preventivt/reducera?
antalet placeringar

Service och tillgänglighet

-Utveckla det kommunala ledarskapet med betoning på bemötande och service

Demokrati och dialog

-Utveckla användarnyttan på kommunens hemsida
-Förbättra ”En väg in” för en ökad tillgänglighet för fler behov och målgrupper
-Öka antalet möten med medborgarna i kommunens ytterområden

Boende och näringsliv

-Attrahera arkitekter och byggföretag genom markanvisning för bostäder och
industrietablering
-Våra turistsatsningar finner du huvudsakligen under ”Kultur” och ”Fritid”
-Vi ska fortsätta utveckla vår landsbygd i samverkan med de boende
-Fortsatt utveckling av ”En väg in” vid etablering av företag med bland annat
handläggningsgaranti för bygglov inom befintligt regelverk prioritera lokala företag vid upphandling
-Proaktivitet i framtagandet av detaljplaner som möjliggör markanvisning för
industrietablering
-Vi vill utveckla våra kollektiva kommunikationer genom fortsatt aktiv påverkan av
regionens planering
-Öka kontakten med respektive näringslivsbransch för att bättre kunna fånga
företagsspecifika behov och önskemål

Miljö, trygghet och teknik

-Förbättra energieffektiviteten i kommunens fastighetsbestånd
-Endast fossiloberoende kommunala bilar
-Utökad energirådgivning till privatpersoner
-Ökad andel närproducerad mat i den offentliga måltiden
-Förbättrad belysning i offentliga miljöer
-Mer frekventa lägesanalyser med polisen för prioritering av gemensamma åtgärder
-Fortsatt satsning på samverkan skolan, fritidsgårdarna och våra
fältassistenter/socialkontoret
-Antal laddstationer för fordon ska öka

Kontaktperson

Bengt Svensson