Studiero

Det behövs ett värderingsskifte i den svenska skolan. Lugn och ro i klassrummet är en förutsättning för lärande. Moderaterna har flera förslag för att stärka studieron i skolan.

Studiero är en förutsättning för lärande. Utan lugn och ro i klassrummet kan inte lärarna bedriva en bra undervisning för alla elever. Därför vill Moderaterna se ett värderingsskifte i den svenska skolan. Moderaterna kommer att återställa ordningen i svenska skolor.

I nuläget är många skolor präglade av oordning och otrygghet för elever och lärare. Var tredje niondeklassare upplever att han eller hon saknar studiero i skolan. Dessutom har nästan hälften av eleverna blivit utsatta för ett brott. Samtidigt uppger en fjärdedel av lärarna att har blivit utsatta för hot, våld, sexuella trakasserier eller kränkningar på jobbet.  

Alla elever blir negativt drabbade av en stökig skolmiljö, men det är särskilt elever som redan har det svårt som halkar efter ännu mer. För att förbättra studieresultaten och likvärdigheten i svensk skola måste det vara ordning i klassrummen och på skolgårdarna.

Ge lärare och rektorer rätt att ingripa mot stök och bråk

Hälften av lärarna i grundskolan och gymnasiet har undvikit att ingripa i stökiga situationer på grund av oro för repressalier. Lärare upplever inte att de har rätten på sin sida i arbetet med att upprätthålla studiero. Därför måste vi göra skollagen tydligare och ge lärare och rektor mandat att ingripa mot stök och bråk. Mer precist vill vi skriva in ordning och studiero i skollagens portalparagraf, och dessutom ge rektorn en tydlig rätt och skyldighet att upprätthålla ordning.

Moderaternas förslag:

  • Skriv in skolans skyldighet att arbeta med ordning och studiero i skollagens portalparagraf.
  • Ge lärare och rektorer utökade möjligheter att ingripa mot elever som stör ordningen i klassrummet.

Gör det enklare att stänga av elever

Vi vill också ge rektorer ansvar för att flytta en elev vid behov. Omplaceringar och permanenta avstängningar måste genomföras om en elev har begått allvarliga brott eller kränker sina skolkamrater. Det ska inte råda någon tvekan om att det undantagslöst är förövaren och inte förövarens offer, som ska byta skola.

Moderaternas förslag:

  • Rektorn ska få ansvar att stänga av en elev när så krävs. Det ska bli enklare att omplacera och permanent stänga av elever som begår allvarliga brott eller trakasserar andra elever.

Inför ordningsomdömen – elever har ett ansvar att bidra till studiero

Det yttersta ansvaret för att skolan är en trygg miljö för elever och lärare vilar på rektor. Men varje elev har också ett ansvar att bidra till studiero och en god studiemiljö. Moderaterna vill därför införa ordningsomdömen, som en skriftlig kommentar och en bilaga till terminsbetygen, i grundskolan och gymnasiet. 

Moderaternas förslag:

  • Inför ordningsomdömen i grundskolan och gymnasieskolan

Ta ställning och dela artikeln